Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
ENE
desenvolupament
est-nord-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
ENE
desarrollo
estenordeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
ENE
expansion
east-north-east
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2022