Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Partició i separació de mots < Convencions < Llibre d’estil

Partició i separació de mots


Partició i separació de mots 

En aquest criteri s’hi poden trobar algunes consideracions sobre com es fa la partició de mots a final de ratlla en català. I també algunes recomanacions sobre la separació de mots i expressions a final de ratlla, ja siguin remarques generals o específiques per a la separació de mots en un títol.
Bibliografia
Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, p. 129-149.

Partició de mots a final de ratlla 

En català, les paraules es poden partir a final de ratlla segons l’estructura sil·làbica, sense separar sons d’una mateixa síl·laba. Aquesta partició es fa mitjançant el guionet (-), que s’afegeix al primer dels dos fragments per indicar que el mot continua a la ratlla següent.

A efectes ortogràfics, cal tenir en compte les consideracions següents:

 • Es poden separar els dígrafs o lletres compostes.

  Exemple correcte
  conei-xement
  xer-rada
  profes-sorat

  com-mutable
  in-nocent
  ad-ditiu

  multidis-ciplinari
  ad-sorció
  aprenentat-ge
  mit-jana
  at-làntic
  mot-llura
  algorit-mes
  et-nologia
  despat-xar
  llet-sons
  utilit-zació


 • A final de paraula, no es poden separar els dígrafs ix i tx.

  Exemple correcte co-neix
  des-patx
  Exemple incorrecte cone-ix
  despa-tx


 • No se separen els dígrafs gu, ig, ll, ny, qu ni, en transcripcions de mots estrangers, el grup kh.

  Exemple correcte ce-gues
  Puig-mal
  aco-llida
  disse-nyar
  ar-quitecte
  si-khisme
  Exemple incorrecte ceg-ues
  Pui-gmal
  acol-lida
  dissen-yar
  arq-uitecte
  sik-hisme


 • Se separen les dues eles del grup l·l i se substitueix el punt volat pel guionet.

  Exemple correcte col-laboració
  l-lula


 • No se separen la h i la x no palatal de la vocal que precedeixen.

  Exemple correcte alco-hol
  te-xans
  Exemple incorrecte alcoh-ol
  tex-ans


 • Es respecten les formes prefixades en mots derivats.

  Exemple correcte an-aeròbic
  con-urbació
  en-orgullir
  in-eficàcia
  des-envolupar
  ex-ulceració
  sub-alern
  trans-oceànic
  Exemple incorrecte a-naeròbic
  co-nurbació
  e-norgullir
  i-neficàcia
  de-senvolupar
  e-xulceració
  su-balern
  tran-soceànic
  Exemple correcte nos-altres
  vos-altres
  tot-hom
  Exemple incorrecte no-saltres
  vo-saltres
  to-hhom
  Exemple correcte anglo-parlant
  extra-radi
  infra-estructura
  neuro-cirurgia
  Exemple inadequat anglo-parlant
  ex-traradi
  in-fraestructura
  neu-rocirurgia


 • Es respecten els components en mots compostos.

  Exemple correcte cel-obert
  ben-estar
  mal-avingut
  Exemple incorrecte ce-lobert
  be-nestar
  ma-lavingut


 • És convenient aprofitar els guionets existents.

  Exemple correcte gira-sol
  escura-xemeneies
  saludar-vos
  Exemple inadequat gi-rasol
  escura-xe-meneies
  salu-dar-vos


 • Cal evitar deixar una vocal sola a principi o a final de ratlla, tret que l’acompanyi un element apostrofat.

  Exemple correcte ova-lat
  enun-ciat

  cièn-cia
  aproxima-ció
  Exemple correcte l’o-valat
  d’e-nunciat  Exemple inadequat o-valat
  enun-ciat

  ciènci-a
  aproximaci


 • Convé no partir a final de ratlla les sigles que es llegeixen com a mots i s’escriuen amb majúscula. Si la partició és inevitable, han de tenir com a mínim cinc lletres i segueixen els criteris generals de separació sil·làbica.

  Exemple correcte ERASMUS
  AENOR
  Exemple inadequat ERAS-MUS
  AE-NOR
  Exemple correcte l’IVA
  l’ISO
  Exemple incorrecte l’I-VA
  l’I-SO


 • A diferència de les sigles, les abreviatures no es parteixen mai a final de ratlla.

  Exemple correcte autop. [autopista]
  oceanogr. [oceanografia]
  Exemple incorrecte au-top.
  ocea-nogr.


La separació de síl·labes en llengües diferents del català segueix altres regles i, per tant, s’ha d’aplicar la normativa corresponent a cada cas. Mestres (2009, p. 149-161) recull les indicacions per a la partició de mots en alemany, anglès, aranès, basc, espanyol, francès, gallec, grec clàssic, italià, llatí i portuguès.

Informació En cas de dubte, el Gran diccionari de la llengua catalana inclou la partició sil·làbica de les paraules que tenen alguna dificultat.
Bibliografia
Institut d’Estudis Catalans. Ortografia catalana [en línia]. <http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf> [consulta: 7 juliol 2017], p. 100-101.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, p. 135-145.

