Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Nombres < Convencions < Llibre d’estil

Nombres


Nombres 

Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres.

En general, quan els nombres van davant d’un nom —o quan són noms—, s’escriuen amb lletres.

Exemple correcte Falta una hora perquè comenci l’acte.

Exemple correcte El zero va arribar a Occident per mitjà dels àrabs.


En canvi, quan els nombres van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres.

Exemple correcte El curs es fa a l’aula 2.


Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.

Informació Si voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.
Bibliografia
Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009.

Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.

El nombre va davant d’un nom 

Quan els nombres van davant d’un nom —o quan són noms—, s’escriuen amb lletres.

Exemple correcte Les dues vicerectores noves han pres possessió del càrrec.
Exemple correcte És el tercer alumne que s’ha matriculat avui.
Exemple correcte La Facultat té vint-i-cinc grups de recerca reconeguts.


Amb tot, però, l’ús de les xifres és preferible o inevitable en casos com els següents:

 • Nombres formats per tres mots o més.

  Exemple correcte S’hi han inscrit 1.130 alumnes.

  Exemple inadequat S’hi han inscrit mil cent trenta alumnes.


  També convé escriure amb xifres els nombres de només dos mots si algun porta guionet.

  Exemple correcte Hi havia 154 persones a la sala.

  Exemple inadequat Hi havia cent cinquanta-quatre persones a la sala.


 • Nombres que expressen una quantitat i van seguits del símbol corresponent.

  Exemple correcte La longitud del riu Ebre és de 910 km.
  Exemple incorrecte La longitud del riu Ebre és de nou-cents deu km.
  Exemple correcte La temperatura mitjana anual és de 17 °C.
  Exemple incorrecte La temperatura mitjana anual és de disset °C.


 • Nombres amb decimals.

  Exemple correcte El tipus d’interès ha pujat
  un 1,3.
  Exemple incorrecte El tipus d’interès ha pujat
  un u coma tres.


Pel que fa a les quantitats arrodonides superiors al milió i que estiguin formades per més de dos mots, es pot usar la grafia mixta, en què la primera part del numeral s’expressa amb xifres i es completa amb el mot milions, bilions, etc.

Exemple correcte 152 milions
Exemple inadequat 152.000.000
Exemple correcte 2.900 bilions
Exemple inadequat 2.900.000.000.000.000


En tot cas, en l’escriptura dels nombres sempre ha de prevaldre la coherència i s’ha d’evitar el tractament diferent en un mateix fragment.

Exemple correcte Hi havia 146 estudiants matriculats (141 de grau i 5 de màster).

Exemple inadequat Hi havia 146 estudiants matriculats (141 de grau i cinc de màster).


Més enllà d’aquestes consideracions, cada context determina si és millor emprar lletres o xifres. En general, com més discursiu sigui un text, més es tendeix a escriure les quantitats en lletres i, en canvi, com més esquemàtic, més es tendeix a fer-ho en xifres.

El nombre va darrere del nom 

Quan el nombre va darrere d’un nom, per regla general, s’escriu amb xifres.

Si la xifra correspon a un nombre que identifica un objecte dins una sèrie, generalment s’usen les xifres aràbigues.

Exemple correcte La conferència és a l’aula 3.
Exemple correcte La solució és a la pàgina 234.
Exemple correcte Si voleu més informació, truqueu al telèfon 934 035 417.
Exemple correcte Vam fer el trajecte amb un Boeing 747.
Exemple correcte Arribaran a Barcelona el dia 7.


En alguns casos, però, es fan servir les xifres romanes.

Exemple correcte Jaume I el Conqueridor
Exemple correcte el segle xxi
Exemple correcte l’assignatura Ciència Política II

Remarques 

S’apostrofa davant de les xifres que comencen per u o onze.
 • l’1 de setembre

 • un pressupost d’1.354.700 ¤

 • l’XI Jornada de Matemàtiques a
  l’Escola

 • l’11a clàusula del contracte

Els nombres, els intervals i les xifres i símbols relacionats no poden quedar partits a final de línia.

 • Truqueu al 934 035 478

 • Es va incloure a la memòria del curs
  2016-2017.

 • Ha recorregut els 42,2 km
  de la marató.

Si una frase comença amb un nombre que no es pot escriure amb lletres, és preferible alterar-ne l’ordre o anteposar-hi una expressió del tipus un total de.

 • Han assistit a l’acte d’inauguració del curs 382 persones.

 • Un total de 382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.

Cal unir amb guionet les desenes i unitats, i les unitats i centenes.

