Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Consells per a la redacció < Producció de textos < Llibre d’estil

Consells per a la redacció


Consells per a la redacció 

Per aconseguir un text de qualitat, és recomanable tenir en compte els consells de redacció següents:

Ordre dels mots 

Resum

 • Es recomana de seguir l’ordre natural dels constituents de la frase (subjecte + verb + complement directe + complement indirecte + altres complements) per evitar estructures forçades, duplicacions pronominals, un excés de signes de puntuació, possessius innecessaris, etc.

  Exemple correcte En el segle xii, abans de l’epidèmia, Barcelona tenia una població de 200.000 habitants.

 • En el sintagma nominal, els adjectius solen anar després del nom.

  Exemple correcte Els objectius del curs responen a la formació correcta dels estudiants en tècniques específiques de gestió perquè es puguin incorporar al mercat laboral.
Cada llengua té una estructura sintàctica particular, més o menys flexible. En el cas del català, per defecte, les frases segueixen l’ordre següent; si bé alguns complements, com ara els circumstancials, acostumen a aparèixer al començament:


subjecte + verb + complement directe + complement indirecte + altres complements • En general, es recomana de seguir l’ordre natural dels constituents de la frase tant com sigui possible per evitar estructures forçades, duplicacions pronominals, un excés de signes de puntuació, possessius innecessaris, etc.

  Exemple correcte En el segle xii, abans de l’epidèmia, Barcelona tenia una població de 200.000 habitants.

  Exemple inadequat Barcelona tenia, en el segle xii, abans de l’epidèmia, una població de 200.000 habitants.


  Exemple correcte En el capítol segon els autors exploren els efectes de la teràpia cognitiva en el comportament humà.

  Exemple inadequat Els efectes de la teràpia cognitiva en el comportament humà, els autors els exploren en el capítol segon.


  Exemple correcte Aquesta hipòtesi manté que els organismes vius de la Terra regulen d’una manera activa la composició química de l’atmosfera i la hidrosfera.

  Exemple inadequat Manté, aquesta hipòtesi, que els organismes vius de la Terra regulen d’una manera activa la composició química de l’atmosfera i la hidrosfera.


  Tot i això, si s’opta de manera puntual per canviar l’ordre habitual d’alguns dels elements de la frase, cal tenir en compte que la puntuació i les duplicacions pronominals siguin correctes.

 • Pel que fa al sintagma nominal, també és més habitual que els adjectius vagin darrere el nom que acompanyen.

  Exemple correcte D’acord amb les puntuacions assignades a cada indicador, podem establir el rànquing de televisions següent: Televisió de Catalunya, Canal 9 i Barcelona TV.

  Exemple inadequat D’acord amb les puntuacions assignades a cada indicador, podem establir el següent rànquing de televisions: Televisió de Catalunya, Canal 9 i Barcelona TV.


  Exemple correcte Els objectius del curs responen a la formació correcta dels estudiants en tècniques específiques de gestió perquè es puguin incorporar al mercat laboral.

  Exemple inadequat Els objectius del curs responen a la correcta formació dels estudiants en tècniques específiques de gestió perquè es puguin incorporar al mercat laboral.


  Ara bé, en el cas d’alguns adjectius cal tenir en compte que el canvi de posició en modifica el significat i, fins i tot, la funció.

  Exemple correcte L’autor ha publicat articles diversos sobre aquesta qüestió [significa ‘de caràcter diferent, de distinta espècie o mena’].

  Exemple correcte L’autor ha publicat diversos articles sobre aquesta qüestió [significa ‘alguns, un cert nombre de’].

Llargada de frases i paràgrafs 

Resum

 • Es recomana d’incloure només informació necessària i rellevant, tant en les frases com en els paràgrafs.

  Exemple correcte En economia oberta, a més de la mobilitat internacional del capital, n’hi hauria prou suposant que les activitats de capital més intensiu —amb una composició orgànica més elevada— estan concentrades als països desenvolupats.

