Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Ús no sexista de la llengua


Ús no sexista de la llengua 

Aquestes recomanacions per redactar textos igualitaris, en català i castellà, permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional de la Universitat de Barcelona.

S’hi poden trobar estratègies lingüístiques que inclouen homes i dones (recursos inclusius) i també propostes d’ús de les formes dobles per visibilitzar les dones en el discurs (recursos visibilitzadors). Totes aquestes estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents institucionals més habituals en l’àmbit universitari. A més, s’ha posat un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.

Els criteris estan organitzats de la manera següent:Al final s’afegeix un apartat d’annexos que inclou la relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; els diferents tipus de documents relacionats amb les diverses estratègies proposades; i, finalment, els diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats.

Sempre que no s’indiqui el contrari, els criteris són d’aplicació tant per al català com per al castellà. Quan el tractament difereix, s’explicita en el redactat.

L’elaboració d’aquests criteris ha estat possible gràcies a un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya de l’any 2012. Coordinat per la Universitat de Barcelona, en el marc del Grup de Qualitat de la Xarxa Vives, aquest projecte ha comptat amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Cal destacar que el punt de partida d’aquest projecte ha estat el document marc Acord sobre l’ús no sexista de la llengua.

Pel que fa a l’anglès, es remet directament a l’apartat «Gender», de l’Interuniversity style guide for writing institutional texts in English.

Informació Si voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.


Publicat també a…

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris. Xarxa Vives d’Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística, 2019. <http://hdl.handle.net/2445/127832> [consulta: 6 març 2019].
Més informació
«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua [Barcelona, 7 d’octubre de 2010]». A: Junyent, Carme (ed.). Visibilitzar o marcar. Repensar el gènere en la llengua catalana. Barcelona: Empúries, 2013, p. 201-204. També disponible en línia a: <http://www.gela.cat/Document.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Bosque, Ignacio. «Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer». A: Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española (BILRAE), març de 2012. <http://www.rae.es/sites/default/files/Bosque_sexismo_linguistico.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Confédération. [Suisse]: Chancellerie fédérale, 2000. <https://www.unige.ch/rectorat/egalite/files/9414/0353/2732/charte_epicene_Chancelerie_guide_formulation_non
_sexiste.pdf
> [consulta: 12 maig 2017].

Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2011. <http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües; Observatori per a la Igualtat, 2011.
<http://www.uab.cat/Document/182/479/Guia_us_no_sexista_llenguatge2,0.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Persones determinades 

Quan ens referim a una persona determinada, cal adaptar el text al gènere que correspon, sobretot en les referències a professions, càrrecs i titulacions. Així doncs, s’ha de fer servir la forma masculina o femenina d’acord amb el sexe de la persona a qui ens referim, tant en singular com en plural.

Exemple correcte Aina Martín, professora adjunta

Exemple incorrecte Aina Martín, professor adjunt


Exemple correcte Ana Maria Geli, exrectora de la Universitat de Girona

Exemple incorrecte Ana Maria Geli, exrector de la Universitat de Girona


Exemple correcte Joana Sau i Estel Domènec, doctorandes

Exemple incorrecte Joana Sau i Estel Domènec, doctorands


Exemple correcte la presidenta del Consell Social

Exemple incorrecte la president del Consell Social


Exemple correcte El degà de la Facultat de Psicologia, Josep M. Rubio, i la degana de la Facultat de Dret, Rosa Sala, han presentat un nou projecte interuniversitari.

Exemple inadequat Els degans de la Facultat de Psicologia i la Facultat de Dret, Josep M. Rubio i Rosa Sala, han presentat un nou projecte interuniversitari.

Exemples en castellà
Pel que fa als mots invariables, com ara cap i docent en català, i auxiliar i docente en castellà, l’element diferenciador és la forma femenina de l’article o altres especificadors amb flexió de gènere (numerals, indefinits i alguns quantitatius).

Exemple correcte la cap del Servei d’Atenció a l’Estudiant
Exemple correcte dues docents
Exemple correcte moltes auxiliars

Exemples en castellà
Quan les denominacions de professions, càrrecs i titulacions estan compostes per un nom i un adjectiu, també s’ha de fer servir la forma masculina o femenina segons la persona a la qual es refereixen. Cal tenir en compte que algunes paraules poden ser invariables.

Exemple correcte l’enginyera agrònoma i l’enginyer tècnic agrícola

Exemple incorrecte l’enginyera agrònom i l’enginyer tècnic agrícola


Exemple correcte la directora adjunta a Gerència

Exemple incorrecte la directora adjunt a Gerència


Exemple correcte La Paula és auxiliar administrativa.

Exemple incorrecte La Paula és auxiliar administratiu.

Exemples en castellà
Informació Per resoldre dubtes sobre la forma femenina de les denominacions de professions, càrrecs i titulacions, es pot consultar l’apartat «Casos especials» i el Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) per al català i el Diccionario de la lengua española (DRAE) per al castellà, i la Nomenclatura multilingüe de la gestió universitària.

Casos especials 

En aquest apartat es fan algunes consideracions sobre l’ús de la forma femenina gerenta, els femenins en -essa, les denominacions de les diverses categories professionals del professorat, i la distinció entre les qualificacions i els adjectius referits a les persones que tenen una determinada qualificació.

Gerenta 

La forma gerenta ja està recollida en el diccionari normatiu en català. Pel que fa al castellà, tot i que es recull amb una marca d’ús restringit, a la Universitat de Barcelona se’n recomana l’ús per visibilitzar les dones que ocupen aquest càrrec.

Exemple correcte Carta personal de la gerenta a tot el personal.

Exemple incorrecte Carta personal de la gerent a tot el personal.

Exemples en castellà
Per al castellà, en la resta de noms de càrrecs o professions que per referir-se a una dona tant es pot fer servir el masculí (com a nom invariable) o la forma femenina, també es recomana de fer servir aquesta forma.  
Exemples en castellà

Femenins en -essa 

El sufix ‑essa, amb què tradicionalment es formaven femenins referits a càrrecs o professions, avui dia ja no és productiu, és a dir, ja no genera noms nous. Els existents (com ara advocadessa, alcaldessa, batllessa, jutgessa o metgessa) conviuen amb femenins formats amb el sufix ‑a (advocada) o femenins coincidents amb els masculins (alcalde, batlle, jutge o metge), els quals necessiten algun mecanisme sintàctic, com ara l’article, per establir l’oposició de gènere (la batlle, la jutge o la metge).

Per això, davant l’alternança de formes, en els casos invariables es recomana l’ús dels femenins acabats en ‑essa que tenen tradició, amb la voluntat de visibilitzar les dones que ocupen aquests càrrecs o professions.

Exemple correcte l’alcaldessa
Exemple inadequat l’alcalde
Exemple correcte la batllessa
Exemple inadequat la batlle
Exemple correcte la jutgessa
Exemple inadequat la jutge
Exemple correcte la metgessa
Exemple inadequat la metge


En canvi, en els casos en què l’alternança es dona amb femenins formats amb el sufix ‑a, aquesta es prioritza per davant de la forma amb el sufix ‑essa.

Exemple correcte l’advocada
Exemple inadequat l’advocadessa
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016, p. 163. Disponible en paper a https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/13d0big/alma991000525939706708.

Categories de professorat 

En les denominacions de les categories professionals del professorat, cal flexionar com correspongui segons el sexe de la persona a qui fan referència, i tenint en compte que algunes paraules són invariables.

Exemple correcte professor adjunt
professora adjunta

professor agregat
professora agregada

professor ajudant
professora ajudant

professor associat
professora associada

professor col·laborador
professora col·laboradora

professor contractat
professora contractada

professor emèrit
professora emèrita

professor honorari
professora honorària

professor interí
professora interina

professor lector
professora lectora

professor visitant
professora visitant

Exemples en castellà

Qualificacions 

Cal distingir entre la denominació de les qualificacions (apte, no apte, aprovat, no presentat, en català; apto, no apto, aprobado, no presentado, en castellà), que es designen amb la forma masculina, i els adjectius que es refereixen a les persones que obtenen aquestes qualificacions, que cal flexionar com correspongui segons el sexe de la persona a qui facin referència.

Exemple correcte Joana Sales Bartomeu ha obtingut la qualificació d’apte.

Exemple incorrecte Joana Sales Bartomeu ha obtingut la qualificació d’apta.


Exemple correcte CERTIFICO: Que Joana Sales Bartomeu és apta per exercir les funcions que requereix el seu càrrec.

Exemple incorrecte CERTIFICO: Que Joana Sales Bartomeu és apte per exercir les funcions que requereix el seu càrrec.

Exemples en castellà

Documents 

En els documents tancats o personalitzats, que s’adrecen a persones determinades (cartes i correus electrònics, convenis i contractes, certificats i títols, resolucions), s’ha d’utilitzar la forma que correspongui segons el sexe d’aquestes persones.

En aquests casos, cal aprofitar al màxim les possibilitats dels programes informàtics per editar documents personalitzats, amb l’objectiu que tant el tractament personal com la redacció del text s’adaptin al gènere que correspon.

Exemple correcte Signatura

Maria Rovira
Delegada del rector per a l’acció social

Exemple incorrecte Signatura

Maria Rovira
Delegat/ada del rector per a l’acció social

Exemples en castellà

Cartes i correus electrònics 

Exemple correcte Senyora Sanaüja,

Us escrivim per agrair-vos la participació en les ponències del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació.


Exemple correcte Benvolgudes jugadores,

Us enviem adjunt el reportatge gràfic del partit de semifinals de la lliga universitària de bàsquet femení.

