Punt o barra 

L’ús de punts o de barres inclinades per formar abreviatures depèn dels usos establerts, i de vegades serveix per evitar confusions.

Exemple correcte t. [tarifa]
t/ [taló]

Exemple correcte s. n. [sense nom]
s/n [sense número]


Com a norma general, quan s’utilitzen punts s’han de mantenir tots els elements (articles i preposicions) de l’expressió que s’abreuja. En canvi, quan s’utilitzen barres, aquests elements s’obvien.

Exemple correcte n. de l’e. [nota de l’editor]
v. i p. [vist i plau]

Exemple correcte e/p [efecte a pagar]
b/n [blanc i negre]


Aquest criteri només s’aplica dins el sintagma abreujat; no afecta els elements que segueixen una abreviatura.

Exemple correcte c. d’Enric Granados, 38-40
c. del Peix de la Palla, 7


Ara bé, si calgués reduir l’espai que ocupa una adreça, per exemple, es poden suprimir la preposició i l’article que segueixen les designacions genèriques abreujades de les vies públiques o directament obviar aquestes abreviatures, si això no és confusionari.

Exemple correcte c. Enric Granados, 38-40
Enric Granados, 38-40

Exemple correcte c. Peix de la Palla, 7
Peix de la Palla, 7


Les barres i els punts no es poden combinar com a marques per abreujar sintagmes.

Exemple correcte c/c [compte corrent]
Exemple inadequat c./c.
Exemple correcte m/fra [la meva factura]
Exemple inadequat m/fra.


Cal no confondre, però, la barra d’abreviació (s/d, sense data) amb la barra de partició (km/h, kilòmetres per hora). No s’han de suprimir els punts abreviatius d’elements abreujats separats per una barra de partició.

Exemple correcte f. [femení]
m. [masculí]
f./m. [femení o masculí]

Exemple correcte p. [pàgina]
u. [unitat]
p./u. [pàgines per unitat]
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Punt o barra» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1811> [consulta: 27 novembre 2020].