Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
oct.
símbol
OC
desenvolupament
octubre
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
castellà
abreviatura
oct.
símbolo
OC
desarrollo
octubre
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
abbreviation
Oct.
symbol
O
expansion
October
category
noun
thematic area
general language
months of the year

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-2-2022