Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
des.
símbol
DS
desenvolupament
desembre
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any (només els que s’abreugen)
castellà
abreviatura
dic.
símbolo
DI
desarrollo
diciembre
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
Dec.
symbol
D
expansion
December
category
noun
thematic area
general language
months of the year

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 27-10-2021