Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
maig [no s’abreuja]
símbol
MG
desenvolupament
maig
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any (només els que s’abreugen)
Nota
Atesa la llargada, aquest mes no té abreviatura i es fa servir el nom desenvolupat.
castellà
abreviatura
my.
símbolo
MY
desarrollo
mayo
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
May [no abbreviation]
symbol
My
expansion
May
category
noun
thematic area
general language
months of the year

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2022