Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Tractaments protocol·laris < Convencions < Llibre d’estil

Tractaments protocol·laris


Tractaments protocol·laris 

Els tractaments protocol·laris són títols honorífics que s’assignen a una persona en virtut del càrrec, l’autoritat o la categoria social que li correspon. Actualment es tendeix a limitar-ne l’ús a favor d’un llenguatge clar, concís i igualitari.

Es recomana, doncs, suprimir-los sistemàticament de la documentació ordinària (documents de tràmit, textos informatius, articles periodístics, etc.) i no fer-los servir ni en les cartes, ni en les convocatòries o les actes de reunió, ni en els convenis.

Per tant, convé reservar els tractaments protocol·laris només per a documents o situacions solemnes, en què l’escenificació és un factor important (com ara els saludes o els discursos d’investidura de doctors honoris causa).

Per a aquests usos residuals, es recullen una sèrie de criteris i recomanacions sobre estructura, majúscules i minúscules, abreviacions, feminització, confluència de formes i coherència d’ús, a més d’algunes remarques sobre casos especials que cal tenir en compte. En qualsevol cas, per sobre de qualsevol d’aquestes indicacions, és especialment important fer-ne un ús coherent i adequat.

Estructura 

En general, s’aconsella que els tractaments protocol·laris precedeixin el nom i els cognoms de la persona que els ocupa.
 • Tractament protocol·lari + nom i cognoms, càrrec

  Exemple correcte la Magnífica Senyora Gemma Puig Òdena, rectora de la Universitat de Barcelona
  Exemple correcte el Molt Honorable Senyor Pau Vila Jansa, president de la Generalitat de Catalunya

 • Càrrec, tractament protocol·lari + nom i cognoms

  Exemple correcte la rectora de la Universitat de Barcelona, Magnífica Senyora Gemma Puig Òdena
  Exemple correcte el president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Senyor Pau Vila Jansa


  Sempre que sigui possible, és preferible fer constar els dos cognoms de la persona a qui ens referim. Malgrat tot, si només se’n coneix el primer, és suficient designar la persona amb un sol cognom.

  Exemple correcte l’Excel·lentíssim Senyor Roger Pallarès Riu, president de la Diputació de Barcelona
  Exemple inadequat l’Excel·lentíssim Senyor Roger Pallarès, president de la Diputació de Barcelona
  Exemple correcte l’alcaldessa de Ripoll, Il·lustríssima Senyora Margarida Valls Mestres
  Exemple inadequat l’alcaldessa de Ripoll, Il·lustríssima Senyora Margarida Valls


  En qualsevol cas, convé ser coherents i mantenir el mateix nombre de cognoms per a totes les persones que apareixen en un text.

  Exemple correcte la Molt Honorable Senyora Ainara Massa Vallès, presidenta del Parlament de Catalunya, i l’Il·lustre Senyor Xavier Costa Ribó, síndic de greuges

  Exemple inadequat la Molt Honorable Senyora Ainara Massa, presidenta del Parlament de Catalunya, i l’Il·lustre Senyor Xavier Costa, síndic de greuges

  Exemple incorrecte la Molt Honorable Senyora Ainara Massa Vallès, presidenta del Parlament de Catalunya, i l’Il·lustre Senyor Xavier Costa, síndic de Greuges


  Exemple correcte la rectora, Magnífica Senyora Gemma Puig Òdena, i l’alcalde de Barcelona, Excel·lentíssim Senyor Genís Grau Ventura

  Exemple inadequat la rectora, Magnífica Senyora Gemma Puig, i l’alcalde de Barcelona, Excel·lentíssim Senyor Genís Grau

  Exemple incorrecte la rectora, Magnífica Senyora Gemma Puig, i l’alcalde de Barcelona, Excel·lentíssim Senyor Genís Grau Ventura


Finalment, tot i que és menys freqüent, el tractament protocol·lari pot acompanyar el càrrec —que en aquest cas s’escriu en majúscules—, i prescindir del nom i els cognoms de la persona que l’ocupa:
 • Tractament protocol·lari + càrrec

  Exemple correcte Il·lustríssima Senyora Diputada
  Exemple correcte Excel·lentíssim Senyor Alcalde

Majúscules i minúscules 

Els noms i adjectius que componen els tractaments protocol·laris s’han d’escriure amb majúscula inicial.