 • vint-i-tres

 • trenta-quatre

 • vuit-centè

Els ordinals en singular s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera. Els plurals, amb les dues últimes.

 • 8è [vuitè]

 • 13es [tretzenes]

La separació decimal s’ha de fer amb coma.

 • 6,53 g

 • 3,14159265 ms

En les quantitats de més de tres xifres, els dígits se separen de tres en tres (començant sempre per la dreta) generalment amb un punt.

 • 1.258 ¤


Quan el nombre indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.) s’escriuen tots els dígits seguits.

 • Ramón y Cajal va néixer el 1852.

 • Vegeu la pàgina 1423.

S’escriuen amb xifres romanes els nombres que acompanyen els noms de monarques i altres càrrecs jeràrquics civils i religiosos, els segles i els noms d’assignatures consecutives.

 • el faraó Tuthmosis II

 • el segle xxi

 • Dret Civil II


Apostrofació de les xifres 

S’apostrofa davant de les xifres que comencen per u o onze, d’acord amb la norma general.

Exemple correcte l’11 de juny
un pressupost d’1.354.700 ¤


En el cas dels ordinals, només s’apostrofa davant de onzè o onzena.

Exemple correcte l’XI Jornada de Matemàtiques a l’Escola
l’11a clàusula del contracte

Exemple correcte el I Congrés de Medicina
Exemple incorrecte l’I Congrés de Medicina

Nombres a final de línia 

Un nombre escrit amb xifres no pot quedar partit en línies diferents.

Exemple correcte Truqueu al
934 035 478

Exemple incorrecte Truqueu al 934
035 478


De la mateixa manera, no poden partir-se els dos termes d’un interval separats per un guionet.

Exemple correcte Es va incloure a la memòria del curs
2016-2017.

Exemple incorrecte Es va incloure a la memòria del curs 2016-
2017
.


Tampoc no poden quedar en línies diferents les xifres i els símbols que hi estiguin relacionats.

Exemple correcte Han aconseguit més d’11.500 ¤
per reconstruir cinc escoles d’Haití.

Exemple incorrecte Han aconseguit més d’11.500 
¤
per reconstruir cinc escoles d’Haití.


Exemple correcte Ha recorregut els 42,2 km
de la marató.

Exemple incorrecte Ha recorregut els 42,2
km
de la marató.

Nombres a principi de frase 

No és recomanable començar una frase amb un nombre escrit amb xifres.

Exemple correcte Dues estudiants de Medicina han guanyat un premi de recerca.

Exemple inadequat 2 estudiants de Medicina han guanyat un premi de recerca.


Si no és possible escriure’l amb lletres, és preferible alterar l’ordre de la frase o anteposar-hi una expressió del tipus un total de.

Exemple correcte Han assistit a l’acte d’inauguració del curs 382 persones.

Exemple correcte Un total de 382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.

Exemple inadequat 382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.

Nombres amb guionet 

Cal unir amb guionet les desenes i unitats, i les unitats i centenes —fins i tot en els ordinals.

 • Desenes i unitats:

  Exemple correcte trenta-quatre
  Exemple correcte seixanta-setè


 • Unitats i centenes:

  Exemple correcte nou-cents
  Exemple correcte vuit-centè


Del vint-i-u al vint-i-nou, hi ha dos guionets.

Exemple correcte vint-i-tres
Exemple correcte vint-i-vuitè


Els mots derivats de centenes no porten guionet.

Exemple correcte noucentisme
Exemple correcte vuitcentista

Ordinals en xifres 

Quan els ordinals van en singular, s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera, sense deixar cap espai entremig i sense punt al final.

Exemple correcte 3r [tercer]
Exemple inadequat 3r.
Exemple inadequat 3.r
Exemple correcte 18a [divuitena]
Exemple inadequat 18a.
Exemple inadequat 18.a


Si l’última lletra de la paraula sencera va accentuada, l’accent es manté també en l’abreviació.

Exemple correcte [setè]
Exemple correcte 15è [quinzè]


Quan els ordinals van en plural, s’abreugen escrivint la xifra seguida de les últimes dues lletres de la paraula sencera, sense deixar cap espai entremig i sense punt al final.

Exemple correcte 4ts [quarts]
Exemple inadequat 4ts.
Exemple inadequat 4.ts
Exemple correcte 17es [dissetenes]
Exemple inadequat 17es.
Exemple inadequat 17.es


En els casos en què l’ordinal s’expressi en xifres romanes, no es fa servir cap marca d’abreviació i, per tant, no s’escriu cap lletra al costat de la xifra.

