Annexos 

Els annexos aporten materials complementaris o de suport que no s’han inclòs en el cos del treball per afavorir-ne la llegibilitat, però que permeten comprendre millor el document. Es tracta, per tant, d’una part optativa que depèn de les característiques de cada treball.

Els textos que s’inclouen en els annexos poden ser molt diversos: enquestes, estadístiques, corpus de dades, exemples, fonts de buidatge, etc.

Els annexos acostumen a anar al final del treball, després de la bibliografia. En cas que n’hi hagi més d’un, s’han de numerar correlativament i cadascun ha de començar en una nova pàgina. Els annexos han de dur número de pàgina.

Cada annex ha de portar un títol descriptiu precedit de la paraula annex, la numeració corresponent i un punt.  

Exemple correcte Annex 1. Model d’enquesta

Exemple correcte Annex 2. Resultats del buidatge de dades (2012-2013)

Els annexos s’han de fer constar en l’índex o sumari, com una part més dels treballs acadèmics.

Dins del cos del treball, es recomana de fer al·lusió quan calgui a cadascun dels annexos (per exemple, en forma de remissió interna) perquè quedin vinculats.
Darrera actualització: 9-6-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Annexos» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=587> [consulta: 26 gener 2022].