Exemple correcte el Molt Honorable Senyor Artur Rico Comas
Exemple incorrecte el molt honorable senyor Artur Rico Comas
Exemple correcte la Il·lustríssima Senyora Mònica Roura Peris
Exemple incorrecte la il·lustríssima senyora Mònica Roura Peris


Per tant, també s’escriuen amb majúscula inicial les formes abreujades d’aquests tractaments.

Exemple correcte el M. H. Sr. Artur Rico Comas
Exemple incorrecte el m. h. sr. Artur Rico Comas
Exemple correcte la Ima. Sra. Mònica Roura Peris
Exemple incorrecte la ima. sra. Mònica Roura Peris


En aquests casos, en què el tractament protocol·lari s’aplica a la persona, el càrrec ha d’anar amb minúscula inicial.

Exemple correcte el Molt Honorable Senyor Artur Rico Comas, president de la Generalitat de Catalunya
Exemple incorrecte el Molt Honorable Senyor Artur Rico Comas, President de la Generalitat de Catalunya
Exemple correcte la Il·lustríssima Senyora Mònica Roura Peris, alcaldessa de Palma
Exemple incorrecte la Il·lustríssima Senyora Mònica Roura Peris, Alcaldessa de Palma


En canvi, si el tractament protocol·lari, s’aplica al càrrec, excepcionalment aquest també s’escriu amb majúscula inicial.

Exemple correcte el Molt Honorable Senyor President
Exemple incorrecte el Molt Honorable Senyor president
Exemple correcte la Il·lustríssima Senyora Alcaldessa
Exemple incorrecte la Il·lustríssima Senyora alcaldessa

Abreviacions 

L’ús actual tan restringit dels tractaments protocol·laris fa que sempre que s’usen convingui escriure’ls desenvolupats.

En qualsevol cas, les abreviatures dels tractaments protocol·laris sempre s’han de consignar en majúscula inicial, igual que les desenvolupades, i no s’han de combinar amb aquestes últimes ni en una mateixa expressió de tractament ni enmig de text.

Exemple correcte el secretari general d’Universitats, Molt Il·lustre Senyor Màrius Casp Antoni

Exemple inadequat el secretari general d’Universitats, M. I. Sr. Màrius Casp Antoni

Exemple incorrecte el secretari general d’Universitats, Molt I. Sr. Màrius Casp Antoni


Exemple correcte l’Il·lustríssim Senyor Gustau Huguet Vinyes, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, i el Molt Excel·lent Senyor Joan Ferrer Marquès, president de les Corts Valencianes

Exemple inadequat l’Im. Sr. Gustau Huguet Vinyes, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, i el M. Exc. Sr. Joan Ferrer Marquès, president de les Corts Valencianes

Exemple incorrecte l’Il·lustríssim Senyor Gustau Huguet Vinyes, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, i el M. Exc. Sr. Joan Ferrer Marquès, president de les Corts Valencianes

Formes femenines 

Si el tractament protocol·lari correspon a una dona, cal respectar-ne la forma femenina, tant del tractament com del càrrec.

Exemple correcte Senyora Presidenta

Exemple incorrecte Senyor President
[amb referència a una dona]
Exemple correcte Il·lustríssima Senyora Laura Coll Carbonell, magistrada jutge
Exemple incorrecte Il·lustríssima Senyora Laura Coll Carbonell, magistrat jutge

Confluència de tractaments 

Si una persona ocupa diversos càrrecs amb tractaments protocol·laris diferents, cal emprar el que li correspon en cada situació comunicativa concreta.

Exemple correcte la vicedegana de la Facultat de Biologia, Senyora Marta Peña Roca

la Molt Il·lustre Senyora Marta Peña Roca, membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia

(Segons si actua com a vicedegana o com a membre de la Reial Acadèmia.)


Exemple correcte l’Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor Josep Giralt Jofra, arquebisbe d’Urgell

l’Excel·lentíssim Senyor Josep Giralt Jofra, copríncep d’Andorra

(Segons si actua com a bisbe o com a copríncep.)


Si una persona té un tractament protocol·lari vitalici i alhora ocupa un càrrec al qual correspon un tractament diferent, preval el tractament de més rang.

