Índex analític 

Els índexs analítics o alfabètics recullen, ordenats alfabèticament, els mots, els conceptes o matèries més rellevants d’un document, seguits de la indicació de pàgina per facilitar-ne la localització dins del text.

Aquest tipus d’índex acostuma a col·locar-se al final del document on s’insereix i ha d’anar precedit del títol «Índex analític».

Exemple correcte
Índex analític

abundància dels elements químics naturals  v. element químic
adsorció d’ions  123
afinitat electrònica  108
aigua
alcalinitat  355
conductivitat  355
constant dielèctrica  327
duresa  356, 400-402
equivalent  329

allaus de roques  v. moviments de masses
aluminosilicat, 126

[…]

uralià  v. cicles orogènics

volcàniques, roques  505
textures  507
tipus  509

Wisconsin  v. Würm
Würm  115


Per generar aquest tipus d’índexs, cal tenir en compte les recomanacions següents:
 • Cada element de l’índex (o entrada) va seguit de la pàgina o les pàgines on es pot trobar, sense cap abreviatura. Quan les pàgines són consecutives, s’indiquen la primera i l’última i s’uneixen amb un guionet.
 • El cos de lletra de les entrades de l’índex és un o dos punts més petita que la del cos del text.
 • Totes les entrades de l’índex s’han d’escriure amb minúscula inicial, excepte si hi ha alguna majúscula corresponent a algun nom propi.
 • Algunes entrades formades per més d’una paraula poden presentar una inversió de l’ordre dels seus elements, per afavorir la consulta.

  Exemple correcte bor, derivats orgànics de  331
  bor, hidrurs de  114-115, 299, 337
  borans  312
  Bravais, xarxes de  79

 • Una entrada pot remetre a una altra; aleshores, la segona s’ha d’escriure en cursiva i anar precedida de l’abreviació v. En aquests casos, no s’indica el número de pàgina.

  Exemple correcte uralià  v. cicles orogènics

 • Les subentrades —quan n’hi ha— se sagnen respecte a les entrades.
 • Es recomana de deixar una línia en blanc quan es canvia de lletra, per tal de facilitar la cerca dins de l’índex, com és habitual també en els índexs onomàstics.
Darrera actualització: 24-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Índex analític» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1365> [consulta: 7 maig 2021].