  Exemple inadequat En economia oberta, a més de la mobilitat internacional del capital —que, de fet, és inqüestionable—, n’hi hauria prou suposant —fet, d’altra banda, bastant lògic— que les activitats de capital més intensiu —amb una composició orgànica més elevada— estan concentrades als països desenvolupats.

 • És convenient que les frases i paràgrafs estiguin ben cohesionats internament i entre si.

  Exemple correcte Quan es va decidir fer aquest treball, encara no es parlava gaire de les possibilitats que tenien les noves tecnologies; però durant els últims mesos ja se n’estan fent més evidents les virtuts. Malgrat tot, en l’àmbit bibliotecari, sembla que encara no és gaire habitual l’ús d’aquestes tecnologies, tret d’algunes excepcions, com ara la Biblioteca de Catalunya.

  Exemple inadequat Quan es va decidir fer aquest treball encara no es parlava gaire de les possibilitats que tenien les noves tecnologies, però durant els últims mesos ja se n’estan fent més evidents les virtuts tot i que en l’àmbit bibliotecari sembla que encara no és gaire habitual l’ús d’aquestes tecnologies, tret d’algunes excepcions, com ara la Biblioteca de Catalunya.

 • La llargada excessiva de les frases i paràgrafs pot provocar dificultats de comprensió del text.

  Exemple correcte Per llegir el codi només s’ha de tenir instal·lat un lector, que es pot descarregar gratuïtament, en el dispositiu mòbil. A continuació, s’ha d’obrir l’aplicació i enfocar la càmera del dispositiu al codi. Aleshores, l’aparell escaneja el codi i s’obté la informació.

  Exemple inadequat Per llegir el codi només s’ha de tenir instal·lat un lector en el dispositiu mòbil. Aquests lectors són de descàrrega gratuïta. S’ha d’obrir l’aplicació i enfocar la càmera del dispositiu al codi. L’aparell escaneja el codi i s’obté la informació.
Per tal d’afavorir la cohesió, la claredat i la llegibilitat dels textos, poden ser útils les recomanacions següents relatives a la redacció de frases i paràgrafs.
 • Es recomana d’incloure només informació necessària i rellevant, tant en les frases com en els paràgrafs. En conseqüència, cal evitar l’abús d’incisos, que poden dificultar la comprensió.

  Exemple correcte En economia oberta, a més de la mobilitat internacional del capital, n’hi hauria prou suposant que les activitats de capital més intensiu —amb una composició orgànica més elevada— estan concentrades als països desenvolupats.

  Exemple inadequat En economia oberta, a més de la mobilitat internacional del capital —que, de fet, és inqüestionable—, n’hi hauria prou suposant —fet, d’altra banda, bastant lògic— que les activitats de capital més intensiu —amb una composició orgànica més elevada— estan concentrades als països desenvolupats.

 • És convenient que les frases i paràgrafs estiguin ben cohesionats internament i entre si. En aquest sentit, cal fer un bon ús dels connectors i dels signes de puntuació.

  Exemple correcte Quan es va decidir fer aquest treball, encara no es parlava gaire de les possibilitats que tenien les noves tecnologies; però durant els últims mesos ja se n’estan fent més evidents les virtuts. Malgrat tot, en l’àmbit bibliotecari, sembla que encara no és gaire habitual l’ús d’aquestes tecnologies, tret d’algunes excepcions, com ara la Biblioteca de Catalunya.

  Exemple inadequat Quan es va decidir fer aquest treball encara no es parlava gaire de les possibilitats que tenien les noves tecnologies, però durant els últims mesos ja se n’estan fent més evidents les virtuts tot i que en l’àmbit bibliotecari sembla que encara no és gaire habitual l’ús d’aquestes tecnologies, tret d’algunes excepcions, com ara la Biblioteca de Catalunya.


  Exemple correcte La normalitat de la pertorbació és una hipòtesi bàsica que cal que es compleixi, en primer lloc, per construir els estimadors MV i, en segon lloc, per fer la inferència, és a dir, els contrastos d’hipòtesis.

  Exemple inadequat La normalitat de la pertorbació és una hipòtesi bàsica que cal que es compleixi, en primer lloc, per construir els estimadors MV i per fer la inferència, és a dir, els contrastos d’hipòtesis.

