Representació gràfica 

En general, si cal recórrer a les formes dobles, és preferible representar-les senceres. Les formes dobles abreujades tenen un ús molt limitat, ja que només s’utilitzen en determinats tipus de text, com ara impresos, llistes, quadres o taules, i sempre que hi hagi limitació d’espai.

En aquests casos restringits, per representar de manera abreujada les formes femenines al costat de les masculines corresponents, s’afegeix la terminació femenina a la dreta del masculí, després d’una marca de separació (habitualment la barra inclinada).

 • Quan la forma femenina només implica l’addició de la terminació -a a la forma masculina sense cap altre canvi ortogràfic, senzillament s’afegeix la a.

  Exemple correcte enginyer/a
  president/a
  rector/a
  síndic/a

  En el cas que la -a del femení substitueixi una -e o una -o del masculí, també s’escriu una a.

  Exemple correcte arquitecte/a
  mestre/a
  pediatre/a
  mosso/a


 • En el cas que la forma femenina comporti altres canvis gràfics (accentuació, alternança o duplicació de consonants, etc.), s’escriu la terminació femenina des de la vocal tònica.

  Exemple correcte administratiu/iva
  degà/ana
  secretari/ària
  graduat/ada


 • Tot i que en els noms de professions i càrrecs es recomana no fer servir -essa per marcar el femení, si s’utilitza s’ha d’escriure la terminació.

  Exemple correcte alcalde/essa
  jutge/essa
  metge/essa
  sastre/essa


 • Si l’estalvi d’espai no és significatiu, les formes femenines s’han d’escriure senceres.

  Exemple correcte soci/sòcia
  Exemple incorrecte soci/òcia
  Exemple correcte grec/grega
  Exemple incorrecte grec/ega
Darrera actualització: 19-5-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Representació gràfica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=296> [consulta: 3 desembre 2022].