Separaciķ silˇlābica 

En catalā, les paraules es poden partir a final de ratlla segons l’estructura silˇlābica, sense separar sons d’una mateixa sílˇlaba. Aquesta particiķ es fa mitjanįant el guionet (-), que s’afegeix al primer dels dos fragments per indicar que el mot continua a la ratlla següent.

A efectes ortogrāfics, cal tenir en compte les consideracions següents:

 • Es poden separar els dígrafs o lletres compostes.

  Exemple correcte
  conei-xement
  xer-rada
  profes-sorat

  com-mutable
  in-nocent
  ad-ditiu

  multidis-ciplinari
  ad-sorciķ
  aprenentat-ge
  mit-jana
  at-lāntic
  mot-llura
  algorit-mes
  et-nologia
  despat-xar
  llet-sons
  utilit-zaciķ


 • A final de paraula, no es poden separar els dígrafs ix i tx.

  Exemple correcte co-neix
  des-patx
  Exemple incorrecte cone-ix
  despa-tx


 • No se separen els dígrafs gu, ig, ll, ny, qu ni, en transcripcions de mots estrangers, el grup kh.

  Exemple correcte ce-gues
  Puig-mal
  aco-llida
  disse-nyar
  ar-quitecte
  si-khisme
  Exemple incorrecte ceg-ues
  Pui-gmal
  acol-lida
  dissen-yar
  arq-uitecte
  sik-hisme


 • Se separen les dues eles del grup lˇl i se substitueix el punt volat pel guionet.

  Exemple correcte col-laboraciķ
  l-lula


 • No se separen la h i la x no palatal de la vocal que precedeixen.

  Exemple correcte alco-hol
  te-xans
  Exemple incorrecte alcoh-ol
  tex-ans


 • Es respecten les formes prefixades en mots derivats.

  Exemple correcte an-aerōbic
  con-urbaciķ
  en-orgullir
  in-eficācia
  des-envolupar
  ex-ulceraciķ
  sub-alern
  trans-oceānic
  Exemple incorrecte a-naerōbic
  co-nurbaciķ
  e-norgullir
  i-neficācia
  de-senvolupar
  e-xulceraciķ
  su-balern
  tran-soceānic
  Exemple correcte nos-altres
  vos-altres
  tot-hom
  Exemple incorrecte no-saltres
  vo-saltres
  to-hhom
  Exemple correcte anglo-parlant
  extra-radi
  infra-estructura
  neuro-cirurgia
  Exemple inadequat anglo-parlant
  ex-traradi
  in-fraestructura
  neu-rocirurgia


 • Es respecten els components en mots compostos.

  Exemple correcte cel-obert
  ben-estar
  mal-avingut
  Exemple incorrecte ce-lobert
  be-nestar
  ma-lavingut


 • És convenient aprofitar els guionets existents.

  Exemple correcte gira-sol
  escura-xemeneies
  saludar-vos
  Exemple inadequat gi-rasol
  escura-xe-meneies
  salu-dar-vos


 • Cal evitar deixar una vocal sola a principi o a final de ratlla, tret que l’acompanyi un element apostrofat.

  Exemple correcte ova-lat
  enun-ciat

  cičn-cia
  aproxima-ciķ
  Exemple correcte l’o-valat
  d’e-nunciat  Exemple inadequat o-valat
  enun-ciat

  cičnci-a
  aproximaci


 • Convé no partir a final de ratlla les sigles que es llegeixen com a mots i s’escriuen amb majúscula. Si la particiķ és inevitable, han de tenir com a mínim cinc lletres i segueixen els criteris generals de separaciķ silˇlābica.

  Exemple correcte ERASMUS
  AENOR
  Exemple inadequat ERAS-MUS
  AE-NOR
  Exemple correcte l’IVA
  l’ISO
  Exemple incorrecte l’I-VA
  l’I-SO


 • A diferčncia de les sigles, les abreviatures no es parteixen mai a final de ratlla.

  Exemple correcte autop. [autopista]
  oceanogr. [oceanografia]
  Exemple incorrecte au-top.
  ocea-nogr.


La separaciķ de sílˇlabes en llengües diferents del catalā segueix altres regles i, per tant, s’ha d’aplicar la normativa corresponent a cada cas. Mestres (2009, p. 149-161) recull les indicacions per a la particiķ de mots en alemany, anglčs, arančs, basc, espanyol, francčs, gallec, grec clāssic, italiā, llatí i portugučs.

Informaciķ En cas de dubte, el Gran diccionari de la llengua catalana inclou la particiķ silˇlābica de les paraules que tenen alguna dificultat.
Bibliografia
Institut d’Estudis Catalans. Ortografia catalana [en línia]. <http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf> [consulta: 7 juliol 2017], p. 100-101.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacciķ i l’ediciķ de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associaciķ de Mestres Rosa Sensat, 2009, p. 135-145.
Darrera actualització: 15-5-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Separaciķ silˇlābica» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2927> [consulta: 28 novembre 2021].