 • La llargada excessiva de les frases i paràgrafs pot provocar dificultats de comprensió del text.

  Exemple correcte L’Oficina de Relacions Internacionals s’encarrega de gestionar els programes de mobilitat internacional del centre, des de la recerca de nous convenis amb universitats estrangeres fins a la selecció d’estudiants i la gestió de la seva mobilitat un cop seleccionats. L’objectiu és contribuir a ampliar la dimensió internacional de l’alumnat, i oferir-li la possibilitat de participar en diversos programes per anar-se’n a estudiar durant un any acadèmic o un semestre a una universitat estrangera.

  Exemple inadequat L’Oficina de Relacions Internacionals s’encarrega de gestionar els programes de mobilitat internacional del centre —des de la recerca de nous convenis amb universitats estrangeres fins a la selecció d’estudiants i la gestió de la seva mobilitat un cop seleccionats— i el seu objectiu és contribuir a ampliar la dimensió internacional de l’alumnat, i oferir-li la possibilitat de participar en diversos programes per anar-se’n a estudiar durant un any acadèmic o un semestre a una universitat estrangera.

  Malgrat tot, s’ha d’evitar de redactar textos només amb frases simples i curtes i caure en un excés de simplicitat, especialment en documents de tipus argumentatiu com ara els treballs acadèmics.

  Exemple correcte Per llegir el codi només s’ha de tenir instal·lat un lector, que es pot descarregar gratuïtament, en el dispositiu mòbil. A continuació, s’ha d’obrir l’aplicació i enfocar la càmera del dispositiu al codi. Aleshores, l’aparell escaneja el codi i s’obté la informació.

  Exemple inadequat Per llegir el codi només s’ha de tenir instal·lat un lector en el dispositiu mòbil. Aquests lectors són de descàrrega gratuïta. S’ha d’obrir l’aplicació i enfocar la càmera del dispositiu al codi. L’aparell escaneja el codi i s’obté la informació.

  I també evitar de fer paràgrafs frase.

  Exemple correcte Aquest treball s’estructura en quatre blocs. Es parteix d’una introducció on es justifica la finalitat del treball, els objectius i la metodologia emprada per arribar a donar resposta als objectius. En el segon i tercer blocs s’expliquen i s’analitzen les aplicacions que poden tenir els codis quick response i la realitat augmentada en l’àmbit bibliotecari. En el quart, es presenten les conclusions i les diferents proves que s’han dut a terme. Per acabar, s’inclouen la bibliografia i els annexos.

  Exemple correcte Aquest treball s’estructura en quatre blocs. Es parteix d’una introducció on es justifica la finalitat del treball, els objectius i la metodologia emprada per arribar a donar resposta als objectius.

  En el segon i tercer blocs s’expliquen i s’analitzen les aplicacions que poden tenir els codis quick response i la realitat augmentada en l’àmbit bibliotecari. En el quart, es presenten les conclusions i les diferents proves que s’han dut a terme. Per acabar, s’inclouen la bibliografia i els annexos.

  Exemple inadequat Aquest treball s’estructura en quatre blocs.

  Es parteix d’una introducció on es justifica la finalitat del treball, els objectius i la metodologia emprada per arribar a donar resposta als objectius.

  En el segon i tercer blocs s’expliquen i s’analitzen les aplicacions que poden tenir els codis quick response i la realitat augmentada en l’àmbit bibliotecari.

  En el quart, es presenten les conclusions i les diferents proves que s’han dut a terme.

  Per acabar, s’inclouen la bibliografia i els annexos.
 • En determinats tipus de documents (com ara els instructius, les pàgines web, etc.) es recomana que els paràgrafs siguin curts i que cada un es correspongui amb el desenvolupament d’una idea. En canvi, en documents més complexos, especialment de tipus argumentatiu, aquest tipus de recomanació pot comportar un text poc elaborat i empobrit.

  Exemple correcte Indiqueu la resposta correcta de cada pregunta en la quadrícula superior del full d’examen.

