Constants físiques 

Els símbols de les constants físiques s’escriuen en cursiva, tant si són de l’alfabet grec com del llatí, i es consignen en majúscula o en minúscula, segons com se n’hagi fixat la grafia.

Exemple correcte α [constant d’estructura fina]
σ [constant de Stefan-Boltzmann]

Exemple correcte h [constant de Planck]
e [càrrega elemental]

Exemple correcte F [constant de Faraday]
G [constant de gravitació]


En alguns casos, les lletres, que s’escriuen en cursiva, poden anar acompanyades de subíndexs, que es consignen en rodona.

Exemple correcte μ0 [permeabilitat del buit]
γp [raó giromagnètica del protó]

Exemple correcte c2 [segona constant de radiació]
me [massa de l’electró en repòs]

Exemple correcte Eh [energia de Hartree]
NA [nombre d’Avogadro]
R [constant de Rydberg]
Bibliografia
Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. Magnituds, unitats i símbols en química física [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2008. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000049%5C00000040.PDF> [Consulta: 13 febrer 2014].
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Constants físiques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1252> [consulta: 22 maig 2022].