Formes dobles abreujades: límits 

Pel que fa a les formes dobles abreujades, se’n limita l’ús per manca de claredat només a determinats tipus de text, com ara impresos o llistes, i sempre que calgui per problemes d’espai. Així doncs, si s’opta per l’ús de formes dobles perquè no es poden utilitzar altres estratègies, és preferible la forma doble sencera a la forma doble abreujada.

Exemple correcte És competència de la junta de facultat elegir i remoure el degà o degana.

Exemple inadequat És competència de la junta de facultat elegir i remoure el degà/ana.


Exemple correcte Requisits: tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent.

Exemple inadequat Requisits: tenir la titulació de doctor/a, enginyer/a, arquitecte/a, llicenciat/ada, o el títol de grau corresponent.


Exemple correcte Anunci per cobrir provisionalment, en comissió de serveis, una plaça de secretari o secretària de la Unitat de Gestió del Rectorat.

Exemple inadequat Anunci per cobrir provisionalment, en comissió de serveis, una plaça de secretari/ària de la Unitat de Gestió del Rectorat.


Exemple correcte RESOLC:

Declarar vacants les dues places convocades d’administratiu o administrativa adscrites a la Secció de Nòmines.

Exemple inadequat RESOLC:

Declarar vacants les dues places convocades d’administratiu/iva adscrites a la Secció de Nòmines.

Exemples en castellà

Per resoldre dubtes sobre la representació gràfica de les formes abreujades, es poden consultar les recomanacions específiques per al català i per al castellà.
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formes dobles abreujades: límits» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2547> [consulta: 7 desembre 2022].