Exemples en castellà

Convenis i contractes 

Exemple correcte CONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I EL CENTRE DE RECERCA DE DONES DUODA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

D’una banda, Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de Girona, i, de l’altra, M. Milagros Rivera-Garretas, coordinadora del màster en Estudis de la Diferència Sexual del Centre de Recerca de Dones Duoda de la Universitat de Barcelona.


Exemple correcte CONTRACTE LABORAL DE PROFESSORAT LECTOR

L’EMPRESA

[...]

LA TREBALLADORA

Nom i cognoms                              
Anna Riera Fusté

DECLAREN

Que compleixen les condicions necessàries per subscriure aquest contracte i, en conseqüència, decideixen formalitzar-lo d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. La treballadora prestarà els seus serveis com a professora lectora del Departament [...].

Exemples en castellà

Certificats i títols 

Exemple correcte Títol bilingüe


Exemple correcte Exemple en català

Exemples en castellà

Resolucions 

Exemple correcte RESOLC:

1. Nomenar Antònia Taverner Costa, amb DNI núm. 38432191, funcionària interina de l’escala de gestió amb destinació al Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular, a la Facultat de Medicina d’aquesta universitat.

Exemples en castellà

Persones indeterminades 

Si es fa referència a persones indeterminades, cal distingir dos casos diferents, perquè no sempre són útils els mateixos recursos: quan ens referim a una persona indeterminada, que tant pot ser un home com una dona, o quan ens referim a un conjunt de persones indeterminades, que pot incloure homes i dones.

Persones indeterminades singular 

Tot i que gramaticalment el masculí singular, en català i en castellà, com en altres llengües romàniques, pot tenir un ús no marcat i es pot fer servir per referir-se a un home o una dona quan el text fa referència a una persona indeterminada, hi ha diverses estratègies alternatives per incloure i visibilitzar ambdós sexes.

 • Recursos inclusius: inclouen tots dos sexes.

  • Mots invariables: tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení.

   Exemple correcte agent, responsable, fiscal, professional [català]
   representante, miembro, asistente [castellà]


  • Mots epicens: tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari, i designen indiferentment homes i dones.

   Exemple correcte persona, víctima


  • Mots col·lectius: designen un conjunt de persones.

   Exemple correcte cos, plantilla, personal, equip [català]
   personal, alumnado, grupo [castellà]


  • Mots i expressions despersonalitzats: fan referència a la funció o l’acció, a l’organisme o la unitat, a la titulació, etc. en lloc de la persona.

   Exemple correcte docència, coordinació, vicerectorat [català]
   decanato, secretaría, jefatura [castellà]


  • Tractament personal de vós, per al català.


 • Recursos visibilitzadors: fan visibles les dones i els homes en el discurs, com ara l’ús de les formes dobles.


Són preferibles els recursos inclusius davant de les formes dobles, perquè tenen l’avantatge que afavoreixen la claredat i la fluïdesa del text. A l’hora d’escollir el recurs més adequat, cal tenir en compte el tipus de text, el context, a qui va destinat, entre altres factors.

Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens 

En les referències en singular a una persona indeterminada, és preferible fer servir mots invariables (que tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení, sempre que no hi hagi article o que, en el cas del català, es pugui apostrofar, com ara estudiant, agent, auxiliar, etc.) i epicens (que tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari i que designen indiferentment homes i dones, com ara persona, víctima, etc.) com a recurs inclusiu en comptes del masculí singular.

Exemple correcte Es busca responsable de formació per coordinar els cursos del segon quadrimestre.

Exemple inadequat Es busca coordinador de formació per als cursos del segon quadrimestre.


Exemple correcte les habilitats cognitives de l’infant

Exemple inadequat les habilitats cognitives del nen


Exemple correcte el paper de l’ésser humà en el canvi climàtic

Exemple inadequat el paper de l’home en el canvi climàtic

Exemples en castellà

Estudiant 

En català, en el cas de estudiant o estudianta, malgrat que totes dues formes són normatives, es recomana l’ús de estudiant (que inclou masculí i femení) i es proposa aquesta forma sempre que sigui possible com a alternativa a l’ús de alumne (que té forma masculina i femenina).

Exemple correcte L’estudiant ha de renunciar a l’avaluació continuada abans de lliurar el primer exercici d’avaluació.

Exemple inadequat L’alumne ha de renunciar a l’avaluació continuada abans de lliurar el primer exercici d’avaluació.


En castellà, la paraula estudiante és invariable i el seu gènere ve determinat per l’article. Per tant, només en el cas que no vagi precedit d’article és preferible utilitzar aquest substantiu en lloc de alumno (que té forma masculina i femenina).

Exemple correcte Ser estudiante de una de las titulaciones que oferta la universidad.

Exemple inadequat Ser alumno de una de las titulaciones que oferta la universidad.


En canvi, en casos en què s’opti per utilitzar una forma doble, és aconsellable recórrer a el alumno o alumna en lloc de el o la estudiante.

Exemple correcte El alumno o alumna deberá acreditar su nivel de inglés.

Exemple inadequat El o la estudiante deberá acreditar su nivel de inglés.

Persona i part 

Les paraules persona i part (parte, en castellà) són mots epicens que inclouen tots dos sexes i que permeten evitar les marques de gènere gramatical. Són un recurs adequat en alguns casos, especialment en textos normatius o plantilles de documents que han de servir per a tots dos sexes, si es vol evitar l’ús del masculí singular com a genèric o un ús excessiu de les formes dobles.

Exemple correcte El pagament de la quota s’ha de fer per domiciliació bancària mitjançant un rebut a nom de la persona titular del compte corrent.

Exemple inadequat El pagament de la quota s’ha de fer per domiciliació bancària mitjançant un rebut a nom del titular del compte corrent.


Exemple correcte Cal que la persona que representa l’empresa signi aquesta oferta i indiqui el seu nom i càrrec.

Exemple inadequat Cal que el representant o la representant de l’empresa signi aquesta oferta i indiqui el seu nom i càrrec.


Exemple correcte La persona encarregada del material també s’ha de fer càrrec de supervisar el mobiliari.

Exemple inadequat L’encarregat o encarregada del material també s’ha de fer càrrec de supervisar el mobiliari.


Exemple correcte La persona interessada a participar en el concurs ha de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria.

Exemple inadequat L’interessat a participar en el concurs ha de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria.


Exemple correcte S’ha d’excloure la responsabilitat de la part contractant implicada en la controvèrsia.

Exemple inadequat S’ha d’excloure la responsabilitat del contractant implicat en la controvèrsia.

Exemples en castellà

Límits de la paraula persona 

L’ús de la paraula persona pot no ser adequat en determinats contextos per designar una persona indeterminada, que tant pot ser un home o una dona. Alguns casos en què cal limitar aquest recurs i donar preferència a altres solucions són: per manca de claredat, precisió i fluïdesa o per canvi de significat.

Per manca de claredat, precisió i fluïdesa 

Cal evitar un ús abusiu de la paraula persona, que pot donar com a resultat expressions forçades o massa llargues. En aquests casos, és recomanable buscar altres construccions més senzilles que facilitin la claredat i la fluïdesa del text. Fins i tot en algun cas pot ser preferible una forma doble.

Exemple correcte Cal trucar als Serveis Informàtics.

Exemple inadequat Cal trucar a la persona que gestiona les incidències informàtiques.


Exemple correcte estrès en el cuidador o cuidadora

Exemple inadequat estrès en la persona que té cura d’algú

Exemples en castellà

Per canvi de significat 

En alguns casos en què el context pugui ser ambigu, l’adjectiu que acompanya la paraula persona pot modificar el sentit de la frase.

Exemple correcte El treballador o treballadora té dret a flexibilitat horària

[Es tracta d’una persona assalariada.]
Exemple correcte La persona treballadora té dret a flexibilitat horària

[S’entén que la persona és de mena treballadora.]
Exemple correcte Perfil de diplomàtic o diplomàtica

[Es tracta d’una persona que ha fet la carrera de diplomàcia.]
Exemple correcte Perfil de la persona diplomàtica

[S’entén que la persona té habilitat i tacte.]


Exemples en castellà

Qui 

L’ús del relatiu qui, en català, i quien, en castellà, és especialment útil en determinats textos administratius i normatius (com ara les sol·licituds) per substituir el masculí singular com a genèric o les formes dobles.

Exemple correcte Qui sol·licita...
La persona que sol·licita...

Exemple inadequat El sol·licitant
El o la sol·licitant


Exemple correcte Qui presenta la demanda
La persona que presenta la demanda

Exemple inadequat El demandant
El o la demandant


Exemple correcte Qui representa legalment l’empresa
La persona que representa legalment l’empresa

Exemple inadequat El representant legal de l’empresa
El o la representant legal de l’empresa


Exemple correcte Documentació de qui sol·licita l’ajuda

Exemple inadequat Documentació del sol·licitant de l’ajuda

Exemples en castellà

Mots col·lectius 

És recomanable fer servir mots col·lectius (com ara plantilla, equip, cos, en català; personal, grupo, alumnado, en castellà) en lloc del masculí singular utilitzat per designar un conjunt de persones.

Exemple correcte eines per al professorat

Exemple inadequat eines per al professor


Exemple correcte drets de l’alumnat

Exemple inadequat drets de l’alumne


Exemple correcte D’acord amb el que estableix la Resolució de 27 d’abril de 2011, que regula la convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat...

Exemple inadequat D’acord amb el que estableix la Resolució de 27 d’abril de 2011, que regula la convocatòria de concurs de diverses places de professor agregat...

Exemples en castellà
Per a la concordança del nom col·lectiu amb el verb, en català, es pot consultar la informació corresponent.

