Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
NE
desenvolupament
nord-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
NE
desarrollo
nordeste
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
NE
expansion
northeast
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2022