Documents 

Les sol·licituds s’han d’adreçar, en general, a l’òrgan, centre o unitat administrativa competent, i no al càrrec ni a la persona que l’ocupa en un moment determinat.

Exemple correcte Bernat Solivella i Massot, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb DNI 45260987 i amb domicili al carrer de Borriana, 38, 08202 Sabadell.


EXPOSO: Que estic en situació d’excedència voluntària per interès particular des del 9 de setembre de 2010.


SOL·LICITO: Que, d’acord amb el que disposa la normativa legal i el Conveni col·lectiu vigents, se’m prorrogui de manera indefinida l’excedència voluntària que vaig sol·licitar.


Sabadell, 25 d’abril de 2011

[rúbrica]


UNIVERSITAT DE BARCELONA. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Documents» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2576> [consulta: 28 gener 2023].