Límits dels mots col·lectius 

És important no fer servir els mots col·lectius de manera sistemàtica, ja que en alguns casos poden originar problemes per canvi de significat o del grau de formalitat, o per incorrecció gramatical. Per tant, quan es fan servir els mots col·lectius com a recurs inclusiu, cal tenir molt en compte els límits.

Per canvi de significat 

El mot col·lectiu pot no expressar sempre el mateix que el nom substituït, i cal estar atents al context per confirmar que no hi poden haver equívocs.

Exemple correcte L’assignatura L’Infant i el seu
Entorn

[Fa referència a un nen o nena.]Exemple correcte L’assignatura La Infància i el seu Entorn

[Pot fer referència tant als infants com al període de la vida que comprèn des del naixement fins a l’adolescència.]
Exemple correcte El degà o degana ha de comunicar a la Junta Permanent qualsevol canvi que es produeixi en la composició de l’equip deganal.
Exemple correcte El deganat [= equip deganal] ha de comunicar a la Junta Permanent qualsevol canvi que es produeixi en la composició de l’equip deganal.
Exemple correcte En les pràctiques, la dedicació de l’estudiant està limitada a un màxim de trenta hores setmanals.
Exemple correcte En les pràctiques, la dedicació de l’alumnat està limitada a un màxim de trenta hores setmanals.

Exemples en castellà

Per canvi del grau de formalitat 

El mot col·lectiu pot no ser una bona opció com a substitut del masculí singular si implica un canvi del grau de formalitat no adequat en contextos que requereixen un ús més neutre del llenguatge.

Exemple correcte el temps lliure de l’infant

Exemple inadequat el temps lliure de la quitxalla
el temps lliure de la canalla

Exemples en castellà

Per incorrecció gramatical 

L’ús d’un mot col·lectiu pot comportar errors gramaticals o inadequacions que cal evitar.

Exemple correcte El professor o professora de cada grup de l’assignatura penja els exercicis en el Campus Virtual en acabar el tema.

Exemple inadequat El professorat de cada grup de l’assignatura penja els exercicis en el Campus Virtual en acabar el tema.

[Només hi ha un professor.]


Exemple correcte El treball final de grau és una tasca que cada estudiant desenvolupa individualment.

Exemple inadequat El treball final de grau és una tasca que l’alumnat desenvolupa individualment.

Exemples en castellà

Mots i expressions despersonalitzats 

Els mots i les expressions despersonalitzats són un recurs inclusiu que es recomana en comptes del masculí singular amb valor genèric. Per exemple, en lloc de designar la persona, es pot fer referència a la funció o l’acció, l’organisme o la unitat; o bé recórrer a canvis de redacció o a l’ús de determinats adjectius per despersonalitzar les expressions.

La funció o l’acció en comptes de la persona 

L’ús de la funció o l’acció (com ara presidència, candidatura, mediació, en català; dirección, tutorización, asesoramiento, en castellà) per substituir la referència a una persona pot ser un recurs útil per incloure tots dos sexes en el discurs.

Exemple correcte eleccions a la presidència de la Comissió

Exemple inadequat eleccions a president de la Comissió


Exemple correcte El suport a la docència té com a objectiu gestionar i oferir al professorat els recursos d’informació i serveis útils per a la tasca docent.

Exemple inadequat El suport al docent té com a objectiu gestionar i oferir al professorat els recursos d’informació i serveis útils per a la tasca docent.


Exemple correcte Inscripció a la jornada Mediació Familiar i Social: Infància, Adolescència i Violència de Gènere

Exemple inadequat Inscripció a la jornada Mediador Familiar i Social: Infància, Adolescència i Violència de Gènere

Exemples en castellà

Límits per canvi de significat 

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de la persona per la funció o l’acció, perquè es poden produir canvis de significat.

Exemple correcte L’ICE ofereix recursos en anglès per al docent.Exemple correcte L’ICE ofereix recursos en anglès per a la docència

[Pot fer referència a l’ensenyament de l’anglès.]

Exemples en castellà

L’organisme o la unitat en comptes de la persona 

Els noms que fan referència a l’organisme o a la unitat en comptes de la persona (com ara servei, delegació, en català; secretaría, unidad en castellà) poden servir com a recurs inclusiu en alguns contextos.

Exemple correcte Delegació d’Estudiants d’Enginyeria Industrial de Barcelona

[en una placa de despatx]

Exemple inadequat Delegat d’estudiants d’Enginyeria Industrial de Barcelona

[en una placa de despatx]


Exemple correcte Cal adreçar-se a la Intervenció Delegada.

Exemple inadequat Cal adreçar-se a l’interventor delegat.


Exemple correcte Cal trucar als Serveis Informàtics.

Exemple inadequat Cal trucar al tècnic informàtic.

Exemples en castellà

Límits per canvi de significat 

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de la persona per l’organisme o la unitat administrativa corresponent, perquè es poden produir canvis de significat o pot induir a errors d’interpretació.

Exemple correcte La decisió depèn del degà o degana.

[La decisió depèn de la persona que té el càrrec de degà o degana.]
Exemple correcte La decisió depèn del deganat.

[La decisió depèn de la unitat o equip de persones que la constitueixen.]

Exemple correcte Eleccions a rector o rectora

[Les eleccions són a càrrecs unipersonals. En contextos clarament normatius, correspon doncs la forma doble.]
Exemple correcte Eleccions al Rectorat

[S’entén que les eleccions són a les dependències del Rectorat. En contextos periodístics, però, és una fórmula acceptable.]

Exemples en castellà

Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades 

Una altra possibilitat per evitar l’ús del masculí singular com a genèric o les formes dobles és recórrer a canvis de redacció (ús de formes verbals en lloc de formes nominals, per exemple) o a altres expressions despersonalitzades.

Exemple correcte Et donem la benvinguda al web d’Esports UB

Exemple inadequat Benvingut al web del Servei d’Esports UB


Exemple correcte Requisits d’accés:
— Tenir un títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura o enginyeria tècnica amb l’especialitat docent.

Exemple inadequat Requisits d’accés:
― Ser llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, diplomat o enginyer tècnic amb l’especialitat docent.


Exemple correcte Què necessites per començar el grau en Sociologia?
Tenir interès pel comportament de l’ésser humà, grups i col·lectivitats.

Exemple inadequat Què necessites per començar el grau en Sociologia?
Estar interessat pel comportament de l’ésser humà, grups i col·lectivitats.


Exemple correcte Coordinar l’assignatura implica elaborar el pla docent.

Exemple inadequat Ser el coordinador o coordinadora de l’assignatura implica elaborar el pla docent.


Exemple correcte Un cop donat d’alta el servei, es poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.

Exemple inadequat Un cop donat d’alta el servei, l’usuari pot gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.


Exemple correcte Per renovar el carnet, cal portar dues fotografies.

Exemple inadequat Per renovar el carnet, l’usuari interessat ha de portar dues fotografies.


Exemple correcte T’acabes de graduar?

Exemple inadequat Ets un nou graduat?


Exemple correcte Col·legiar-se no té preu! Consulta el nostre web.

Exemple inadequat Ser col·legiat no té preu! Consulta el nostre web.

Exemples en castellà
Aquest recurs s’utilitza sovint en textos esquemàtics o breus, com ara formularis, llistes, impresos, taules, enumeracions, etc.

Exemple correcte Nom i cognoms:
Exemple incorrecte Sr./Sra.:
El/La sol·licitant:
Exemple correcte Lloc de naixement:
Exemple incorrecte Nascut/uda a:
Exemple correcte Domicili:
Exemple incorrecte Domiciliat/ada a:

Exemples en castellà

Ús de l’adjectiu 

Per evitar fer servir el masculí singular com a genèric, a vegades es pot recórrer a utilitzar un adjectiu de la mateixa família o conceptualment relacionat.

Exemple correcte Cal un informe mèdic.

Exemple inadequat Cal un informe del metge.


Exemple correcte recursos útils per a la tasca docent

Exemple inadequat recursos útils per a la tasca del professor


Exemple correcte l’equip rectoral

Exemple inadequat l’equip del rector

Exemples en castellà

Tractament personal 

En català, en la documentació administrativa i acadèmica, es recomana fer servir el tractament de vós en comptes del de vostè, tant si ens adrecem a una persona o a més d’una, ja que permet evitar l’ús del masculí com a genèric i les formes dobles.

Exemple correcte Us informem de la nova normativa.

Exemple inadequat La/L’informem de la nova normativa.


Exemple correcte Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.

Exemple inadequat Aprofitem l’avinentesa per saludar-lo ben atentament.


Tant en català com en castellà, si es fa servir el tractament de tu, es pot recórrer a canvis de redacció per incloure tots dos sexes.

Exemple correcte Si t’interessa participar en el nostre projecte...

Exemple inadequat Si estàs interessat a participar en el nostre projecte...

Exemples en castellà

Formes dobles: forma femenina i masculina 

Les formes dobles són un recurs visibilitzador que es pot fer servir quan hi ha una intenció manifesta de fer visibles les dones. En els àmbits acadèmics i administratius, aquesta intenció es concreta sobretot en les referències a càrrecs o professions que tant poden ocupar un home com una dona. Tot i això, cal tenir en compte que es tracta d’un recurs que allarga el text i en dificulta la lectura; per tant, no ha de ser ni la primera ni l’única opció per evitar el masculí singular com a genèric.

En el cas d’utilitzar formes dobles es recomana l’ús de formes dobles senceres en lloc de formes dobles abreujades. I tenir en compte aspectes relacionats amb l’ordre dels elements i la concordança amb adjectius, determinants i pronoms.

Formes dobles senceres 

En l’àmbit acadèmic i administratiu, es recomana fer servir la forma doble per fer referència a una persona indeterminada en singular en els casos següents: documents normatius, salutacions de textos escrits, llistes de sortides i ofertes professionals, impresos i formularis.