Exemple correcte V Congrés Internacional d’Educació Física
Exemple incorrecte Congrés Internacional d’Educació Física
Exemple correcte VI Trobades de Professorat de Ciències de la Salut
Exemple incorrecte VIes Trobades de Professorat de Ciències de la Salut

Separació de decimals 

La separació decimal es fa amb una coma en la majoria de països europeus, encara que hi ha llengües (com ara l’anglès) que fan servir el punt. Per evitar la confusió amb el separador de milers en català no és recomanable usar el punt com a separador decimal, tret que tècnicament no es pugui configurar la coma amb aquesta funció, cosa que la tecnologia i programari actual en general permeten. D’altra banda, no és correcte emprar una coma volada amb aquest funció.

Exemple correcte 6,53 g
Exemple inadequat 6.53 g
Exemple incorrecte 6’53 g
Exemple correcte 3,14159265 ms
Exemple inadequat 3.14159265 ms
Exemple incorrecte 3’14159265 ms


En determinades disciplines i en edicions molt acurades en què es fa servir l’espai fi per separar els milers, d’acord amb la norma ISO 80000-1, l’agrupació també s’aplica a les xifres decimals (començant pel separador de decimals cap a la dreta).

Exemple correcte 1 763,141 592 65 mg

Exemple incorrecte 1.763,141 592 65 mg
Bibliografia
ISO 80000-1. Grandeurs et unités. Partie 1: Généralités. Ginebra: ISO, 2009.

«Reial decret 493/2020, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 2032/2009, de 30 de desembre, pel qual s’estableixen les unitats legals de mesura». Butlletí Oficial de l’Estat, 2020, núm.  119. Disponible en línia a https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4707-C.pdf.

Separació de milers 

Per facilitar la lectura dels nombres que expressen quantitats llargues (de més de tres xifres), es fa servir el punt per separar els dígits de tres en tres (començant sempre per la dreta). En català no és recomanable fer servir la coma amb aquesta funció, tot i que hi ha llengües com ara l’anglès que la fa servir.

Exemple correcte 1.258 ¤
Exemple incorrecte 1258 ¤
Exemple inadequat 1,258 ¤


En determinades disciplines i en edicions molt acurades, és habitual seguir les recomanacions de la norma ISO 80000-1, segons la qual la separació d’aquests grups de tres xifres s’ha de fer amb un espai fi en comptes del punt.

Exemple correcte 4 250 679 km


Quan el nombre no indica quantitat sinó que indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.), les xifres no se separen i s’escriuen tots els dígits seguits.

Exemple correcte Ramón y Cajal va néixer el 1852.
Exemple incorrecte Ramón y Cajal va néixer el 1.852.
Exemple correcte 43500 Tortosa
Exemple incorrecte 43.500 Tortosa
Exemple correcte Vegeu la pàgina 1423.
Exemple incorrecte Vegeu la pàgina 1.423.
Exemple correcte Avinguda Diagonal, 1400
Exemple incorrecte Avinguda Diagonal, 1.400


Hi pot haver alguns casos excepcionals, com ara els números de telèfon, en què els dígits s’agrupin d’una manera determinada per facilitar-ne la lectura.

Exemple correcte 934 035 478
616 924 316
Exemple inadequat 934035478
616924316
Bibliografia
ISO 80000-1. Grandeurs et unités. Partie 1: Généralités. Ginebra: ISO, 2009.

Usos de les xifres romanes 

S’escriuen amb xifres romanes els nombres que acompanyen els noms següents:

 • Monarques i altres càrrecs jeràrquics civils i religiosos

  Exemple correcte la comtessa Joana II d’Empúries
  el rei Enric III d’Anglaterra
  la tsarina Caterina II de Rússia
  el faraó Tuthmosis II
  el papa Simplici I
  el bisbe de Girona Gotmar III


 • Segles

  Exemple correcte el segle ii aC
  el segle xxi


 • Assignatures consecutives

  Exemple correcte Dret Civil I
  Dret Civil II


Per saber en quins casos les xifres romanes s’escriuen en versaletes o en majúscules es pot consultar el criteri en què s’explica l’ús de la versaleta.

Usos opcionals 

En alguns casos, l’ús de les xifres romanes no és l’única opció per escriure el nombre.

 • Activitats acadèmiques, culturals o socials que es repeteixen periòdicament.

