Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
NO
símbol
NW
desenvolupament
nord-oest
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Nota
Les dues formes són correctes i la tria de l’una o l’altra depèn del grau d’especialització del text o de la projecció internacional que tingui. Si el text és més especialitzat o té una clara voluntat d’internacionalització, es fa servir W; si no és tan especialitzat o és d’àmbit local, s’opta per la forma O.


Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
NO
símbolo
NW
desarrollo
noroeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
NW
expansion
north-west
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-2-2022