Termes universitaris: GR@D 

Tipus d’activitat

Català
Castellà
Anglès
Activitats presencials
Actividades presenciales
Face-to-face learning activities
Treball dirigit
Trabajo dirigido
Supervised project
Aprenentatge autònom
Aprendizaje autónomo
Independent learning


Tipus d’assignatura

Català
Castellà
Anglès
Recomanada
Recomendada
Recommended
Obligatòria
Obligatoria
Obligatory


Tipus de recomanació

Català
Castellà
Anglès
Recomanacions
Recomendaciones
Recommendations
Altres recomanacions
Otras recomendaciones
Other recommendations


Tipus d’objectiu

Català
Castellà
Anglès
General
General
General
Específic
Específico
Specific
Coneixements
Conocimientos
Knowledge
Habilitats, destreses
Habilidades, destrezas
Abilities, skills
Actituds, valors i normes
Actitudes, valores y normas
Attitudes, values and norms


Tipus de bibliografia

Català
Castellà
Anglès
Llibre
Libro
Book
Capítol
Capítulo
Chapter
Revista
Revista
Journal
Article
Artículo
Article
Congrés
Congreso
Conference
Comunicacions, ponències
Comunicaciones, ponencias
Conference papers and lectures
Pàgina web
Página web
Web page
Text electrònic
Texto electrónico
Electronic text
Document sonor (disc, CD, etc.)
Documento sonoro (disco, CD, etc.)
Audio document (CD, etc)
Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques
Vídeos, DVD y películas cinematográficas
Video, DVD and film


Tipus de font

Català
Castellà
Anglès
Lectura obligatòria
Lectura obligatoria
Obligatory reading
Lectura recomanada
Lectura recomendada
Recommended reading
Lectura optativa
Lectura optativa
Optional reading


Tipus de material bibliogràfic

Català
Castellà
Anglès
Document imprès
Documento impreso
Printed materials
Document electrònic
Documento electrónico
Electronic materials
Document no-llibre
Documento no-libro
Non-book materials
Darrera actualització: 18-6-2020
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Termes universitaris: GR@D» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1558> [consulta: 22 octubre 2020].