Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
set.
símbol
ST
desenvolupament
setembre
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
castellà
abreviatura
sept.
símbolo
SE
desarrollo
septiembre
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
Sept.
symbol
S
expansion
September
category
noun
thematic area
general language
months of the year

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-2-2022