Documents normatius 

En previsió que el càrrec de què es parla pugui ser ocupat indistintament per un home o una dona, o que la normativa que s’estableix afecta tant un home com una dona, en documents normatius s’admet, i en alguns casos es recomana, l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple correcte El rector o rectora de la Universitat és la persona encarregada de resoldre els recursos d’alçada contra la resolució de la convocatòria d’ajuts.

Exemple inadequat El rector de la Universitat és la persona encarregada de resoldre els recursos d’alçada contra la resolució de la convocatòria d’ajuts.


Exemple correcte Les funcions del degà o degana són:

Exemple inadequat Les funcions del degà són:


Exemple correcte El progenitor o progenitora amb un infant de menys d’un any té dret a un permís per lactància d’una hora diària.

Exemple inadequat El progenitor amb un infant de menys d’un any té dret a un permís per lactància d’una hora diària.

Exemples en castellà

En aquest tipus de documents, no s’ha d’utilitzar el recurs de posar una nota o una disposició addicional per explicitar que, al llarg del text, el masculí fa referència tant a homes com a dones.

Salutacions de textos escrits 

En salutacions de textos escrits adreçats a un sol destinatari indeterminat (especialment en cartes, correus electrònics, etc.), es recomana l’ús de la forma doble  sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple correcte Senyor, senyora,
Exemple correcte Benvolgut professor,
Benvolguda professora,

Exemples en castellà

Llistes de sortides professionals i ofertes professionals 

En llistes de sortides professionals i ofertes professionals, es recomana l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple correcte Ofertes de feina

Secretari o secretària de direcció
Enginyer tècnic o enginyera tècnica d’obres públiques
Coordinador o coordinadora comercial
Tècnic o tècnica mediambiental
Assessor o assessora

Exemples en castellà

Impresos i formularis 

En impresos i formularis es recomana l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric, i només recórrer  a les formes dobles abreujades per problemes d’espai.

Exemple correcte

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor o tutora ................
                 .......................................................................................


Exemple inadequat

EXPOSO:  Que disposo de l’informe favorable del tutor .............................
                 .......................................................................................


Exemples en castellà

Límits per manca de claredat, precisió i fluïdesa 

En determinats documents llargs, especialment els normatius, com que l’ús sistemàtic de les dobles formes de càrrecs allarga el text i en dificulta la lectura, cal valorar els límits d’aquest recurs i fer-lo compatible amb l’ús del masculí singular com a genèric.

Formes dobles abreujades: límits 

Pel que fa a les formes dobles abreujades, se’n limita l’ús per manca de claredat només a determinats tipus de text, com ara impresos o llistes, i sempre que calgui per problemes d’espai. Així doncs, si s’opta per l’ús de formes dobles perquè no es poden utilitzar altres estratègies, és preferible la forma doble sencera a la forma doble abreujada.

Exemple correcte És competència de la junta de facultat elegir i remoure el degà o degana.

Exemple inadequat És competència de la junta de facultat elegir i remoure el degà/ana.


Exemple correcte Requisits: tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent.

Exemple inadequat Requisits: tenir la titulació de doctor/a, enginyer/a, arquitecte/a, llicenciat/ada, o el títol de grau corresponent.


Exemple correcte Anunci per cobrir provisionalment, en comissió de serveis, una plaça de secretari o secretària de la Unitat de Gestió del Rectorat.

Exemple inadequat Anunci per cobrir provisionalment, en comissió de serveis, una plaça de secretari/ària de la Unitat de Gestió del Rectorat.


Exemple correcte RESOLC:

Declarar vacants les dues places convocades d’administratiu o administrativa adscrites a la Secció de Nòmines.

Exemple inadequat RESOLC:

Declarar vacants les dues places convocades d’administratiu/iva adscrites a la Secció de Nòmines.

Exemples en castellà

Per resoldre dubtes sobre la representació gràfica de les formes abreujades, es poden consultar les recomanacions específiques per al català i per al castellà.

Representació gràfica 

En general, si cal recórrer a les formes dobles, és preferible representar-les senceres. Les formes dobles abreujades tenen un ús molt limitat, ja que només s’utilitzen en determinats tipus de text, com ara impresos, llistes, quadres o taules, i sempre que hi hagi limitació d’espai.

En aquests casos restringits, per representar de manera abreujada les formes femenines al costat de les masculines corresponents, s’afegeix la terminació femenina a la dreta del masculí, després d’una marca de separació (habitualment la barra inclinada).

 • Quan la forma femenina només implica l’addició de la terminació -a a la forma masculina sense cap altre canvi ortogràfic, senzillament s’afegeix la a.

  Exemple correcte enginyer/a
  president/a
  rector/a
  síndic/a

  En el cas que la -a del femení substitueixi una -e o una -o del masculí, també s’escriu una a.

  Exemple correcte arquitecte/a
  mestre/a
  pediatre/a
  mosso/a


 • En el cas que la forma femenina comporti altres canvis gràfics (accentuació, alternança o duplicació de consonants, etc.), s’escriu la terminació femenina des de la vocal tònica.

  Exemple correcte administratiu/iva
  degà/ana
  secretari/ària
  graduat/ada


 • Tot i que en els noms de professions i càrrecs es recomana no fer servir -essa per marcar el femení, si s’utilitza s’ha d’escriure la terminació.

  Exemple correcte alcalde/essa
  jutge/essa
  metge/essa
  sastre/essa


 • Si l’estalvi d’espai no és significatiu, les formes femenines s’han d’escriure senceres.

  Exemple correcte soci/sòcia
  Exemple incorrecte soci/òcia
  Exemple correcte grec/grega
  Exemple incorrecte grec/ega

Ordre dels elements 

Quan es fan servir formes dobles senceres, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina.

Exemple correcte Signatura del director o directora del centre
Exemple correcte el síndic o síndica de greuges

Exemples en castellà
També es pot optar per l’ordre invers, i presentar primer la forma femenina i després la forma masculina.

Exemple correcte Es necessita tècnica o tècnic de laboratori.
Exemple correcte Cal adreçar-se a la rectora o rector de la universitat que correspongui.
Exemple correcte Es busca infermera o infermer.

Exemples en castellà
En el cas de les formes dobles abreujades, l’ordre sempre és la forma masculina més la terminació femenina.

Exemple correcte Signatura del secretari/ària de departament

Exemples en castellà

Concordança amb adjectius, determinants i pronoms 

Pel que fa a la concordança, quan el substantiu que s’ha de doblar va acompanyat de determinants o adjectius, es recomana fer servir la forma doble només per al substantiu. La concordança de l’adjectiu i determinants es fa amb el substantiu masculí, que en aquest cas s’escriu sempre abans del femení, per evitar frases ambigües o equívoques.

Exemple correcte El projecte internacional preveu una plaça per a un doctorand o doctoranda europeu.

Exemple inadequat El projecte internacional preveu una plaça per a un doctorand o una doctoranda europea.

[Es pot entendre que parla, d’una banda, d’un doctorand (europeu o no), i de l’altra, d’una doctoranda europea.]


Exemple correcte el professor o professora afectat per les retallades

Exemple inadequat el professor o la professora afectat o afectada per les retallades

Exemple inadequat el professor afectat o la professora afectada per les retallades

Exemples en castellà
També es fa la concordança únicament en masculí si el substantiu s’ha de substituir per un pronom feble.

Exemple correcte Parleu amb el professor o professora per informar-lo del tema del treball.

Exemple inadequat Parleu amb el professor o professora per informar-lo o informar-la del tema del treball.

Exemple inadequat Parleu amb el professor o professora per informar-lo/-la del tema del treball.

Exemples en castellà

Professions i càrrecs 

En casos de denominacions de professions i càrrecs formats per un nom i un adjectiu variable, es recomana de doblar tant el substantiu com l’adjectiu.

Exemple correcte enginyer agrònom o enginyera agrònoma

Exemple inadequat enginyer o enginyera agrònom


Exemple correcte director adjunt o directora adjunta

Exemple inadequat director o directora adjunt


Exemple correcte l’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa

Exemple inadequat l’auxiliar administratiu o administrativa

Exemples en castellà
Si l’adjectiu és invariable no cal repetir-lo.

Exemple correcte el pèrit o pèrita judicial

Exemple inadequat el pèrit judicial o pèrita judicial

Exemples en castellà
En el cas dels noms invariables, es recomana repetir el nom al costat del determinant.

Exemple correcte el cap o la cap d’estudis

Exemple inadequat el o la cap d’estudis


Exemple correcte el vocal o la vocal de la comissió

Exemple inadequat el o la vocal de la comissió

Exemples en castellà
En català, en els mots invariables que comencen per i- (o hi-) o u- (o hu-) àtones, cal recordar que la forma de l’article varia segons si és masculí o femení; per tant, en aquests casos és necessari posar-hi tant l’article com el substantiu.

Exemples en català

Exemple correcte l’intendent o la intendent

Exemple incorrecte el o la intendent


Límits, per incorrecció gramatical, de la repetició del determinant 

En català, cal anar amb compte amb els noms invariables que comencen amb vocal, ja que s’ha d’apostrofar l’article determinat; per tant, en aquests casos no és possible la forma doble, ni de l’article ni del substantiu.

Exemple correcte l’agent judicial
Exemple incorrecte el o l’agent judicial
Exemple correcte l’auxiliar
Exemple incorrecte el o l’auxiliar

Salutacions de textos escrits 

En el cas particular de les salutacions de cartes, correus electrònics, etc., es recomana repetir l’adjectiu que acompanya el nom.

