castellà
abreviatura
nov.
símbolo
NO
desarrollo
noviembre
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
català
abreviatura
nov.
símbol
NV
desenvolupament
novembre
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
anglès
abbreviation
Nov.
symbol
N
expansion
November
category
noun
thematic area
general language
months of the year
Darrera actualització: 16-2-2022
Impressió de la pàgina