Impersonalitat 

Resum

Recursos per reflectir la impersonalitat
 • Preferència per la tercera persona

  Exemple correcte El treball aporta noves dades sobre les orquídies.

 • Ús de la primera persona del plural

  Exemple correcte Vam centrifugar la mostra durant 4 min a 500 rpm.

 • Ús de la passiva pronominal

  Exemple correcte En aquest treball s’han plantejat dos objectius generals.

 • Ús del verb caldre

  Exemple correcte Cal considerar que la recerca s’ha dut a terme in vivo.

 • Ús de les formes d’imperatiu observem, tinguem en compte, suposem, etc.

  Exemple correcte Observem els resultats en la taula següent.

 • Ús moderat de nominalitzacions

  Exemple correcte El subclonatge de la línia cel·lular L6E9 no va obtenir els resultats esperats.
Els treballs acadèmics tenen com a finalitat descriure, argumentar, transmetre informació, etc. de la manera més objectiva possible. Això fa que el llenguatge especialitzat propi d’aquests textos tendeixi cap a la impersonalitat i la neutralitat emotiva, a diferència per exemple del llenguatge general o el literari.

Aquestes característiques es manifesten en el text amb una certa ocultació de l’autor del document, que es pot aconseguir mitjançant les estratègies següents:

 • Predomini de la tercera persona.

  Exemple correcte Aquest treball aporta noves dades sobre les orquídies del delta del Llobregat.

  Exemple inadequat Amb aquest treball aporto noves dades sobre les orquídies del delta del Llobregat.


  Exemple correcte Les recerques dutes a terme estan directament relacionades amb el procés d’innovació empresarial dels laboratoris farmacèutics.


 • Ús de la primera persona del plural encara que només hi hagi un autor (recurs anomenat plural de modèstia).

  Exemple correcte Vam centrifugar la mostra durant 4 min a 5000 rpm.

  Exemple inadequat Vaig centrifugar la mostra durant 4 min a 5000 rpm.


 • Ús de la passiva pronominal per amagar l’autor del text.

  Exemple correcte En aquest treball s’han plantejat dos objectius generals.

  Exemple inadequat En aquest treball m’he plantejat dos objectius generals.


  Exemple correcte Es van analitzar els resultats en un microscopi de fluorescència.
   
  Exemple inadequat Van analitzar els resultats en un microscopi de fluorescència.


  Exemple correcte S’ha observat que 75 μl de la barreja en sis tubs de microcentrífuga reaccionen.


 • Ús de formes verbals que eviten apel·lar a una persona determinada, com ara el verb caldre o les formes d’imperatiu observem, tinguem en compte, suposem, etc.

  Exemple correcte Cal considerar que la recerca s’ha dut a terme in vivo.

  Exemple correcte Tinguem en compte que la major part de contaminacions del cultiu són fàcilment detectables a simple vista.


 • Utilització de nominalitzacions en detriment de formes verbals, sempre que se’n faci un ús moderat.

  Exemple correcte El subclonatge de la línia cel·lular L6E9 a partir de la línia L6 no va obtenir els resultats esperats.

  Exemple inadequat Vaig subclonar la línia cel·lular L6E9 a partir de la línia L6 i no va obtenir els resultats esperats.

Cal remarcar que tots aquests procediments poden combinar-se en el discurs, especialment en textos llargs i complexos.
Més informació
Gutiérrez Rodilla, Bertha M. La ciencia empieza en la palabra. Barcelona: Península, 1998, p. 35-36.
Darrera actualització: 9-6-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: impersonalitat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=586> [consulta: 8 agost 2022].