  Exemple correcte VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya
  Exemple correcte Tercer Congrés Europeu de Matemàtiques
  Exemple correcte 38è Festival Internacional de Música Pau Casals


  A l’hora de reproduir el nom d’una activitat ja establerta, sempre s’ha de respectar la tria de l’entitat organitzadora.

 • Números d’ordre de volums, fascicles, revistes i parts internes en què es divideix un text, en què la tria depèn habitualment del tipus de document.

  Exemple correcte el capítol 2 de la tesi doctoral
  Exemple correcte la secció iii de l’Estatut


 • Números de pàgina de la introducció, el prefaci o altres parts preliminars d’un llibre.

  Exemple correcte Llegiu la pàgina 3 de la introducció.
  Exemple correcte Això s’esmenta en la pàgina xiii del prefaci.

Usos no recomanables 

Hi ha casos en què no és recomanable l’ús de les xifres romanes.

 • Mil·lennis

  Exemple correcte primer mil·lenni
  Exemple inadequat i mil·lenni

 • Fets o períodes històrics determinats

  Exemple correcte Segona República Espanyola
  Exemple inadequat II República Espanyola
  Exemple correcte Primera Guerra Mundial
  Exemple inadequat I Guerra Mundial

Lectura de les xifres romanes 

Les xifres romanes es llegeixen com a ordinals quan van davant del nom a què fan referència.

Exemple correcte el V [cinquè] Congrés
Exemple correcte la XXV [vint-i-cinquena] Olimpíada


Quan van darrere del nom, en general, es llegeixen com a cardinals, tot i que els nombres inferiors a deu també es poden llegir com a ordinals.

Exemple correcte el segle i [u o primer]
Exemple correcte el segle xxi [vint-i-u]

Exemple correcte el capítol vi [sis o sisè]
Exemple correcte el capítol lxxxi [vuitanta-u]

Exemple correcte la pàgina iii [tres o tercera]
Exemple correcte la pàgina xiii [tretze]


En canvi, en el cas de noms propis de persona, els nombres inferiors a deu només es poden llegir com a ordinals.

Exemple correcte Joan Pau II [segon]
Exemple incorrecte Joan Pau II [dos]
Exemple correcte Enric VIII [vuitè]
Exemple incorrecte Enric VIII [vuit]

Exemple correcte Lluís XIV [catorze]
Exemple correcte Benet XVI [setze]

Casos particulars 

En les indicacions horàries fetes amb xifres es recomana fer servir dos grups de xifres separats per dos punts per indicar les hores i els minuts. No s’hi ha d’afegir ni el mot hores ni el símbol h.

 • Dilluns, 18 de febrer, a les 12:45.

 • Horari: de 9:00 a 14:00

Els números de documents d’identificació de persones o entitats (NIUB, DNI, NIE, CIF, passaport, etc.) s’escriuen seguits, sense cap tipus de separació.

 • DNI: 68455110G

 • Passaport: NFU355334T

Per facilitar la lectura dels números de telèfon, és convenient separar-ne les xifres en grups de tres.

 • Podeu trucar al telèfon 934 021 100.

 • Més informació: 555 345 555

Indicacions horàries 

En les indicacions horàries fetes amb xifres, es recomana seguir el sistema internacional recollit a l’ISO 8601 i fer servir dos grups de xifres separats per dos punts per indicar les hores i els minuts.

Exemple correcte Les dades s’actualitzen diàriament a les 19:45.


En aquest cas, a la indicació horària no s’hi ha d’afegir ni el mot hores ni el símbol h.

Exemple incorrecte Les dades s’actualitzen diàriament a les 19:45 hores.

Exemple incorrecte Les dades s’actualitzen diàriament a les 19:45 h.


No són recomanables, per tant, altres solucions que s’han fet servir tradicionalment.

Exemple inadequat Les dades s’actualitzen diàriament a les 19.45 hores.

Exemple inadequat Les dades s’actualitzen diàriament a les 19.45 h.


Aquest tipus de notació es regeix per un sistema de vint-i-quatre hores i, per regla general, no s’afegeix cap zero al davant de les hores d’una sola xifra.

Exemple correcte El tren de les 9:46 arriba a Girona a les 14:30.

Exemple correcte Dades recollides al terrat de l’edifici a les 13:29:14.


En el cas de textos molt esquemàtics, com ara taules o llistes, es pot afegir un zero abans de les hores d’una sola xifra per mantenir la informació ben alineada.

Exemple correcte 08:00-09:30   Iconografia
09:30-11:00   Història de la Música
11:00-12:30   Llenguatges Artístics

Exemple inadequat 8:00-9:30      Iconografia
9:30-11:00    Història de la Música
11:00-12:30  Llenguatges Artístics


Els minuts sempre s’han d’escriure amb dues xifres, fins i tot quan correspon a l’hora en punt.