Exemple correcte Molt Honorable Senyor Pere Gavaldà Casas

(ex-president del Parlament i conseller d’Educació, cas en què li correspondria el tractament Honorable Senyor)

Exemple correcte Excel·lentíssima Senyora Victòria Sansa Coll

(Creu de Sant Jordi i directora d’escola universitària, càrrec segons el qual li pertocaria el tractament Senyora)


Cal tenir en compte que els tractaments dels ex-presidents de la Generalitat i del Parlament, els dels exconsellers i els dels expresidents dels organismes territorials escollits per sufragi són vitalicis.

Coherència 

En cas que es decideixin usar les formes protocol·làries, totes les persones que s’esmenten han de dur la que els correspon.

Exemple correcte Hi van assistir la Senyora Judith Fuentes Gil, secretària general de la Universitat de Barcelona; l’Honorable Senyor Pere Solé Ribas, president del Consell Consultiu de Catalunya, i l’Excel·lentíssima Senyora Marta Jover Serra, alcaldessa de l’Hospitalet.

Exemple incorrecte Hi van assistir Judith Fuentes Gil, secretària general de la Universitat de Barcelona; l’Honorable Senyor Pere Solé Ribas, president del Consell Consultiu de Catalunya, i l’Excel·lentíssima Senyora Marta Jover Serra, alcaldessa de l’Hospitalet.


Exemple correcte La degana de la Facultat de Dret, la Senyora Emma Rovira Joan, i el president del Govern Balear, Molt Honorable Senyor Albert Tur Ramon, intervenen en la taula rodona.

Exemple incorrecte La degana de la Facultat de Dret, Emma Rovira Joan, i el president del Govern Balear, Molt Honorable Senyor Albert Tur Ramon, intervenen en la taula rodona.


Si a alguna de les persones que es menciona no li correspon cap tractament protocol·lari, amb l’objectiu d’afavorir un llenguatge neutre i igualitari es poden suprimir tots.

Exemple correcte Participaran en l’acte Carme Borja Martell, professora de Criminologia de la Universitat de Girona; Salvador Esteve i Figueras, director de la Diputació de Barcelona, i Ramon Cella Mut, síndic de greuges de Catalunya.

Exemple correcte La consellera de Justícia, Maria Mercè Ferrer Badia; el president de la Diputació de Lleida, Joan Rias Puig, i el director del Departament de Biologia Animal, Pau Castillo Mir, assisteixen a les jornades com a convidats.


Si, per contra, es volen mantenir, cal optar per la forma de cortesia que li correspongui a la persona que no en tingui. En aquest cas, la forma de cortesia s’escriu en majúscula inicial, per coherència gràfica amb la forma de tractament protocol·lari.

Exemple correcte Participaran en l’acte la Senyora Carme Borja Martell, professora de Criminologia de la Universitat de Girona; l’Excel·lentíssim Senyor Esteve Salvador Garcia, director de la Diputació de Barcelona, i l’Il·lustre Senyor Ramon Cella Mut, síndic de greuges de Catalunya.

Exemple incorrecte Participaran en l’acte Carme Borja Martell, professora de Criminologia de la Universitat de Girona; l’Excel·lentíssim Senyor Esteve Salvador Garcia, director de la Diputació de Barcelona, i l’Il·lustre Senyor Ramon Cella Mut, síndic de greuges de Catalunya.


Exemple correcte La consellera de Justícia, Honorable Senyora Maria Mercè Ferrer Badia; el president de la Diputació de Lleida, Il·lustríssim Senyor Joan Rias Puig, i el director del Departament de Biologia Animal, el Senyor Pau Castillo Mir, assisteixen a les jornades com a convidats.

Exemple incorrecte La consellera de Justícia, Honorable Senyora Maria Mercè Ferrer Badia; el president de la Diputació de Lleida, Il·lustríssim Senyor Joan Rias Puig, i el director del Departament de Biologia Animal, Pau Castillo Mir, assisteixen a les jornades com a convidats.

Remarques 

Es recullen, com a casos especials, els tractaments dels càrrecs universitaris i dels governs espanyol i balear, atès que s’ha modificat substancialment la forma tradicional que els corresponia.

