Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
D
desenvolupament
decret
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
castellà
sigla
D
desarrollo
Decreto
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 25-5-2022