Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Construccions passives < Verbs < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

Construccions passives


Construccions passives 

Les construccions passives centren l’atenció en l’objecte de l’acció verbal, més que no pas en qui fa aquesta acció, que queda en segon terme o, fins i tot, s’obvia.

Exemple correcte Aquest robot ha estat construït per un grup d’alumnes de la UB.

Exemple correcte Els estudiants afectats han estat distribuïts en altres aules

Exemple correcte Es van utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.


En català, disposem de dos tipus de construccions passives: la passiva amb ser o perifràstica i la passiva pronominal o reflexa.
Bibliografia
Bartra Kaufmann, Anna (2002) «La passiva i les construccions que s’hi relacionen». A: Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, cap. 16.

Cuenca, M. Josep. Sintaxi catalana. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2003, pàg. 161-163.

Passiva amb ser o perifràstica 

La construcció passiva perifràstica es caracteritza perquè es construeix amb el verb ser més el participi del verb que indica l’acció.

Exemple correcte Els estudiants afectats van ser distribuïts en altres aules.


Opcionalment, el verb pot anar seguit d’un complement encapçalat per la preposició per, que expressa qui fa l’acció.

Exemple correcte Els estudiants afectats van ser distribuïts en altres aules per la cap d’estudis.


Cal recordar que és incorrecte utilitzar la locució per part de en comptes de per quan s’especifica qui fa l’acció.

Exemple correcte El conveni ha estat aprovat per les diferents comissions de pràctiques.

Exemple incorrecte El conveni ha estat aprovat per part de les diferents comissions de pràctiques.


És preferible no fer un ús abusiu de la passiva amb ser o perifràstica. Per saber en quins casos pot ser útil usar-la, podeu consultar el criteri «Recomanacions d’ús».

Passiva pronominal o reflexa 

La passiva pronominal o reflexa es caracteritza perquè presenta el verb en tercera persona (singular o plural) precedit del pronom es, i perquè no visibilitza o determina qui fa l’acció del verb.

Exemple correcte Es van establir els requisits per accedir al màster.

Exemple correcte Aquest reglament entrarà en vigor el dia que es publiqui oficialment en el DOGC.

Exemple correcte No s’admeten targetes de crèdit.


Cal recordar que en aquestes construccions no hi pot haver un sintagma encapçalat per la preposició per o la locució per part de que expressi qui fa l’acció.

Exemple correcte Es tindran en compte tots els mèrits dels candidats.

Exemple incorrecte Es tindran en compte per la Comissió de Professorat tots els mèrits dels candidats.

Exemple incorrecte Es tindran en compte per part de la Comissió de Professorat tots els mèrits dels candidats.


Si es vol visibilitzar el subjecte, aleshores cal construir la frase sense la passiva pronominal.

Exemple correcte La Comissió de Professorat tindrà en compte tots els mèrits dels candidats.


Per saber en quins casos cal usar aquest tipus de construccions, podeu consultar el criteri «Recomanacions d’ús».

Recomanacions d’ús 

Resum

 • No és recomanable fer ús de les construccions passives, tot i que se n’aconsella l’ús en dos casos:
  • Perquè es vol invisibilitzar l’agent de l’acció que expressa el verb.

   Exemple correcte L’Hospital Clínic es va fundar l’any 1906.

  • Perquè es vol centrar l’atenció en l’objecte en comptes de l’agent de l’acció que expressa el verb.

   Exemple correcte El Tirant lo blanc es va publicar a València l’any 1490.

 • És preferible utilitzar la passiva pronominal o reflexa abans que la passiva amb ser o perifràstica.

  Exemple correcte La convocatòria s’ha adaptat a l’avaluació única.
  Exemple inadequat La convocatòria ha estat adaptada a l’avaluació única.
Per regla general no és recomanable fer ús de les construccions passives.

Exemple correcte Les persones que vulguin demanar una subvenció han d’emplenar la sol·licitud.

Exemple inadequat La sol·licitud ha de ser emplenada per les persones que vulguin demanar una subvenció.


Exemple correcte La direcció del partit renova periòdicament les llistes.