  Les respostes correctes sumen 1 punt, cada error resta 0,33 punts i les respostes en blanc ni sumen ni resten. Tingueu en compte que qualsevol resposta dubtosa d’interpretació o en què hi hagi més d’una opció assenyalada es considera incorrecta.

  Exemple inadequat Indiqueu la resposta correcta de cada pregunta en la quadrícula superior del full d’examen i recordeu que les respostes correctes sumen 1 punt, cada error resta 0,33 punts i les respostes en blanc ni sumen ni resten. Tingueu en compte que qualsevol resposta dubtosa d’interpretació o en què hi hagi més d’una opció assenyalada es considera incorrecta.

Frases afirmatives 

Normalment, les frases afirmatives acostumen a ser més clares i entenedores que les frases negatives. Per tant, es recomana de redactar els textos en positiu, mitjançant frases afirmatives, i evitar abusar de frases negatives.

Exemple correcte El període per presentar la sol·licitud comença el proper dia 8 de maig.

Exemple inadequat El període per presentar la sol·licitud no comença fins al proper dia 8 de maig.
 

Aquesta recomanació és especialment rellevant en la redacció d’objectius, d’hipòtesis, d’instruccions, etc.

Exemple correcte L’objectiu del treball és fer una primera aproximació a la imatge de la ciutat de Barcelona des de les primeres referències —de mitjan segle xvi— fins a l’actualitat.

Exemple inadequat L’objectiu del treball no és fer una anàlisi exhaustiva de la imatge de la ciutat de Barcelona des de les primeres referències —de mitjan segle xvi— fins a l’actualitat, sinó una primera aproximació a aquesta qüestió.


Exemple correcte La hipòtesi d’aquesta recerca és que en el cinema de Manoel de Oliveira hi resideix, d’una manera inconscient, la supervivència històrica de l’imaginari de Portugal.

Exemple inadequat La hipòtesi d’aquesta recerca és que en el cinema de Manoel de Oliveira no hi resideix, d’una manera conscient, la supervivència històrica de l’imaginari de Portugal.

Construccions passives 

Les construccions passives centren l’atenció en l’objecte de l’acció verbal, més que no pas en qui fa aquesta acció, que queda en segon terme o, fins i tot, s’obvia.

Exemple correcte Aquest robot ha estat construït per un grup d’alumnes de la UB.

Exemple correcte Els estudiants afectats han estat distribuïts en altres aules

Exemple correcte Es van utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.


En català, disposem de dos tipus de construccions passives: la passiva amb ser o perifràstica i la passiva pronominal o reflexa.

Així mateix, es poden consultar les «Recomanacions d’ús» de la passiva.

Gerundis incorrectes 

Resum

 • Gerundi de posterioritat

  Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal:

  Exemple correcte L’estudiant va caure per l’escala i es va trencar una cama i un braç.

  Exemple incorrecte L’estudiant va caure per l’escala, trencant-se una cama i un braç.

 • Gerundi especificatiu

  Cal recordar que l’ús del gerundi que equival a una oració de relatiu especificativa no és correcte; en aquests casos s’ha de substituir la construcció amb gerundi per una oració de relatiu d’aquest tipus introduïda pel pronom que:

  Exemple correcte El coordinador ha d’enviar l’arxiu que conté el programa de l’assignatura.

  Exemple incorrecte El coordinador ha d’enviar l’arxiu contenint el programa de l’assignatura.
Hi ha usos incorrectes del gerundi, que cal evitar: el gerundi de posterioritat i el gerundi especificatiu.

 • Gerundi de posterioritat

  Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal:

  Exemple correcte L’estudiant va caure per l’escala i es va trencar una cama i un braç.

  Exemple incorrecte L’estudiant va caure per l’escala, trencant-se una cama i un braç.


  Exemple correcte La Marta Coll va estudiar medicina i va obtenir el títol l’any 2003.

  Exemple incorrecte La Marta Coll va estudiar medicina, obtenint el títol l’any 2003.


  Exemple correcte El rector es va aixecar de la cadira i va cloure l’acte.

  Exemple incorrecte El rector es va aixecar de la cadira cloent l’acte.


