Taules, gràfics i il·lustracions 

Les taules permeten sintetitzar la informació del text i presentar-la de manera esquemàtica i ordenada. De vegades, les dades es poden presentar en gràfics. Finalment, les il·lustracions (figures, esquemes, dibuixos o fotografies) complementen o exemplifiquen de manera molt visual la informació del text.

Les taules, els gràfics i les il·lustracions s’han de presentar inserides en el text tan a prop com sigui possible del fragment que complementen.

Exemple correcte Exemple de taula

Tal com es pot veure en la taula anterior, aquesta primera distribució per gèneres facilita l’agrupació d’obres més minoritàries.


Exemple correcte En el gràfic següent es poden observar els resultats de l’enquesta:

Exemple d'il·lustració


En documents en què es fan remissions internes, es recomana numerar independentment cada tipus d’element (taula, gràfic, figura, etc.) per facilitar-ne la localització. En aquests casos, la numeració pot ser correlativa per a tot el document o per apartats.

  • Numeració per a tot el document:

    Exemple correcte 2 Discussió

    Com es pot veure en la taula 3, els elements…

  • Numeració per apartats:

    Exemple correcte 2 Discussió

    Com es pot veure en la taula 2.1, els elements…

El format dels diversos elements de les taules —títol, cos i peu— i de les il·lustracions —peu, i etiquetes i llegendes— s’ha de mantenir al llarg de tot el document.

Per afavorir la llegibilitat, es pot augmentar l’interlineat del text per sobre i per sota de les taules i il·lustracions.
Bibliografia
Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, p, 240-241.

The Chicago manual of style. 14a ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
Darrera actualització: 18-11-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Taules, gràfics i il·lustracions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1534> [consulta: 29 novembre 2021].