Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
Am
desenvolupament
americi
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Am
desarrollo
americio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
anglès
symbol
Am
expansion
americium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-2-2022