Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
Cl
desenvolupament
clor
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Cl
desarrollo
cloro
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
anglès
symbol
Cl
expansion
chlorine
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-2-2022