Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
febr.
símbol
FB
desenvolupament
febrer
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
castellà
abreviatura
febr.
símbolo
FE
desarrollo
febrero
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
Feb.
symbol
F
expansion
February
category
noun
thematic area
general language
months of the year

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-2-2022