Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
ESE
desenvolupament
est-sud-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
ESE
desarrollo
estesudeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
ESE
expansion
east-south-east
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2022