Llistes 

  • En documents HTML és habitual i recomanable l’ús de les llistes per estructurar la informació.

  • La frase introductòria i els diversos punts han de quedar relacionats, és a dir, s’ha de poder llegir cadascun dels apartats a continuació de l’enunciat, de manera que el resultat sigui una frase entenedora i sintàcticament ben construïda.

  • Els diferents elements d’una llista han de ser coherents entre si, és a dir, han de començar amb un element de la mateixa categoria (tots amb verb conjugat, tots amb infinitiu, tots amb nom o tots amb una frase, però no pas un de cada manera).

  • Si es fa una enumeració de mots o sintagmes breus sense forma verbal ni puntuació interna, cap dels elements no ha d’anar amb majúscula inicial i no s’han de tancar amb signe de puntuació.

    En canvi, si els elements de l’enumeració inclouen alguna forma verbal, aleshores sí que cal començar el primer mot amb majúscula i cada paràgraf s’ha de tancar amb punt.
Darrera actualització: 14-5-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Llistes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1592> [consulta: 14 agost 2022].