Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
dv.
desenvolupament
divendres
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
castellà
abreviatura
vi.
desarrollo
viernes
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
días de la semana
anglès
abbreviation
Fri.
symbol
F
expansion
Friday
category
noun
thematic area
general language
days of the week

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-2-2022