Càrrecs universitaris 

La fórmula de tractament protocol·lari que correspon als càrrecs de les autoritats universitàries és senyor o senyora en tots els casos, excepte el del rector, que és magnífic senyor o magnífica senyora.

Exemple correcte Magnífica Senyora Alba Ros Casanova, rectora de la Universitat de Barcelona

Exemple incorrecte Excel·lentíssima i Magnífica Senyora Alba Ros Casanova, rectora de la Universitat de Barcelona


Exemple correcte El vicerector de la Universitat de Lleida, Senyor Arnau Nadal Costa

Exemple incorrecte El vicerector de la Universitat de Lleida, Excel·lentíssim Senyor Arnau Nadal Costa


Exemple correcte Senyora Secretària General de la Universitat Rovira i Virgili

Exemple incorrecte Molt Il·lustre Senyora Secretària General de la Universitat Rovira i Virgili


Pel que fa al càrrec de rector, al costat de les dues estructures clàssiques, n’hi ha una altra de possible, poc habitual en textos en què conviuen tractaments protocol·laris diversos.

Exemple correcte la Magnífica Senyora Alba Ros Casanova, rectora de la Universitat de Barcelona

Exemple correcte la rectora de la Universitat de Barcelona, Magnífica Senyora Alba Ros Casanova

Exemple correcte la doctora Alba Ros Casanova, Rectora Magnífica de la Universitat de Barcelona
Bibliografia
«Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats» [en línia]. Butlletí Oficial de l’Estat, 16 d’abril de 2007, suplement núm. 15, p. 2063-2082. <http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf> [consulta: 11 maig 2017].

«Article 8. Tractaments de les autoritats universitàries» [en línia]. Reglament de símbols, honors i protocol (aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018), p. 6 i 7.
<https://www.ub.edu/galeries/documents/organs_govern/consell_govern/Acords/consell_20180608/2018_04_Annex_22.pdf> [consulta: 14/05/2019]

Càrrecs del Govern espanyol 

El tractament protocol·lari que correspon als càrrecs del Govern espanyol és senyor o senyora.

Exemple correcte Senyor Juan Valle Montornès, ministre d’Hisenda

Exemple incorrecte Excel·lentíssim Senyor Juan Valle Montornès, ministre d’Hisenda


Exemple correcte la sub-directora general de l’Administració de l’Estat, Senyora Maria Pérez Brai

Exemple incorrecte la sub-directora general de l’Administració de l’Estat, Il·lustríssima Senyora Maria Pérez Brai


Exemple correcte Senyor Vicepresident del Govern

Exemple incorrecte Excel·lentíssim Senyor Vicepresident del Govern


En actes oficials a l’estranger els correspon el tractament que estableixi la normativa del país o organització internacional corresponent.

Si el president del Govern visita el Canadà:

Exemple correcte Right Honourable Luis Hernández Mata, president of the Spanish Government

Exemple incorrecte Mr. Luis Hernández Mata, president of the Spanish Government


Exemple correcte Très Honorable Luis Hernández Mata, président du Gouvernement espagnol

Exemple incorrecte M. Luis Hernández Mata, président du Gouvernement espagnol


De la mateixa manera, en els actes o documents protocol·laris d’àmbit català, reben el tractament que els pertoca al rang que els correspondria segons la legislació catalana.

Exemple correcte L’Honorable Senyor Conseller d’Educació i l’Honorable Senyora Ministra d’Educació, Cultura i Esport.

Exemple incorrecte L’Honorable Senyor Conseller d’Educació i la Senyora Ministra d’Educació, Cultura i Esport.


Exemple correcte El president del Govern espanyol, Molt Honorable Senyor Antón Pérez Ramos, i la consellera de la Generalitat, Honorable Senyora Jordina Vinya Clua.

Exemple incorrecte El president del Govern espanyol, Senyor Antón Pérez Ramos, i la consellera de la Generalitat, Honorable Senyora Jordina Vinya Clua.
Bibliografia
«Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado» [en línia]. Boletín Oficial del Estado, 7 de març de 2005, núm. 56, pàg. 7953-7955. <http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/07/pdfs/A07953-07955.pdf> [Consulta: 11 maig 2017].