Exemple correcte Benvolgut col·laborador,
Benvolguda col·laboradora,

Exemple inadequat Benvolgut col·laborador o col·laboradora,


Exemple correcte Distingit senyor, distingida senyora,

Exemple inadequat Distingit senyor o senyora,

Exemples en castellà

El masculí singular com a genèric 

Quan l’aplicació dels diversos recursos inclusius o visibilitzadors va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o del sentit comú, convé usar el masculí singular amb valor genèric.

Exemple correcte Formen part de la comissió un membre del col·lectiu docent i investigador, un membre del PAS i un estudiant.

Exemple inadequat Formen part de la comissió una persona membre del col·lectiu docent i investigador, un membre o una membre del PAS i un o una estudiant.


Exemple correcte Demà hi ha una conferència sobre el perfil de l’emprenedor a la sala de graus de la Facultat d’Economia.

Exemple inadequat Demà hi ha una conferència sobre el perfil de l’emprenedor o emprenedora a la sala de graus de la Facultat d’Economia.


Exemple correcte Fes-te el carnet de soci!

Exemple inadequat Fes-te el carnet de soci o sòcia!


Exemple correcte Usuari:
Contrasenya:

Exemple inadequat Usuari o usuària:
Contrasenya:

Exemples en castellà
Un cas diferent són les denominacions compostes o estructures fixades que no designen persones, però que inclouen algun mot referit a persones, en què sempre s’utilitza el masculí singular com a genèric.

Exemple correcte compte de client
número de client
fitxa de client

Exemple incorrecte compte de client o clienta
número de client o clienta
fitxa de client o clienta


Exemple correcte guia d’usuari
perfil d’usuari
codi d’usuari
interfície gràfica d’usuari

Exemple incorrecte guia d’usuari o usuària
perfil d’usuari o usuària
codi d’usuari o usuària
interfície gràfica d’usuari o usuària


Exemple correcte quadern del becari

Exemple incorrecte quadern del becari o becària

Exemples en castellà

Persones indeterminades plural 

Tot i que gramaticalment el masculí plural, en català i en castellà, com en altres llengües romàniques, pot tenir un ús no marcat i es pot fer servir per referir-se a homes i dones quan el text fa referència a persones indeterminades, hi ha diverses estratègies alternatives per incloure ambdós sexes.

 • Recursos inclusius: inclouen tots dos sexes.

  • Mots invariables: tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení.

   Exemple correcte auxiliars, membres [català]
   responsables, profesionales, testigos [castellà]


  • Mots epicens: tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari, i designen indiferentment homes i dones.

   Exemple correcte persones, infants, criatures [català]
   personajes, víctimas [castellà]


  • Mots col·lectius: designen un conjunt de persones.

   Exemple correcte cos, equip [català]
   personal, plantilla [castellà]


  • Mots i expressions despersonalitzats: fan referència a la funció o l’acció, a l’organisme o la unitat, a la titulació, etc. en lloc de les persones.

   Exemple correcte docència, coordinació, vicerectorat [català]
   vocalía, rectorado, tutoría [castellà]


  • Tractament personal de vós, per al català.


 • Quan l’aplicació d’aquests recursos inclusius va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o el sentit comú, convé usar el masculí plural amb valor genèric abans que les formes dobles.

  Exemple correcte També han subscrit el text arquitectes, enginyers industrials, enginyers de telecomunicacions, metges, aparelladors, doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres.

  Exemple inadequat També han subscrit el text arquitectes, enginyers i enginyeres industrials, enginyers i enginyeres de telecomunicacions, metges i metgesses, aparelladors i aparelladores, doctors i doctores, llicenciats i llicenciades en Filosofia i Lletres.

  Exemples en castellà

 • Per tant, només es recomanen les formes dobles en plural quan hi ha una voluntat explícita de visibilitzar la presència de tots dos sexes en el discurs.

  Exemple correcte Els rectors i rectores de les universitats catalanes signaran l’acord.

  [Si es vol visibilitzar que hi ha dones rectores.]

  Exemple inadequat Els rectors de les universitats catalanes signaran l’acord.

  Exemples en castellà

Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens 

En les referències en plural a persones indeterminades, és preferible fer servir mots invariables (que tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení, sempre que no hi hagi article, com ara professionals, responsables, en català; miembros, auxiliares, en castellà) i epicens (que tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari i que designen indiferentment homes i dones, com ara criatures, persones, en català; víctimas, personas, en castellà) com a recurs inclusiu en comptes del masculí plural.

Exemple correcte El projecte s’adreça a infants, adolescents i líders de diverses comunitats de Guatemala.

Exemple inadequat El projecte s’adreça als nens, adolescents i líders de diverses comunitats de Guatemala.


Exemple correcte Per Sant Jordi, a la universitat s’han organitzat activitats en solidaritat amb les víctimes del terratrèmol al Japó.

Exemple inadequat Per Sant Jordi, a la universitat s’han organitzat activitats en solidaritat amb els afectats pel terratrèmol al Japó.

Exemples en castellà
En el cas dels mots invariables es recomana treure l’article o qualsevol determinant amb flexió de gènere si el text ho permet i no canvia el significat.

Exemple correcte Representants de les universitats s’han manifestat davant la Conselleria.

[En un peu de foto]

Exemple inadequat Alguns representants de les universitats s’han manifestat davant la Conselleria.


Exemple correcte Per poder adoptar un acord han d’haver-hi presents, almenys, el 30 % de membres del Consell.

Exemple inadequat Per poder adoptar un acord han d’haver-hi presents, almenys, el 30 % dels membres del Consell.


Exemple correcte El curs s’adreça especialment a estudiants i professionals del món de l’art i del disseny.

Exemple inadequat El curs s’adreça especialment als estudiants i als professionals del món de l’art i del disseny.

Exemples en castellà

Persones i parts 

Les paraules persones i parts (personas i partes en castellà) són mots epicens que inclouen tots dos sexes i que permeten evitar les marques de gènere gramatical. Són un recurs adequat en alguns casos si es vol evitar l’ús del masculí plural com a genèric en les referències a persones indeterminades en plural.

Exemple correcte En situacions d’emergències massives, el centre pot gestionar l’obertura d’equipaments municipals de gran capacitat per acollir les persones damnificades.

Exemple inadequat En situacions d’emergències massives, el centre pot gestionar l’obertura d’equipaments municipals de gran capacitat per acollir els damnificats.


Exemple correcte Les persones interessades poden adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment del procediment.

Exemple inadequat Els interessats poden adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment del procediment.


Exemple correcte Es demana que les persones que fan la sol·licitud tinguin mèrits que mostrin la seva productivitat investigadora i el seu potencial per desenvolupar en cinc anys mèrits suficients per accedir a la categoria superior de professorat agregat.

Exemple inadequat Es demana que els sol·licitants tinguin mèrits que mostrin la seva productivitat investigadora i el seu potencial per desenvolupar en cinc anys mèrits suficients per accedir a la categoria superior de professorat agregat.


Exemple correcte Les parts demandants poden interposar un recurs contra el silenci administratiu.

Exemple inadequat Els demandants poden interposar un recurs contra el silenci administratiu.

Exemples en castellà

Límits de la paraula persones 

L’ús de la paraula persones (o personas en castellà) pot no ser adequat en determinats contextos per designar un conjunt de persones indeterminades, que tant pot estar format per homes com per dones. Alguns casos en què cal limitar aquest recurs i donar preferència a altres solucions són: per canvi de claredat, precisió i fluïdesa o per canvi de significat.

Per manca de claredat, precisió i fluïdesa 

Cal evitar un ús abusiu de la paraula persones (o personas en castellà), que dona com a resultat expressions forçades o massa llargues, empobriment lèxic i poca precisió. En aquests casos, és recomanable buscar altres estratègies que facilitin la claredat i la fluïdesa del text.

Exemple correcte el perfil del personal investigador

Exemple inadequat el perfil de les persones que fan investigació


Exemple correcte els becaris d’aquest curs

Exemple inadequat les persones receptores de les beques d’aquest curs


Exemple correcte els estudiants que sol·liciten una beca Erasmus

el personal d’administració i serveis que sol·licita una beca Erasmus

Exemple inadequat les persones que sol·liciten una beca Erasmus

Exemples en castellà

Per canvi de significat 

En alguns casos en què el context pugui ser ambigu, l’adjectiu que acompanya la paraula persones (o personas en castellà) pot modificar el sentit de la frase.

Exemple correcte Han apujat el sou a les persones que treballen en aquesta empresa.

Han apujat el sou a la plantilla d’aquesta empresa.

Han apujat el sou al personal d’aquesta empresa.

Han apujat el sou als treballadors d’aquesta empresa.

[S’entén que l’augment de sou ha estat per a totes les persones que treballen a l’empresa.]

Exemple correcte Han apujat el sou a les persones treballadores d’aquesta empresa.

[S’entén que l’augment de sou ha estat només per a les persones de l’empresa que són de mena treballadora.]

Exemple correcte Els responsables del grup de treball han d’elaborar un informe.

[S’entén que fa referència a les persones que tenen adjudicada una responsabilitat.]

Exemple correcte Les persones responsables del grup de treball han d’elaborar un informe.

[Es pot entendre que fa referència a les persones del grup que actuen amb responsabilitat.]

Exemples en castellà

Qui 

L’ús del relatiu qui (en català) o quienes (en castellà) és especialment útil per substituir formes en masculí plural, en determinats documents en què el referent és molt clar.

Exemple correcte Qui vulgui renunciar a l’avaluació continuada ha de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.

[en un pla docent]

Exemple inadequat Els alumnes que vulguin renunciar a l’avaluació continuada han de fer arribar la sol·licitud abans del 5 de març.

