Organismes i associacions polítiques, jurídiques i econòmiques
CIA
Agència Central d’Intel·ligència
ENEA
Agència Europea per a l’Energia Nuclear
AIE
Agència Internacional de l’Energia
AIEA
Agència Internacional de l’Energia Atòmica
AEIE
agrupació europea d’interès econòmic
ACNUR
Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats
AG
Assemblea General
ASEAN
Associació de les Nacions del Sud-est Asiàtic
AELC
Associació Europea de Lliure Comerç
IDA
Associació Internacional de Desenvolupament
IATA
Associació Internacional del Transport Aeri
ALADI
Associació Llatinoamericana d’Integració
AN
Audiència Nacional
AP
Audiència Provincial
AIFM
Autoritat Internacional dels Fons Marins
ACP
Àfrica, Carib i Pacífic
BAfD
Banc Africà de Desenvolupament
BAsD
Banc Asiàtic de Desenvolupament
BADEA
Banc Àrab per al Desenvolupament Econòmic de l’Àfrica
BCE
Banc Central Europeu
CARIBANK
Banc de Desenvolupament del Carib
BEI
Banc Europeu d’Inversions
BERD
Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament
IBEC
Banc Internacional per a la Cooperació Econòmica
BIRD
Banc Internacional per a la Reconstrucció i el Desenvolupament