Connectors 

Els connectors són paraules o grups de paraules que donen cohesió al text i n’afavoreixen la comprensió i llegibilitat. Tenen bàsicament una doble funció: d’una banda, estructuren, organitzen i relacionen les frases, els paràgrafs i les diferents parts d’un text; i, de l’altra, permeten veure com es distribueixen les idees.

Exemples de connectors segons el valor que tenen:

Valor additiu

certament, de fet
a continuació, aleshores
tant… com, d’una banda… de l’altra
així mateix, igualment
concretament, en particular
i, així com


Valor consecutiu

en definitiva, al cap i a la fi
així doncs, per tant


Valor contrastiu

amb tot, però
en canvi, tanmateix
al contrari, per contra


Valor disjuntiu

a tall d’exemple, així
és a dir, o sigui
en cas que, si
Bibliografia
Departament de Justícia. Mots connectors [en línia]. <http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis
/llenguatge_juridic/de_quines_eines_disposo/criteris_linguistics_gene/mots_connectors.pdf
> [Consulta: 16 maig 2017].

Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya. Conjuncions i locucions conjuntives [en línia]. <http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/gramatica/conjuncions.html> [Consulta: 16 maig 2017].
Darrera actualització: 23-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: connectors» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=605> [consulta: 21 maig 2022].