  Exemple correcte La Universitat de Barcelona fa més de 500 anys que existeix, i és la universitat catalana més antiga.

  Exemple incorrecte La Universitat de Barcelona fa més de 500 anys que existeix, sent la universitat catalana més antiga.


 • Gerundi especificatiu

  Cal recordar que l’ús del gerundi que equival a una oració de relatiu especificativa no és correcte; en aquests casos s’ha de substituir la construcció amb gerundi per una oració de relatiu d’aquest tipus introduïda pel pronom que:

  Exemple correcte S’han fet públics els estatuts que regulen la Universitat de Barcelona.

  Exemple incorrecte S’han fet públics els estatuts regulant la Universitat de Barcelona.


  Exemple correcte Properament es discutirà el document que estableix els drets del PAS.

  Exemple incorrecte Properament es discutirà el document establint els drets del PAS.


  Exemple correcte El coordinador ha d’enviar l’arxiu que conté el programa de l’assignatura.

  Exemple incorrecte El coordinador ha d’enviar l’arxiu contenint el programa de l’assignatura.


  En canvi, quan la construcció amb gerundi equival a una oració de relatiu explicativa, l’ús del gerundi és correcte:

  Exemple correcte El doctorand, volent estar-se’n, va acceptar de presentar les hipòtesis de la tesi.

  Exemple correcte El doctorand, que se’n volia estar, va acceptar de presentar les hipòtesis de la tesi.


Així mateix, cal tenir en compte els usos del gerundi en les perífrasis verbals següents, que en alguns casos poden ser incorrectes:

Per a la resta d’usos del gerundi es pot consultar la informació ampliada.

Possessius innecessaris 

En els casos en què el context ja dona la idea de possessió o pertinença, l’ús del possessiu és redundant i n’hi ha prou amb l’article definit.

Exemple correcte Com que aquest any ha de fer molta docència, té molta cura de la veu.

Exemple incorrecte Com que aquest any ha de fer molta docència, té molta cura de la seva veu.


Exemple correcte En entrar al laboratori es va cordar la bata.

Exemple incorrecte En entrar al laboratori es va cordar la seva bata.


Exemple correcte La Facultat tancarà les portes per Nadal.

Exemple incorrecte La Facultat tancarà les seves portes per Nadal.


Exemple correcte Els cristalls es poden classificar segons la forma i la disposició.

Exemple inadequat Els cristalls es poden classificar segons la seva forma i la seva disposició.


Exemple correcte No es va recordar de la reunió tot i que s’ho havia apuntat a l’agenda.

Exemple inadequat No es va recordar de la reunió tot i que s’ho havia apuntat a la seva agenda.


En canvi, el possessiu és adequat si s’utilitza per comparar o contrastar.

Exemple correcte No es va recordar de la reunió perquè s’ho havia apuntat a la seva agenda i no a la de la feina.

Nominalitzacions 

En la majoria de textos, es recomana de no abusar de les nominalitzacions perquè poden carregar en excés el text, no afavorir-ne la claredat i, fins i tot, fer feixuc el ritme del discurs. Aquesta recomanació és especialment pertinent quan aquestes formes no tenen un pes terminològic especial ni serveixen per aconseguir un text impersonal.

Exemple correcte Ítems per comprendre millor les mostres analitzades.

Exemple inadequat Ítems per a una millor comprensió de les mostres analitzades.


Exemple correcte Aquest plantejament de l’anàlisi és assumible en el període atorgat per elaborar el treball.

Exemple inadequat Aquest plantejament de l’anàlisi és assumible en el període atorgat per a l’elaboració del treball.


Sovint aquestes formes nominals van acompanyades de possessius, que encara fan més carregós el text.

Exemple correcte L’espècie esmentada es pot reproduir mitjançant valors numèrics. Tot seguit, es mostren les dades necessàries per obtenir-los i verificar-los.

Exemple inadequat L’espècie esmentada es pot reproduir mitjançant valors numèrics. Tot seguit, es mostren les dades necessàries per a la seva obtenció i verificació.


Per a més informació sobre els usos no recomanables dels possessius, es pot consultar «Altres construccions que expressen possessió».