Exemples en castellà

Mots col·lectius 

Els mots col·lectius (com ara personal, equip, cos, en català; plantilla, equipo, profesorado, en castellà) fan referència a un conjunt de persones i són recursos inclusius. Així doncs, se’n recomana l’ús en lloc del masculí plural com a genèric (o en alguns casos del femení plural).  

Exemple correcte el personal de secretaria dels departaments

Exemple inadequat les secretàries dels departaments


Exemple correcte L’aplicació ha estat ben rebuda pel cos docent.

Exemple inadequat L’aplicació ha estat ben rebuda pels professors.


Exemple correcte la plantilla d’aquesta empresa

Exemple inadequat els treballadors d’aquesta empresa


Exemple correcte l’equip del projecte

Exemple inadequat els membres del projecte


Exemple correcte Aquesta secció vol oferir un conjunt de recursos i materials per facilitar l’itinerari educatiu de l’alumnat nouvingut.

Exemple inadequat Aquesta secció vol oferir un conjunt de recursos i materials per facilitar l’itinerari educatiu dels alumnes nouvinguts.


Exemple correcte El funcionariat es regeix pels principis de l’ètica de l’Administració pública.

Exemple inadequat Els funcionaris es regeixen pels principis de l’ètica de l’Administració pública.


Exemple correcte L’empresariat català dona suport als projectes innovadors de les universitats.

Exemple inadequat Els empresaris catalans donen suport als projectes innovadors de les universitats.


Exemple correcte la població reclusa de Catalunya

Exemple inadequat els presos de Catalunya


Exemple correcte la prehistòria i l’origen de l’espècie humana

Exemple inadequat la prehistòria i l’origen dels homes


Exemple correcte el personal de neteja de la facultat

Exemple inadequat les dones de fer feines de la facultat


Exemple correcte Repartiment i sinopsi de la darrera obra presentada a la Mostra de Teatre Universitari d’enguany.

Exemple inadequat Actors i sinopsi de la darrera obra presentada a la Mostra de Teatre Universitari d’enguany.

Exemples en castellà
Per a la concordança del nom col·lectiu amb el verb, en català, es pot consultar la informació corresponent.

Convocatòries de places 

Els mots col·lectius són especialment útils en les convocatòries de places per fer referència en plural a un grup indeterminat de persones.

Exemple correcte Es convoquen sis places: quatre de professorat agregat i dues de professorat lector.

Exemple inadequat Es convoquen sis places: quatre de professors agregats i dues de professors lectors.


Exemple correcte Encara no se sap si es convocaran places de professorat associat.

Exemple inadequat Encara no se sap si es convocaran places de professors associats.


Exemple correcte Convocatòria de places de personal de l’escala administrativa.

Exemple inadequat Convocatòria de places d’administratius.

Exemples en castellà

Límits dels mots col·lectius 

És important no fer servir els mots col·lectius de manera sistemàtica, ja que en alguns casos poden originar problemes per canvi de significat o del grau de formalitat, o per incorrecció gramatical. Per tant, quan es fan servir els mots col·lectius com a recurs inclusiu, cal tenir molt en compte quins en són els límits.

Per canvi de significat 

El mot col·lectiu pot no expressar sempre el mateix que el nom substituït, i cal estar atents al context per confirmar que no hi poden haver equívocs.

Exemple correcte A Catalunya, els voluntaris tenen una gran vitalitat.

[Es refereix a la vitalitat de les persones que exerceixen el voluntariat.]


Exemple correcte A Catalunya, el voluntariat té una gran vitalitat.

[El mot voluntariat pot voler dir conjunt de voluntaris i acció que es desenvolupa de manera gratuïta amb l’objectiu d’oferir un servei.]

Exemples en castellà

Per canvi del grau de formalitat 

El mot col·lectiu pot no ser una bona opció com a substitut del masculí plural, si implica un canvi del grau de formalitat no adequat en contextos que requereixen un ús més neutre del llenguatge.

Exemple correcte En l’assignatura Desenvolupament Cognitiu i Motor en Infants de 14 Mesos

Exemple inadequat En l’assignatura Desenvolupament Cognitiu i Motor en Canalla de 14 Mesos


Exemple correcte La rectora es reunirà amb membres de la comissió.

Exemple inadequat La rectora es reunirà amb gent de la comissió.


Exemple correcte La formació que ofereix el grau inclou la gestió de clients.

Exemple inadequat La formació que ofereix el grau inclou la gestió de clientela.

Exemples en castellà

Per incorrecció gramatical 

L’ús d’un mot col·lectiu pot comportar errors gramaticals que cal evitar.

Exemple correcte En cas que el nombre d’alumnes matriculats sigui inferior a vint, es concedeix una única matrícula d’honor.

Exemple incorrecte En cas que el nombre d’alumnat matriculat sigui inferior a vint, es concedeix una única matrícula d’honor.


Exemple correcte L’equip docent agraeix la col·laboració en el projecte.

Exemple correcte El professorat agraeix la col·laboració en el projecte.

Exemple incorrecte L’equip de professorat agraeix la col·laboració en el projecte.

Exemples en castellà

Mots i expressions despersonalitzats 

Els mots i les expressions despersonalitzats són un recurs inclusiu que es recomana en comptes del masculí plural amb valor genèric. Per exemple, en lloc de designar les persones, es pot fer referència a la funció o l’acció, l’organisme o la unitat corresponents; o bé recórrer a canvis de redacció o a l’ús de determinats adjectius per despersonalitzar les expressions.

La funció o l’acció en comptes de les persones 

L’ús de la funció o l’acció (com ara docència i enginyeria, en català; o asesoramiento i vocalía, en castellà) per substituir la referència a les persones pot ser un recurs útil per incloure tots dos sexes en el discurs.

Exemple correcte Assessorament lingüístic

[en una placa de despatx]

Exemple inadequat Assessors lingüístics

[en una placa de despatx]

Exemple correcte Associació d’Empreses de Consultoria

Exemple inadequat Associació d’Empreses de Consultors

Exemple correcte La presidència, la secretaria i la vocalia les han d’ocupar docents.

Exemple inadequat Els presidents, els secretaris i els vocals han de ser docents.

Exemples en castellà

Límits de la funció o l’acció en comptes de les persones 

És important no fer servir la funció o l’acció en comptes de les persones de manera sistemàtica, ja que en alguns casos poden originar problemes per canvi de significat o per manca de claredat, precisió i fluïdesa.

Per canvi de significat 

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de les persones per la funció o l’acció, perquè es poden produir canvis de significat.

Exemple correcte Formació per a docents

Formació per a professors

Exemple correcte Formació per a la docència

[Per exemple, de l’ensenyament de l’anglès.]

Exemples en castellà

Per manca de claredat, precisió i fluïdesa 

En alguns casos, l’ús de paraules que fan referència a la funció o l’acció per substituir les persones pot sobrecarregar el text o fer-lo poc entenedor. Cal recordar que en aquests casos sempre es pot fer servir el masculí plural amb valor genèric.

Exemple correcte La responsabilitat social de les empreses implica els proveïdors, el personal i l’accionariat.

Exemple inadequat La responsabilitat social de les empreses implica el proveïment, el personal i l’accionariat.

Exemples en castellà

L’organisme o la unitat en comptes de les persones 

Els noms que fan referència a l’organisme o a la unitat en comptes de les persones (com ara ajuntament i consell, en català; o decanato i secretaría, en castellà) poden servir com a recurs inclusiu en alguns contextos.

Exemple correcte Consulteu els dubtes a la Comissió Acadèmica de la vostra facultat.

Exemple inadequat Consulteu els dubtes als membres de la Comissió Acadèmica de la vostra facultat.

Exemple correcte Les gerències preveuen una reducció de la despesa.

Exemple inadequat Els gerents preveuen una reducció de la despesa.

Exemple correcte Adreceu-vos a la secretaria del vostre centre.

Exemple inadequat Adreceu-vos als administratius de la secretaria del vostre centre.

Exemples en castellà

Documents 

Les sol·licituds s’han d’adreçar, en general, a l’òrgan, centre o unitat administrativa competent, i no al càrrec ni a la persona que l’ocupa en un moment determinat.

Exemple correcte Bernat Solivella i Massot, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb DNI 45260987 i amb domicili al carrer de Borriana, 38, 08202 Sabadell.


EXPOSO: Que estic en situació d’excedència voluntària per interès particular des del 9 de setembre de 2010.


SOL·LICITO: Que, d’acord amb el que disposa la normativa legal i el Conveni col·lectiu vigents, se’m prorrogui de manera indefinida l’excedència voluntària que vaig sol·licitar.


Sabadell, 25 d’abril de 2011

[rúbrica]


UNIVERSITAT DE BARCELONA. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Exemples en castellà

Límits per canvi de significat 

Cal tenir en compte que no tots els contextos admeten la substitució de les persones per l’organisme o la unitat administrativa corresponent, perquè es poden produir canvis de significat o pot induir a errors d’interpretació.

Exemple correcte Els rectors de les universitats catalanes signaran l’acord.

[Qui signa són les persones que tenen el càrrec de rector o rectora.]
Exemple correcte Els rectorats de les universitats catalanes signaran l’acord.

[Aquest exemple no hauria de ser possible perquè qui signa són les persones que tenen el càrrec.]
Exemple correcte La decisió depèn dels degans.

[La decisió depèn de les persones que tenen el càrrec de degà o degana.]
Exemple correcte La decisió depèn dels deganats.

[La decisió depèn de la unitat o equip de persones que la constitueixen.]

Exemples en castellà

Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades 

Una altra possibilitat per evitar l’ús del masculí plural com a genèric o les formes dobles és recórrer a canvis de redacció (ús de formes verbals en lloc de formes nominals, per exemple) o a altres expressions despersonalitzades.

Exemple correcte S’han presentat més de seixanta originals al premi de narrativa.