Exemple inadequat Les llistes són renovades periòdicament per la direcció del partit.


Tot i així, la passiva és un tipus de construcció a la qual es pot recórrer de manera puntual per dos motius bàsics:
 • Perquè es vol invisibilitzar l’agent de l’acció que expressa el verb.

  Exemple correcte L’Hospital Clínic es va fundar l’any 1906.


 • Perquè es vol centrar l’atenció en l’objecte en comptes de l’agent de l’acció que expressa el verb, de vegades motivat per la llargada d’aquest agent.

  Exemple correcte El Tirant lo blanc es va publicar a València l’any 1490.


  Exemple correcte Aquesta acció és exigida per la llei escrita, pel principi general de la diligència necessària i per un sentit general de justícia o equitat.

  Exemple inadequat La llei escrita, el principi general de la diligència necessària i un sentit general de justícia o equitat exigeixen aquesta acció.


En el cas que es faci servir una construcció passiva, és preferible la passiva pronominal o reflexa abans que la passiva amb ser o perifràstica.

Exemple correcte La convocatòria s’ha adaptat a l’avaluació única.

Exemple inadequat La convocatòria ha estat adaptada a l’avaluació única.


Tot i això, és preferible usar la passiva amb ser o perifràstica, si la passiva pronominal o reflexa pot provocar interpretacions errònies.

Exemple correcte Els seus investigadors són citats en les publicacions científiques més prestigioses.

Exemple inadequat Els seus investigadors se citen [a si mateixos] en les publicacions científiques més prestigioses.


Per invisibilitzar l’agent de l’acció que expressa el verb també hi ha altres possibilitats, com ara fer servir un pronom indefinit. En aquest cas, però, no és recomanable fer servir el pronom hom.

L’ús de la passiva també pot estar condicionat pel tipus de text.

Ús de la passiva segons el tipus de text 

Resum

 • Àmbit cientificotècnic

  Convé evitar especialment l’ús abusiu de les construccions passives amb ser o perifràstiques, i usar la passiva pronominal o reflexa.

  Exemple correcte Es van utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.

  Exemple inadequat Dos mètodes diferents van ser utilitzats per calcular les variables.

 • Àmbit jurídic i administratiu

  És recomanable de no abusar de la passiva pronominal o reflexa, i usar la veu activa.

  Exemple correcte La Comissió ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.

  Exemple inadequat S’ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.

 • En textos de l’àmbit cientificotècnic, cal evitar especialment l’ús abusiu de les construccions passives amb ser o perifràstiques, propiciat pel fet que en anglès són molt més usuals que en català.

  Segons el grau de visibilització que es vulgui donar a l’agent que expressa l’acció del verb, es pot optar per una passiva pronominal o per una construcció en veu activa.

  Exemple correcte Es van utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.

  Exemple correcte Vam utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.

  Exemple inadequat Dos mètodes diferents van ser utilitzats per calcular les variables.


  En general, però, és preferible recórrer a la passiva pronominal per tal d’impersonalitzar i objectivitzar al màxim els textos.

  Exemple correcte En aquest treball s’han plantejat dos objectius generals.

  Exemple correcte Es reparteixen 75 μl de la barreja de reacció en sis tubs de microcentrífuga.


 • En textos de l’àmbit jurídic i administratiu, és recomanable de no abusar de la passiva pronominal o reflexa, perquè amaga o invisibilitza el subjecte de l’acció del verb. En aquests casos, és preferible construccions en veu activa amb el subjecte ben explícit.

  Exemple correcte La Comissió ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.

  Exemple inadequat S’ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.


  En aquest mateix tipus de textos, cal evitar les construccions de participi acompanyades d’un complement precedit de la preposició per, que expressa qui fa l’acció. És preferible substituir-les per una construcció de relatiu.

  Exemple correcte en els termes que estableix aquest article

  Exemple inadequat en els termes establerts per aquest article


  Exemple correcte Els casos que preveu la llei no ho inclouen.

  Exemple inadequat Els casos previstos per la llei no ho inclouen.Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 26-9-2017
Citació recomanada:
«Construccions passives» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri_bloc.php?id=1792> [consulta: 21 gener 2021].