Enunciat de les preguntes 

 • L’enunciat ha de plantejar la qüestió de manera clara, breu i concisa, i referir-se a un únic contingut o objectiu. Ha de recollir, per tant, la informació estrictament necessària per poder avaluar el resultat concret d’aquell aprenentatge.

  Hauria de ser més llarg, però, que les respostes alternatives, atès que la informació bàsica de la pregunta rau, precisament, en l’enunciat.

 • D’acord amb el principi d’independència, ha de ser comprensible al marge de les opcions de resposta i en cap cas no ha de contenir informació que ajudi a respondre una altra pregunta.

 • Ha de fugir de la redacció literal del material d’aprenentatge i exposar la informació de manera que l’examinand hagi de demostrar un cert grau de comprensió inferencial.

 • Ha d’emprar la terminologia pròpia de la disciplina, tenint en compte les característiques de les persones a qui s’adreça la prova. Cal evitar, però, regular la dificultat de l’enunciat emprant un vocabulari de difícil comprensió, diferent de l’habitual o que no s’hagi treballat específicament.

 • Ha de prioritzar la redacció en forma de pregunta i acabar sempre amb un signe d’interrogació.

  En el cas d’enunciats complexos, que contenen una exposició inicial de continguts i una pregunta final, cal respectar la puntuació natural de cada element i separar les diverses informacions prèvies amb els punts que corresponguin.

  D’altra banda, si es planteja més d’una pregunta final consecutiva, cada pregunta comença amb majúscula inicial i es tanca amb interrogant.

  Són alternatives menys recomanables, per tant, els enunciats amb frases inacabades o que contenen instruccions per a l’examinand.

 • Ha d’optar preferentment per redaccions afirmatives, més clares i entenedores que les negatives, i eludir absolutament les dobles negacions, que indueixen a errors i generen construccions ambigües. En tot cas, si inevitablement hi ha opcions amb elements negatius, cal destacar-los tipogràficament perquè quedin ben visibles.
Darrera actualització: 20-1-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Enunciat de les preguntes» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3233> [consulta: 18 setembre 2021].