Exemple inadequat S’han presentat més de seixanta escriptors al premi de narrativa.


Exemple correcte Requisit d’accés al postgrau: tenir el grau en Filologia Catalana.

Exemple inadequat Requisit d’accés al postgrau: ser graduats en Filologia Catalana.


Exemple correcte Us donem la benvinguda

Exemple inadequat Benvinguts i benvingudes


Exemple correcte Si teniu interès a rebre més informació, escriviu a l’adreça següent.

Exemple inadequat Si esteu interessats a rebre més informació, escriviu a l’adreça següent


Exemple correcte Coordinar els plans d’acció tutorial comporta reunions tant amb el professorat com amb l’alumnat tutor.

Exemple inadequat Ser els coordinadors dels plans d’acció tutorial comporta reunions tant amb el professorat com amb l’alumnat tutor.


Exemple correcte Un cop donat d’alta el servei, es poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.

Exemple inadequat Un cop donat d’alta el servei, els usuaris poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.


Exemple correcte Per assolir aquesta qualificació mínima d’aprovat, Ø cal presentar-se a la convocatòria oficial corresponent.

Exemple inadequat Per assolir aquesta qualificació mínima d’aprovat, els alumnes han de presentar-se a la convocatòria oficial corresponent.


Exemple correcte Us hi esperem!

Exemple inadequat Us hi esperem a tots i totes!


Exemple correcte Desitgem que sigui una jornada ben profitosa per a tothom.

Exemple inadequat Desitgem que sigui una jornada ben profitosa per a tots i totes.

Exemples en castellà
Aquest recurs s’utilitza sovint en textos esquemàtics o breus, com ara formularis, llistes, impresos, taules, enumeracions, etc.

Exemple correcte Amb el patrocini de:
Patrocinen:
Exemple inadequat Patrocinadors:
Exemple correcte Organitzat per:
Organitzen:
Exemple inadequat Organitzadors:
Exemple correcte Amb la col·laboració de:
Hi col·laboren:
Exemple inadequat Col·laboradors:

Exemples en castellà

Ús de l’adjectiu 

Per evitar utilitzar el masculí plural com a genèric, es recomana utilitzar un adjectiu de la mateixa família o conceptualment relacionat sempre que es pugui.

Exemple correcte òrgans de representació estudiantil

Exemple inadequat òrgans de representació dels estudiants


Exemple correcte els drets humans

Exemple inadequat els drets dels homes


Exemple correcte l’equip docent

Exemple inadequat l’equip de professors

Exemples en castellà

Límits, per canvi de significat, de l’ús de l’adjectiu 

Cal tenir en compte que l’ús de l’adjectiu al costat de determinats noms no comporti ambigüitats que puguin induir a errors d’interpretació.

Exemple correcte L’educació dels nens, a debat


Exemple correcte L’educació infantil, a debat

[Pot referir-se al cicle educatiu.]

Exemples en castellà

Tractament personal 

En català, en la documentació administrativa i acadèmica, es recomana fer servir el tractament de vós en comptes del de vostè, tant si ens adrecem a una persona o a més d’una, ja que permet evitar l’ús del masculí com a genèric i les formes dobles.


Exemple correcte Us informem de la nova normativa.

Exemple inadequat Els/Les informem de la nova normativa.


Exemple correcte Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.

Exemple inadequat Aprofitem l’avinentesa per saludar-los ben atentament.

Formes dobles: forma femenina i masculina 

Les formes dobles són un recurs visibilitzador que es pot fer servir quan hi ha una intenció manifesta de fer visibles les dones. En els àmbits acadèmics, aquesta intenció es concreta sobretot en les referències a càrrecs o professions que tant poden ocupar homes com dones. Tot i això, cal tenir en compte que es tracta d’un recurs que allarga el text i en dificulta la lectura.

En aquests usos en plural, per tant, es recomana de fer servir altres estratègies amb paraules sense flexió de gènere, mots col·lectius i mots i expressions despersonalitzats; o en el cas que no sigui possible, utilitzar el masculí plural abans que les formes dobles.

Formes dobles senceres 

A diferència del que s’ha plantejat per al masculí singular, en documents normatius, quan es fa referència a càrrecs en plural, que poden ser ocupats indistintament per homes i dones, es recomana no fer servir les formes dobles, ja que un excés d’aquestes formes dificulta la llegibilitat i la claredat del text. Així doncs, en aquest tipus de documents es poden trobar formes dobles en singular (forma femenina i masculina alhora) combinades amb formes en masculí plural.

Exemple correcte Els vicerectors són membres de ple dret del Consell de Govern.

Exemple inadequat Els vicerectors i les vicerectores són membres de ple dret del Consell de Govern.


Exemple correcte Òrgans unipersonals: degà o degana; vicedegans amb funcions de direcció de titulació; altres vicedegans; caps d’estudis, i secretari o secretària de la Facultat.

Exemple inadequat Òrgans unipersonals: degà o degana; vicedegans i vicedeganes amb funcions de direcció de titulació; altres vicedegans i vicedeganes; caps d’estudis, i secretari o secretària de la Facultat.


Exemple correcte La Comissió de Campus està formada, entre d’altres, per degans i directors de diferents centres docents.

Exemple inadequat La Comissió de Campus està formada, entre d’altres, per degans i deganes, directors i directores de diferents centres docents.

Exemples en castellà
Cal recordar que, en els documents normatius, no s’ha d’utilitzar el recurs de posar una nota o una disposició addicional per explicitar que, al llarg del text, el masculí fa referència tant a homes com a dones.

En l’àmbit acadèmic, es recomana fer servir les formes dobles per fer referència a persones indeterminades en plural només en salutacions de textos escrits o orals, i en títols i eslògans amb una intenció clara de visibilitzar les dones.

Salutacions de textos escrits o orals 

En salutacions de textos escrits o orals adreçats a més d’un destinatari indeterminat (especialment en cartes, correus electrònics, ponències, apunts de les xarxes socials, comunicats d’actualitat de pàgines web, etc.) es recomana l’ús de les formes dobles senceres.

Exemple correcte Senyores i senyors,

Exemple correcte Benvolguts degans,
Benvolgudes deganes,

Exemples en castellà

Títols i eslògans 

En títols i eslògans amb la intenció manifesta de visibilitzar les dones, s’admet l’ús de les formes dobles senceres.

Exemple correcte Gironins i gironines que trenquen barreres

[Títol d’un article sobre barreres arquitectòniques]

Exemple correcte Enginyers i enginyeres per la solidaritat

[Eslògan per a una campanya]

Exemples en castellà

Ordre dels elements 

Quan fem servir formes dobles, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina.

Exemple correcte Cal la signatura dels directors o directores dels centres corresponents.

Exemples en castellà
També es pot optar per l’ordre invers, i presentar primer la forma femenina i després la masculina.

Exemple correcte Es busquen infermeres i infermers.

Exemples en castellà

Concordança amb adjectius, determinants i pronoms 

Pel que fa a la concordança, quan el substantiu que s’ha de doblar va acompanyat de determinants o adjectius, es recomana fer servir la forma doble només per al substantiu. La concordança de l’adjectiu i els determinants es fa amb el substantiu masculí, que en aquest cas s’escriu sempre abans del femení per evitar frases ambigües o equívoques.

Exemple correcte Els nois i noies interessats a participar en el projecte poden adreçar-se a l’Oficina de l’Alumnat.

Exemple inadequat Els nois i noies interessades en el projecte poden adreçar-se a l’Oficina de l’Alumnat.

[Es pot entendre que les úniques interessades són les noies]


Exemple correcte Els tècnics o tècniques encarregats del projecte rebran una subvenció de la Universitat.

Exemple inadequat Els tècnics o tècniques encarregats o encarregades del projecte rebran una subvenció de la Universitat.

Els tècnics encarregats o tècniques encarregades del projecte rebran una subvenció de la Universitat.

Exemples en castellà
També es fa la concordança únicament en masculí si el substantiu s’ha de substituir per un pronom feble.

Exemple correcte Contacteu amb els socis o sòcies per informar-los de les noves quotes.

Exemple inadequat Contacteu amb els socis o sòcies per informar-los o informar-les de les noves quotes.

Contacteu amb els socis o sòcies per informar-los/-les de les noves quotes.

Exemples en castellà

Professions i càrrecs 

En casos de denominacions de professions i càrrecs formats per un nom i un adjectiu variable, es recomana de doblar tant el substantiu com l’adjectiu.

Exemple correcte enginyers agrònoms o enginyeres agrònomes

Exemple inadequat enginyers o enginyeres agrònoms

Exemples en castellà
Si l’adjectiu és invariable no cal repetir-lo.

Exemple correcte els pèrits o pèrites judicials

Exemple inadequat els pèrits judicials o pèrites judicials


Exemples en castellà
En el cas dels noms invariables, es recomana repetir el nom al costat del determinant.

Exemple correcte els caps i les caps d’estudis

Exemple inadequat els i les caps d’estudis


Exemple correcte els auxiliars i les auxiliars

Exemple inadequat els i les auxiliars

Exemples en castellà

Salutacions de textos escrits o orals 

En les salutacions de cartes, correus electrònics, etc., i també a l’inici d’una intervenció oral, es recomana repetir l’adjectiu que acompanya el nom.

Exemple correcte Benvolguts col·laboradors,
Benvolgudes col·laboradores,

Exemple inadequat Benvolguts col·laboradors i col·laboradores,


Exemple correcte Estimats amics, estimades amigues,

Exemple inadequat Estimats amics i amigues,

Exemples en castellà

Altres consideracions 

En aquest apartat es fan algunes recomanacions que permeten, d’una banda, un ús igualitari en els tractaments i l’ús dels noms i cognoms utilitzats de manera simètrica; no fer servir les paraules dona i home en les denominacions de professions; incloure el gènere no-binari en textos en què es demanin dades personals.