Separació de mots i expressions a final de ratlla 

Hi ha un seguit d’elements que es recomana que apareguin junts i que, per tant, no se separin a final de ratlla.

 • Quantitats i abreviacions

  Exemple correcte El 10 %
  hi està en contra.
  Exemple inadequat El 10
  %
  hi està en contra.
  Exemple correcte Es necessiten 200 l
  per a l’experiment.
  Exemple inadequat Es necessiten 200
  l
  per a l’experiment.
  Exemple correcte Vegeu la p. 6
  per a la citació completa.
  Exemple inadequat Vegeu la p.
  6
  per a la citació completa.
  Exemple correcte A inici del s. xix
  es va iniciar la guerra.
  Exemple inadequat A inici del s.
  xix
  es va iniciar la guerra.
  Exemple correcte Cal recordar que 360° equivalen a 2π radians.
  Exemple inadequat Cal recordar que 360
  °
  equivalen a 2π radians.

  En el cas de les unitats de grau i de les mesures d’angles plans, cal recordar que s’escriuen enganxats a la xifra, sense cap espai en blanc.

  Exemple correcte 24°
  Exemple inadequat 24 °
  Exemple correcte 20 25
  Exemple inadequat 20 25


 • Abreviatures formades per més d’un element

  Exemple correcte Vegeu la n. de la t.
  Exemple inadequat Vegeu la n. de
  la t.
  Exemple correcte Els hidrats de carboni,
  p. ex. la pasta, són essencials.
  Exemple inadequat Els hidrats de carboni, p.
  ex.
  , són essencials.


 • Períodes separats per un guionet

  Exemple correcte Horari del curs 2014-2015
  Exemple inadequat Horari del curs 2014-
  2015
  Exemple correcte Consulteu les pàgines
  100-150 del text.
  Exemple inadequat Consulteu les pàgines 100-
  150
  del text.


 • Antropònims compostos amb algun dels elements abreujats

  Exemple correcte Josep A.
  Massip
  Exemple inadequat Josep
  A. Massip
  Exemple correcte M. Lluïsa
  Coll
  Exemple inadequat M.
  Lluïsa Coll


 • Operacions matemàtiques

  Exemple correcte Així obtenim
  (48 + y) – 240 = 25x.
  Exemple inadequat Així obtenim (48 + y) – 240
  = 25x
  .


 • Recursos electrònics

  Exemple correcte Consulteu
  www.ub.edu/retrucs
  Exemple inadequat Consulteu www.ub.edu
  /retrucs
  Exemple correcte Contacte:
  serveillengues@ub.edu
  Exemple inadequat Contacte: serveillengues
  @ub.eduPer assegurar-nos que no se separaran a final de ratlla convé escriure un espai o guionet de no-separació, segons el cas, entre aquests elements. Aquests caràcters s’insereixen de la manera següent:

Espai de no-separació
Guionet de no-separació
Word
Control + Maj + [barra espaiadora]
Control + Maj + -
Codi HTML
&nbsp;
codi decimal: &#160;
codi hexadecimal: &xa0;
codi decimal: &#8209;
codi hexadecimal: &#x2011;
Bibliografia
Le Système iternational d’unité. The international System of Units. 8a edició. France: Bureau Internatioal des poids et mesures, 2006, p. 44. <http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_fr.pdf#page=48>. [Consulta: 1 juny 2015].

Separació de mots en un títol 

Si el títol d’un document ocupa més d’una línia, cal tenir en compte les consideracions següents a l’hora de separar els mots a final de ratlla:

 • Els articles, preposicions i conjuncions han de passar a la línia següent amb la resta del títol.

  Exemple correcte Anàlisi dels arxius audiovisuals en línia
  de les televisions autonòmiques espanyoles

  Exemple inadequat Anàlisi dels arxius audiovisuals en línia de
  les televisions autonòmiques espanyoles


  Exemple correcte Contribucions a la dependència
  i dimensionalitat en còpules

  Exemple inadequat Contribucions a la dependència i
  dimensionalitat en còpules


 • Sempre que sigui possible, es recomana de mantenir junts a la mateixa ratlla els elements de sintagmes que vehiculen un únic concepte.

  Exemple correcte Anàlisi mètrica de l’edició teatral
  en català entre 1947 i 1959


 • En els títols que inclouen puntuació forta (punt o dos punts) aquest signe es pot suprimir si no perjudica la comprensió de l’enunciat. En aquest cas, és recomanable de posar amb majúscula inicial la primera paraula de la segona part.

  Exemple correcte L’acostament a la terminologia en la formació dels científics
  El cas de les ciències de la salut

  Exemple inadequat L’acostament a la terminologia en la formació dels científics:
  e
  l cas de les ciències de la salutUniversitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-11-2021
Citació recomanada:
«Partició i separació de mots» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=2501> [consulta: 19 gener 2022].