Càrrecs del Govern balear 

El tractament protocol·lari que correspon als càrrecs del Govern de les Illes Balears és senyor o senyora.

Exemple correcte Senyora Margalida Mateu Coll, presidenta del Govern

Exemple incorrecte Molt Honorable Senyora Margalida Mateu Coll, presidenta del Govern


Exemple correcte el conseller de Salut, Senyor Tomeu Suau March

Exemple incorrecte el conseller de Salut, Honorable Senyor Tomeu Suau March


Exemple correcte Senyora Vicepresidenta del Govern

Exemple incorrecte Honorable Senyora Vicepresidenta del Govern


En actes oficials a l’estranger els correspon el tractament que estableixi la normativa del país o organització internacional corresponent.

Si la presidenta del Govern balear visita el Canadà:

Exemple correcte Right Honourable Margalida Mateu Coll, president of the Balearic Islands Government

Exemple incorrecte Mrs. Margalida Mateu Coll, president of the Balearic Islands Government


Exemple correcte Très Honorable Margalida Mateu Coll, présidente du Gouvernement des Îles Baléares

Exemple incorrecte Mme. Margalida Mateu Coll, présidente du Gouvernement des Îles Baléares


De la mateixa manera, en els actes o documents protocol·laris d’àmbit català, reben el tractament que els pertoca al rang que els correspondria segons la legislació catalana.

Exemple correcte L’Honorable Senyor Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Honorable Senyora Consellera d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Exemple incorrecte L’Honorable Senyor Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Senyora Consellera d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.


Exemple correcte La presidenta del Govern balear, Molt Honorable Senyora Margalida Mateu Coll, i la consellera de la Generalitat, Honorable Senyora Jordina Vinya Clua.

Exemple incorrecte La presidenta del Govern balear, Senyora Margalida Mateu Coll, i la consellera de la Generalitat, Honorable Senyora Jordina Vinya Clua.
Bibliografia
«Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears» [en línia]. Butlletí Oficial de les Illes Balears, 9 d’abril de 2011, núm. 53, pàg. 6-16. <http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=ca&mode=view&p_numero=2011053&p_inipag=6&p_finpag=16> [Consulta: 11 maig 2017].

Recull de tractaments 

Es recullen els tractaments protocol·laris de caràcter acadèmic, civil, religiós i militar més habituals, i es presenten, juntament amb el càrrec, en dues llistes organitzades de manera diferent: d’una banda, a partir dels tractaments i, de l’altra, a partir dels càrrecs:

Llista de tractaments 

Tractaments acadèmics  |  Tractaments civils  |  Tractaments religiosos  |  Tractaments militars


Tractaments acadèmics
 • Magnífic/a Senyor/a
  • rector/a
 • Senyor/a
  • cap d’estudis
  • degà/ana de facultat
  • delegat/ada del rector/a
  • director/a d’escola universitària
  • gerent d’universitat
  • president/a del Consell Social
  • secretari/ària general
  • síndic/a de greuges
  • subdirector/a d’escola universitària
  • vicedegà/ana de facultat
  • vicerector/a

Tractaments civils
Tractaments a Catalunya
 • Molt Honorable Senyor/a
  • president/a de la Generalitat de Catalunya
  • president/a del Parlament de Catalunya

 • Honorable Senyor/a
  • conseller/a de la Generalitat de Catalunya
  • cònsol/consolessa
  • diputat/ada portaveu de grup parlamentari
  • president/a del Consell Consultiu
  • secretari/ària del Consell Consultiu
  • vocal del Consell Consultiu

 • Magnífic/a Senyor/a
  • conseller/a del Conselh Generau d’Aran
  • síndic/a del Conselh Generau d’Aran

 • Excel·lentíssim/a Senyor/a
  • alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona
  • degà/ana de col·legi professional
  • delegat/ada del Govern de l'Estat
  • fiscal superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  • membre de reial acadèmia
  • persona condecorada amb la Creu de Sant Jordi
  • president/a de la Diputació de Barcelona
  • president/a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 • Il·lustríssim/a Senyor/a
  • alcalde/essa (llevat del cas de Barcelona)
  • diputat/ada de la Diputació de Barcelona
  • fiscal
  • fiscal d’audiència provincial
  • fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  • jutge/essa degà/ana dels jutjats de Barcelona
  • magistrat/ada d’audiència provincial
  • magistrat/ada jutge/essa
  • magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  • membre de l’Institut d’Estudis Catalans
  • president/a d’audiència provincial
  • president/a de consell comarcal
  • president/a de diputació provincial
  • president/a de l’Institut d’Estudis Catalans
  • regidor/a de l'Ajuntament de Barcelona
  • secretari/ària de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  • secretari/ària general de l’Ajuntament de Barcelona
  • secretari/ària general de la Diputació de Barcelona
  • tinent/a d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

