directiva i directriu 

Les paraules directiva i directriu no poden considerar-se sinònimes ni usar-se en els mateixos casos, tot i tenir un significat proper.

  • El terme directiva, en l’àmbit del dret, fa referència a una ‘norma bàsica promulgada per alguns organismes internacionals que han de complir tots els seus membres’.

    Exemple correcte Millorar la gestió dels rius d’acord amb els objectius de la Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea.


  • En canvi, el mot directriu té un ús més ampli i indica la ‘línia o norma de caràcter general que serveix de guiatge en la conducta o en l’actuació d’algú o d’algun grup’.

    Exemple correcte S’han aprovat les directrius acadèmiques i docents per als graus.


Així doncs, cal no confondre aquestes paraules i utilitzar-les adequadament.

Exemple correcte Seminari a l’entorn de les directives europees sobre energies renovables.

Exemple incorrecte Seminari a l’entorn de les directrius europees sobre energies renovables.


Exemple correcte Ja han publicat les directrius per a la memòria del treball final de grau.

Exemple incorrecte Ja han publicat les directives per a la memòria del treball final de grau.


El mot directriu no es pot fer servir com a adjectiu.

Exemple correcte S’expliquen les directrius i el procediment de redacció del pla.

Exemple incorrecte S’expliquen les línies directrius i el procediment de redacció del pla.


De manera semblant, la forma directiu és incorrecta com a sinònim de directriu.

Exemple correcte D’acord amb les directrius rebudes, aquesta partida s’ha de destinar a una acció concreta.

Exemple incorrecte D’acord amb les directius rebudes, aquesta partida s’ha de destinar a una acció concreta.
Bibliografia
Armengol, Ferran (2000). «Directriu/Directiva: aproximació a un terme jurídic conflictiu». Revista de Llengua i Dret, 33, 9-22. <http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/325> [Consulta: 29.06.2020].
Darrera actualització: 25-5-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«directiva i directriu» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2827> [consulta: 25 juny 2021].