Connectors 

Els connectors són paraules o grups de paraules que donen cohesió al text i n’afavoreixen la comprensió i llegibilitat. Tenen bàsicament una doble funció: d’una banda, estructuren, organitzen i relacionen les frases, els paràgrafs i les diferents parts d’un text; i, de l’altra, permeten veure com es distribueixen les idees.

Exemples de connectors segons el valor que tenen:

Valor additiu
Valor consecutiu
Valor contrastiu
Valor disjuntiu
Bibliografia
Departament de Justícia. Mots connectors [en línia]. <http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis
/llenguatge_juridic/de_quines_eines_disposo/criteris_linguistics_gene/mots_connectors.pdf
> [Consulta: 16 maig 2017].

Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya. Conjuncions i locucions conjuntives [en línia]. <http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/gramatica/conjuncions.html> [Consulta: 16 maig 2017].

Valor additiu 

certament, de fet
a continuació, aleshores
tant… com, d’una banda… de l’altra
així mateix, igualment
concretament, en particular
i, així com

Ampliació 

Exemple correcte
de la mateixa manera
dit d’una altra manera
efectivament
en altres paraules
en altres termes
en efecte
és per això que
igualment
la idea central és
més encara

Exemple correcte
cal insistir
cal destacar
cal fer esment
cal fer referència
cal recalcar
cal recordar
cal remarcar
cal subratllar
convé
s’ha d’insistir
s’ha de destacar
s’ha de fer esment
s’ha de fer referència
s’ha de recalcar
s’ha de recordar
s’ha de remarcar
s’ha de subratllar
tal com s’ha dit
val a dir
val la pena dir


Continuïtat 

Exemple correcte
a continuació
a més
així
així mateix
altrament
d’altra banda
doncs

Distribució 

Exemple correcte
ara… ara
bé… bé
d’un costat… i de l’altre
d’una banda… i de l’altra
d’una part… i de l’altra
ja sigui… ja sigui
ni… ni
no només… sinó
no només… sinó que
no només… sinó també
no solament… sinó
no solament… sinó que
no solament… sinó també
no sols… sinó
no sols… sinó que
no sols… sinó també
o… o
o bé… o bé
per un costat… i per l’altre
per una banda… i per l’altra
per una part… i per l’altra
tant… com

Equiparació 

Exemple correcte així mateix
igualment
paral·lelament
semblantment

Especificació 

Exemple correcte
concretament
en concret
en especial
en particular
especialment
particularment

Unió 

Exemple correcte
així com
com també
i
i també
ni
o

Exemple incorrecte
així com també

Valor consecutiu 

en definitiva, al cap i a la fi
així doncs, per tant

Conclusió 

Exemple correcte
a l’últim
a manera de
a tall de conclusió
a tall de recapitulació
al cap i a la fi
al capdavall
amb tot plegat
breument
com a conclusió
comptat i debatut
concloent
de fet
de manera genèrica
de manera global
en conclusió
en conjunt
en darrer terme
en definitiva
en general
en poques paraules
fet i fet
finalment
globalment
per acabar
per concloure
per fi
recapitulant
tot plegat


Conseqüència 

Exemple correcte
a conseqüència de
així
així doncs
així és que
aleshores
com a conseqüència de
consegüentment
cosa que
de manera que
doncs
en conseqüència
és per això que
fins al punt que
perquè
per això
per aquest fet
per consegüent
per tant
talment… que
tan… que
tant… que


Valor contrastiu 

amb tot, però
en canvi, tanmateix
al contrari, per contra

Concessió 

Exemple correcte
així i tot
bé que
de tota manera
encara que
mal que
malgrat (que)
malgrat tot
mentre que
ni que
per bé que
per més que
si bé
tot amb tot
tot i (que)
tot i així
tot i amb això

Oposició 

Exemple correcte
així com
així i tot
això no obstant
altrament
amb tot
ara bé
ben al contrari
contràriament
d’altra banda
en canvi
en realitat
en veritat
i això que
i no
mentre que
més aviat
no obstant això
no… sinó
però
realment
sinó (que)
tanmateix
tot i això

