Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
abr.
símbol
AB
desenvolupament
abril
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any (només els que s’abreugen)
castellà
abreviatura
abr.
símbolo
AB
desarrollo
abril
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
Apr.
symbol
Ap
expansion
April
category
noun
thematic area
general language
months of the year

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 27-10-2021