 • Il·lustre Senyor/a
  • diputat/ada del Parlament de Catalunya
  • jutge/essa
  • membre del Consell Consultiu
  • membre de la Mesa del Parlament de Catalunya
  • notari/ària
  • secretari/ària judicial
  • síndic/a de comptes
  • síndic/a de greuges
Tractaments a altres territoris de parla catalana
 • Molt Honorable Senyor/a
  • president/a de la Generalitat Valenciana

 • Honorable Senyor/a
  • batlle/essa d’Andorra
  • conseller/a de la Generalitat Valenciana
  • portaveu del Consell de la Generalitat Valenciana

 • Excel·lentíssim/a Senyor/a
  • copríncep/coprincesa d’Andorra

 • Molt Excel·lent Senyor/a
  • president/a de les Corts Valencianes

 • Excel·lent Senyor/a
  • síndic/a de Greuges del País Valencià
  • síndic/a major de la Sindicatura de Comptes del País Valencià

 • Espectable Senyor/a
  • secretari/ària de les Corts Valencianes

 • Magnífic/a Senyor/a
  • fiscal adjunt/a d’Andorra
  • fiscal general d’Andorra
  • jutge/essa d’apel·lacions d’Andorra

 • Molt Il·lustre Senyor/a
  • cap del Govern d’Andorra
  • conseller/a del Consell General d’Andorra
  • magistrat/ada del Tribunal de Corts d’Andorra
  • magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
  • membre del Consell Superior de la Justícia d’Andorra
  • ministre/a del Govern d’Andorra
  • president/a del Consell Superior de la Justícia d’Andorra
  • president/a del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra
  • secretari/ària de la Sindicatura General d’Andorra
  • síndic/a general d’Andorra
  • vicepresident/a del Consell Superior de la Justícia d’Andorra

 • Il·lustre Senyor/a
  • diputat/ada de les Corts Valencianes
  • membre de la Mesa de les Corts Valencianes

 • Senyor/a
  • conseller/a del Govern Balear
  • diputat/ada del Parlament Balear
  • president/a del Govern Balear
  • president/a del Parlament Balear
Tractaments a l’Estat espanyol
 • Sa Majestat
  • rei/reina
 • Sa Altesa Reial
  • infant/a
  • príncep/princesa
 • Excel·lentíssim/a Senyor/a
  • alcalde/essa de l’Ajuntament de Madrid
  • cap de la Casa Reial
  • cap de l’oposició
  • conseller/a de les comunitats autònomes
  • defensor/a del poble
  • fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia
  • fiscal general de l’Estat
  • magistrat/ada del Tribunal Constitucional
  • magistrat/ada del Tribunal Suprem
  • president/a d’assemblea legislativa de les comunitats autònomes
  • president/a de l’Audiència Nacional
  • president/a de comunitat autònoma
  • president/a del Congrés de Diputats
  • president/a del Consell de l'Estat
  • president/a del Consell General del Poder Judicial
  • president/a de la Diputació de Madrid
  • president/a del Senat
  • president/a del Tribunal Constitucional
  • president/a del Tribunal Suprem
  • secretari/ària de la Mesa del Congrés
  • secretari/ària de la Mesa del Senat
  • vicepresident/a del Consell General del Poder Judicial
  • vicepresident/a de la Mesa del Congrés
  • vicepresident/a de la Mesa del Senat
  • vicepresident/a del Tribunal Constitucional
  • vocal del Consell General del Poder Judicial
  • vocal del Tribunal Constitucional

