Legislació
GATT
Acord general sobre aranzels duaners i comerç
CC
Codi civil
CCC
Codi civil de Catalunya
CCo
Codi de comerç
CDC
Codi de dret canònic
CF
Codi de família
CSCM
Codi de successions per causa de mort
CP
Codi penal
CPM
Codi penal militar
CDCC
Compilació del dret civil de Catalunya
const.
constitució
CE
Constitució espanyola
CEDH
Convenció europea dels drets humans
CEPDHLF
Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals
DDHC
Declaració dels drets de l’home i del ciutadà
DUDH
Declaració universal dels drets humans
D
decret
DLEG
decret legislatiu
DL
decret llei
derog.
derogatori/òria
disp.
disposició
DA
disposició addicional
DD
disposició derogatòria
DF
disposició final
DT
disposició transitòria