Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
ag.
símbol
AG
desenvolupament
agost
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
castellà
abreviatura
ag.
símbolo
AG
desarrollo
agosto
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
Aug.
symbol
Ag
expansion
August
category
noun
thematic area
general language
months of the year

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-2-2022