I, de l’altra, consideracions que permeten visibilitzar les dones especialment en l’àmbit de la recerca i la gestió universitàries (com ara desenvolupar el nom al costat del cognom).

Tractaments simètrics 

S’ha d’evitar l’ús de tractaments asimètrics entre homes i dones.

Exemple correcte Per a més informació, adreceu-vos a la Sra. Maria Comes.

Exemple inadequat Per a més informació, adreceu-vos a la Srta. Maria Comes.


Exemple correcte Intervé el doctor Pla i li respon la doctora Esteve.

Exemple inadequat Intervé el doctor Pla i li respon la professora Esteve. [Que també és doctora].


Exemple correcte Pere Calders i Montserrat Roig en són dos clars exponents.

El Pere Calders i la Montserrat Roig en són dos clars exponents.

[En un registre menys formal]

Exemple inadequat Pere Calders i la Montserrat Roig en són dos clars exponents.


Exemple correcte L’exrector de la UB Antoni M. Badia i Margarit i l’exrectora de la UPF Rosa Virós.

L’exrector de la UB Badia i Margarit i l’exrectora de la UPF Virós.


Exemple inadequat L’exrector de la UB Badia i Margarit i l’exrectora de la UPF Rosa Virós.

Exemples en castellà

Les paraules dona i home 

No és recomanable de fer servir les paraules dona o home davant de denominacions de professions que ja tenen una forma femenina i masculina o bé es distingeixen per l’ús de l’article. A més de ser informació redundant fa prevaldre la condició sexual per davant de la professió.

Exemple correcte dues enginyeres

Exemple inadequat dues dones enginyeres


Exemple correcte dos llevadors; un infermer

Exemple inadequat dos homes llevadors; un home infermer

Exemples en castellà

Nom i cognoms 

Per tal de visibilitzar la presència de les dones, tant en l’àmbit de la recerca i les publicacions, com en l’àmbit de la gestió universitària, es recomana de desenvolupar sempre el nom al costat del cognom, en lloc de fer servir només la inicial, que no permet identificar si es tracta d’un home o d’una dona. Aquest recurs és fàcilment aplicable a les bibliografies, a les llistes de membres de tribunals i de comissions avaluadores, a les actes de reunions, etc.

Exemple correcte S’aprova la proposta d’Anna Roure i Joan Sala com a nous membres de la Comissió de Biblioteca.

Exemple inadequat S’aprova la proposta d’A. Roure i J. Sala com a nous membres de la Comissió de Biblioteca.


Exemple correcte La comissió avaluadora del treball final de grau està formada pel professorat següent: Pere Rius, Joana Casals i Mercè Martí.

Exemple inadequat La comissió avaluadora del treball final de grau està formada pel professorat següent: P. Rius, J. Casals i M. Martí.


Exemple correcte Tirado, Daniel; Paluzie, Elisenda; Martínez-Galarraga, Julio (2013). «Trade policy and wage gradients: evidence from a protectionist turn». Cliometrica, 7 (3), p. 295-318.

Exemple inadequat Tirado, D.; Paluzie, E.; Martínez-Galarraga, J. (2013). «Trade policy and wage gradients: evidence from a protectionist turn». Cliometrica, 7 (3), p. 295-318.

Exemples en castellà

Gènere no-binari 

En formularis o enquestes en què es consideri pertinent demanar dades sobre la identitat de gènere d’una persona, es recomana incloure la denominació no-binari, al costat de les denominacions dona i home, per reflectir la diversitat de gènere.

Exemple correcte Identitat de gènere
☐ Dona
☐ Home
No-binari
 

Exemple en castellà

Annexos 

En aquest apartat s’inclou la relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; els diferents tipus de documents relacionats amb les diverses estratègies proposades; i, finalment, els diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats.

Mots i expressions alternatius al masculí 

Mot o expressió
Tipus de recurs
adolescència
expressió despersonalitzada
agent
mot invariable
alumnat
 • alumnat de mobilitat

 • alumnat nouvingut

mot col·lectiu
amb el patrocini de...
expressió despersonalitzada
amb la col·laboració de...
expressió despersonalitzada
aprofitem per saludar-vos...
canvi de redacció
aspirant
mot invariable
assessorament
expressió despersonalitzada
auxiliar
mot invariable
canalla
mot col·lectiu
candidatura
expressió despersonalitzada
ciutadania
mot col·lectiu
clientela
mot col·lectiu
comercial
mot invariable
comissió
 • comissió acadèmica

 • comissió econòmica

mot col·lectiu
comunitat
 • comunitat universitària

mot col·lectiu
consergeria
expressió despersonalitzada
consultoria
expressió despersonalitzada
coordinació
expressió despersonalitzada
cos
 • cos docent

mot col·lectiu
criatura
mot epicè
deganat
expressió despersonalitzada
delegació
expressió despersonalitzada
direcció
expressió despersonalitzada
docència
expressió despersonalitzada
docent
mot invariable
docent
 • cos docent

 • equip docent

 • tasca docent

ús d’adjectius
domicili
canvi de redacció
empresariat
mot col·lectiu
equip
 • equip deganal

 • equip docent

 • equip rectoral

mot col·lectiu
especialista
mot invariable
ésser humà
mot epicè
espècie
 • espècie humana

mot col·lectiu
estudiant
mot invariable
et donem la benvinguda
canvi de redacció
família
mot col·lectiu
fiscal
mot invariable
funcionariat
mot col·lectiu
gent
mot col·lectiu
gerència
expressió despersonalitzada
grup
mot col·lectiu
hi col·laboren
canvi de redacció
humà -ana
 • drets humans

ús d’adjectius
infància
expressió despersonalitzada
infantil
 • educació infantil

ús d’adjectius
infant
mot epicè
intervenció delegada
expressió despersonalitzada
judicial
 • sentència judicial

ús d’adjectius
lloc de naixement
canvi de redacció
mainada
mot col·lectiu
mediació
expressió despersonalitzada
mèdic -a
 • informe mèdic

 • personal mèdic

ús d’adjectius
membre
mot invariable
nom i cognoms
canvi de redacció
nombre d’alumnes
mot invariable
organitzat per
canvi de redacció
organitzen
canvi de redacció
parentela
mot col·lectiu
part
 • part afectada

 • part contractant

 • part demandant

mot epicè
participant
mot invariable
patrocinat per
canvi de redacció
patrocinen
canvi de redacció
persona
 • persona afectada

 • persona beneficiària

 • persona damnificada

 • persona demandant

 • persona encarregada

 • persona interessada

 • persona que representa

 • persona que sol·licita

 • persona que treballa

 • persona sol·licitant

 • persona titular

mot epicè
personal
 • personal d’administració i serveis

 • personal d’infermeria

 • personal de l’escala administrativa

 • personal de neteja

 • personal docent i investigador

 • personal investigador

 • personal mèdic

 • personal sanitari

mot col·lectiu
personatge
mot epicè
plantilla
 • plantilla docent

mot col·lectiu
població
 • població reclusa

mot col·lectiu
presidència
expressió despersonalitzada
professional
mot invariable
professorat
 • professorat adjunt

 • professorat agregat

 • professorat ajudant

 • professorat associat

 • professorat col·laborador

 • professorat contractat

 • professorat emèrit

 • professorat funcionari

 • professorat honorari

 • professorat interí

 • professorat laboral

 • professorat lector

 • professorat tutor

 • professorat visitant

mot col·lectiu
públic
 • públic assistent

mot col·lectiu
qui
 • qui presenta

 • qui representa

 • qui sol·licita

mot invariable
quitxalla
mot col·lectiu
rectorat
expressió despersonalitzada
repartiment
expressió despersonalitzada
representant
mot invariable
responsable
mot invariable
secretaria
expressió despersonalitzada
servei
 • serveis informàtics

expressió despersonalitzada
si t’interessa
canvi de redacció
sindicatura
expressió despersonalitzada
tasca
 • tasca docent

expressió despersonalitzada
tenir interès per...
canvi de redacció
títol...
 • de llicenciatura

 • d’enginyeria

 • d’arquitectura

 • de grau

 • de diplomatura

 • d’enginyeria tècnica

expressió despersonalitzada
tothom
mot epicè
tutori
a
expressió despersonalitzada
tutorització
expressió despersonalitzada
unitat
 • unitat de publicacions
expressió despersonalitzada
us informem de...
canvi de redacció
vicedeganat
expressió despersonalitzada
vicerectorat
expressió despersonalitzada
víctima
 • víctimes mortals

mot epicè
vocalia
expressió despersonalitzada
voluntariat
mot col·lectiu

Exemples en castellà

Tipus de documents 


Tipus de límits 

Límit per canvi de significat
La paraula persona
Persones indeterminades: singular o plural
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural
La funció o l’acció en comptes de la persona
Persones indeterminades: singular o plural
L’organisme o la unitat en comptes de la persona
Persones indeterminades: singular o plural
L’ús de l’adjectiu
Persones indeterminades: plural


Límit per canvi del grau de formalitat
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural


Límit per incorrecció gramatical
Els mots col·lectius
Persones indeterminades: singular o plural
La repetició del determinant en les formes dobles
Persones indeterminades: singular


Límit per manca de claredat, precisió i fluïdesa
La paraula persona
Persones indeterminades: singular o plural
La funció o l’acció en comptes de la persona
Persones indeterminades: plural
Les formes dobles senceres
Persones indeterminades: singular
Les formes dobles abreujades
Persones indeterminades: singularUniversitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 21-12-2021
Citació recomanada:
«Ús no sexista de la llengua» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=2510> [consulta: 9 desembre 2022].