Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
gen.
símbol
GN
desenvolupament
gener
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
castellà
abreviatura
en.
símbolo
EN
desarrollo
enero
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
Jan.
symbol
Ja
expansion
January
category
noun
thematic area
general language
months of the year

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-2-2022