Exemple correcte Horari: de 9:00 a 14:00
Exemple inadequat Horari: de 9 a 14 h
Exemple correcte el tren de les 21:05
Exemple incorrecte el tren de les 21:5


En general, per indicar una quantitat d’hores escrita en xifres, cal fer ús de l’escriptura habitual dels numerals, amb els decimals i símbols corresponents.

Exemple correcte Durada del curs: 3,5 h

Exemple incorrecte Durada del curs: 3:30


Ara bé, en l’àmbit audiovisual —en un guió o escaleta, per exemple—, el minutatge se sol indicar en hores, minuts i segons, separats per dos punts.

Exemple correcte 33:45 / 1:28:59
Bibliografia
ISO 8601. Représentation de la date et de l’heure. Ginebra: ISO, 2004.

Números d’identificació 

Els números de documents d’identificació de persones o entitats (NIUB, DNI, NIE, CIF, passaport, CIP, etc.), que en general poden combinar tant lletres com xifres, s’escriuen seguits, sense cap tipus de separació.

Exemple correcte NIUB: 10355522
DNI: 68455110G
NIE: Z4220044H
Passaport: NFU355334T
CIP: NAAE1733114055
Exemple inadequat NIUB: 10 355 522
DNI: 68.455.110-G
NIE: Z4220044-H
Passaport: NFU-355334-T
CIP: NAAE 1 733114 05 5

Números de telèfon 

Per facilitar la lectura dels números de telèfon, sempre que es pugui, és convenient separar-ne les xifres en grups de tres. No és recomanable, doncs, mantenir altres sistemes d’agrupació alternatius.

Exemple correcte Podeu trucar al telèfon 934 021 100.

Exemple inadequat Podeu trucar al telèfon 93 402 11 00.


Cal evitar que quedin partits en línies diferents.

Exemple correcte Truqueu al
934 035 478

Exemple incorrecte Truqueu al 934
035 478


En el cas que es vulgui indicar una extensió, s’ha d’escriure entre parèntesis després del número de telèfon i separada per un espai. Si és necessari, s’hi pot afegir la indicació extensió (que es pot abreujar com a ext. en contextos esquemàtics).

Exemple correcte Cal trucar al 934 555 477 (5501).

Exemple correcte Cal trucar al 934 555 477 (extensió 5501).

Exemple correcte Més informació: 934 555 477 (ext. 5501)


El prefix internacional del telèfon s’escriu al davant, precedit pel símbol +, separat del número de telèfon per un espai i sense parèntesis.

Exemple correcte Més informació: +34 934 555 477

Exemple inadequat Més informació: (+34) 934 555 477


Si s’indiquen diferents números de telèfon o extensions, cal usar l’opció més adequada segons el context.

 • Si la informació apareix dins una frase, cal fer servir la puntuació o els nexes corresponents.

  Exemple correcte Podeu trucar als telèfons 934 035 477 o 555 345 555.

  Exemple inadequat Podeu trucar als telèfons 93 403 54 77 / 555 345 555.


 • En textos més esquemàtics, com ara capçaleres de documents o quadres informatius, cal trobar la solució gràfica més adequada.

  • Si és possible, és millor escriure’ls l’un a sota de l’altre, en línies diferents. No és necessari posar-hi al davant l’abreviatura tel.

   Exemple correcte Més informació:
   934 035 477
   555 345 555

   En el cas que s’indiqui un número de fax, per evitar la confusió, es pot fer una acotació entre parèntesis darrere el número.

   Exemple correcte Més informació:
   934 035 478
   934 035 484 (fax)


  • Si s’han d’escriure a la mateixa línia, es poden separar amb una pleca o qualsevol altre símbol (com ara un punt volat o una barra inclinada), amb un espai abans i després del caràcter triat.

   Exemple correcte Més informació: 934 035 477 | 555 345 555

   Exemple correcte Més informació: 934 035 477 · 555 345 555


 • En cas d’haver de consignar números de telèfons consecutius cal escriure’ls sencers i no es pot usar cap sistema d’escriptura abreujada.

  Exemple correcte Podeu trucar als telèfons 555 345 123, 555 345 124 o 555 345 125.

  Exemple inadequat Podeu trucar als telèfons 555 345 123/124/125.Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-10-2021
Citació recomanada:
«Nombres» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=308> [consulta: 3 desembre 2021].