Refutació 

Exemple correcte al contrari
per contra

Valor disjuntiu 

a tall d’exemple, així
és a dir, o sigui
en cas que, si

Exemplificació 

Exemple correcte
a tall d’exemple
a tall de mostra
així
com a mostra
com ara
en el cas de
com és ara
per exemple (p. ex.)
un bon exemple de
una bona mostra de

Exemple correcte
per il·lustrar
per posar un exemple


Reformulació 

Exemple correcte
això és
com també
dit d’una altra manera
efectivament
en altres paraules
en efecte
és a dir
és més
més encara
o sigui
també

Resum 

Exemple correcte
com a resum
en resum
resumint
en suma

Signes de puntuació 

Es recomana consultar el capítol «Signes de puntuació», de la Guia lingüística i d’estil de la Universitat de Girona, recurs en què s’expliquen i exemplifiquen els diferents usos de tots els signes.
Bibliografia
«Signes de puntuació». A: Guia lingüística i d’estil [en línia]. Girona: Universitat de Girona. Servei de Llengües Modernes, 2010. <http://www2.udg.edu/Portals/160/docs/estil_udg/llibre_estil/Signes%20de%20puntuaci%
C3%B3.pdf
> [consulta: 11 maig 2018].

Arcaismes 

Per afavorir una comunicació planera, directa i entenedora, és preferible evitar l’ús de mots arcaics, més propis del registre literari o volgudament culte.

Exemple correcte Tot i això, la metodologia marca el ritme de treball a l’aula.

Exemple inadequat Nogensmenys, la metodologia marca el ritme de treball a l’aula.


Exemple correcte Hi han assistit els alts càrrecs i els seus subordinats immediats.

Exemple inadequat Hi han assistit els alts càrrecs i llurs subordinats immediats.


La llista següent recull els arcaismes que convé substituir per expressions més actuals. Alguns dels mots arcaics, però, es mantenen en locucions encara vives, que s’indiquen entre parèntesis.

En lloc de…
És preferible…
adés
fa un moment, d’aquí a un moment
adesiara
de tant en tant
àdhuc
fins i tot
aital
tal
ans
abans, sinó que (s’empra, però, ans al contrari)
antany
antigament
baldament
encara que
car
perquè
ço
això
d’antuvi
d’entrada, en principi
de bell antuvi
d’entrada, en principi
ensems
alhora, juntament
hom
es
llur -s
el seu, la seva, els seus, les seves
mant -a
nombrós -osa
mes
però
nogensmenys
no obstant això, tanmateix
onsevulla
a tot arreu, en qualsevol banda
onsevulga
a tot arreu, en qualsevol banda
o sia
és a dir
puix que
atès que
quelcom
alguna cosa, res
sens
sense (s’empren, però, sens dubte, sens falta i sens perjudici)
tostemps
sempre
tothora
sempre
ultra
a més de

Precisió lèxica 

A l’hora de redactar qualsevol text, però especialment els treballs acadèmics, cal utilitzar amb precisió les paraules i evitar, tant com sigui possible:

Terminologia 

Els termes o paraules especialitzades són les denominacions pròpies de cada camp d’especialitat. Cada denominació és l’expressió d’un concepte especialitzat que forma part d’una xarxa conceptual. Per tant, els termes es caracteritzen per ser conceptualment precisos. Així, no és el mateix parlar d’estels en llengua general (en què es fa referència a qualsevol astre brillant) que fer-ho en astronomia, on ocupa un lloc conceptualment precís (‘astre que brilla amb llum pròpia’) i diferenciat d’altres conceptes propers del mateix camp.

El predomini de l’anglès en la comunicació i difusió científica fa que la majoria dels termes es creïn o es difonguin en aquesta llengua. Tot i això, en determinades disciplines (per exemple, la filosofia, la ciència dels aliments o la musicologia) també prenen força altres llengües (com ara l’alemany, el francès o l’italià, respectivament).Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 23-10-2019
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri_bloc.php?id=2170> [consulta: 4 desembre 2020].