Passat simple o perifràstic 

És preferible usar el passat perifràstic en una expressió oral o escrita que vulgui ser planera i molt assequible. Les formes simples són pròpies, especialment, dels textos literaris.

Exemple correcte El Consell de Govern va aprovar el pressupost.

Exemple inadequat El Consell de Govern aprovà el pressupost.


És convenient, en tot cas, evitar que les dues opcions de passat es vagin alternant en un mateix text i, sobretot, que quedin coordinades en una mateixa frase.

Exemple inadequat El Consell de Govern va aprovar el pressupost i rebutjà les esmenes presentades.


En general, no és gens recomanable usar la forma simple de primera persona del singular.

Exemple correcte Vaig concloure que les innovacions eren imprescindibles.

Exemple inadequat Concloguí que les innovacions eren imprescindibles.


De les formes auxiliars del passat perifràstic del verb anar, es prefereixen les més simples:

Exemple correcte vas escriure
vam matricular
vau aprovar
van planificar
Exemple inadequat vares escriure
vàrem matricular
vàreu aprovar
varen planificar


En els textos escrits cal prescindir també de les formes dialectals vàreig, vem i veu, que se substitueixen, respectivament, per vaig, vam i vau.

Exemple correcte Vam lliurar la documentació en el termini establert.

Exemple inadequat Vem lliurar la documentació en el termini establert.
Més informació
Institut d’Estudis Catalans. Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. II Morfologia [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1993, pàg. 24. <http://www.iecat.net/institucio/seccions/Filologica/pdf/Proposta%20estndard%202.pdf> [Consulta: 30 novembre 2011].
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Passat simple o perifràstic» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=474> [consulta: 3 octubre 2022].