 • Il·lustríssim/a Senyor/a
  • alcalde/essa de capital de província
  • fiscal
  • fiscal d’audiència provincial
  • fiscal de tribunal superior de justícia
  • magistrat/ada d’audiència provincial
  • magistrat/ada de tribunal superior de justícia
  • president/a d’audiència provincial
  • president/a de cabildo
  • president/a de consell insular
  • secretari/ària de govern de tribunal superior de justícia
  • secretari/ària de govern del Tribunal Suprem

 • Senyor/a
  • ambaixador/a
  • delegat/ada del Govern
  • director/a general de l’Administració de l’Estat
  • ministre/a
  • president/a de diputació provincial (llevat del cas de Madrid)
  • president/a del Govern
  • secretari/ària d’Estat
  • subdirector/a general de l’Administració de l’Estat
  • subsecretari/ària de departament ministerial
  • vicepresident/a del Govern
Tractaments de la Unió Europea
 • Excel·lentíssim/a Senyor/a
  • president/a de la Comissió Europea
  • president/a del Parlament Europeu

 • Senyor/a
  • eurodiputat/ada

Tractaments religiosos
 • Sa Santedat
  • papa

 • Eminentíssim i Reverendíssim Senyor
  • cardenal

 • Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor
  • arquebisbe
  • bisbe
  • nunci apostòlic
  • prelat

 • Reverendíssim/a Pare/Mare
  • abat/abadessa
   
 • Molt Il·lustre Senyor
  • canonge

 • Reverend/a Senyor/a
  • arxiprest
  • capellà
  • prevere
  • rector
  • religiós/osa

 • Pare/Mare
  • prior/a

 • Mossèn
  • diaca
  • sacerdot

Tractaments militars
 • Excel·lentíssim/a Senyor/a
  • almirall/essa
  • capità/ana general
  • contraalmirall/essa en cap
  • general/a
  • governador/a militar
  • tinent/a general
  • vicealmirall/essa

 • Il·lustríssim/a Senyor/a
  • capità/ana de nau
  • comandant/a militar
  • coronel/a
  • fiscal de tribunal militar territorial
  • jutge/essa militar
  • president/a de tribunal militar territorial
  • tinent/a coronel/a

Llista de càrrecs 

Tractaments acadèmics  |  Tractaments civils  |  Tractaments religiosos  |  Tractaments militars

Tractaments acadèmics

Càrrec
Tractament
cap d’estudis
Senyor/a
degà/ana de facultat
Senyor/a
delegat/ada del rector/a
Senyor/a
director/a d’escola universitària
Senyor/a
gerent d’universitat
Senyor/a
president/a del Consell Social
Senyor/a
rector/a
Magnífic/a Senyor/a
secretari/ària general
Senyor/a
síndic/a de greuges
Senyor/a
subdirector/a d’escola universitària
Senyor/a
vicedegà/ana de facultat
Senyor/a
vicerector/a
Senyor/a


Tractaments civils
 • Tractaments a Catalunya
Càrrec
Tractament
alcalde/essa (llevat del cas de Barcelona)
Il·lustríssim/a Senyor/a
alcalde/essa de l’Ajuntament de Barcelona
Excel·lentíssim/a Senyor/a
conseller/a del Conselh Generau d’Aran
Magnífic/a Senyor/a
conseller/a de la Generalitat de Catalunya
Honorable Senyor/a
cònsol/consolessa
Honorable Senyor/a
degà/ana de col·legi professional
Excel·lentíssim/a Senyor/a
delegat/ada del Govern de l’Estat
Excel·lentíssim/a Senyor/a
diputat/ada del Parlament de Catalunya
Il·lustre Senyor/a
diputat/ada portaveu de grup parlamentari
Honorable Senyor/a
fiscal
Il·lustríssim/a Senyor/a
fiscal d’audiència provincial
Il·lustríssim/a Senyor/a
fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Il·lustríssim/a Senyor/a
fiscal superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Excel·lentíssim/a Senyor/a
jutge/essa
Il·lustre Senyor/a
jutge/essa degà/ana dels jutjats de Barcelona
Il·lustríssim/a Senyor/a
magistrat/ada d’audiència provincial
Il·lustríssim/a Senyor/a
magistrat/ada jutge/essa
Il·lustríssim/a Senyor/a
magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Il·lustríssim/a Senyor/a
membre de l’Institut d’Estudis Catalans
Il·lustríssim/a Senyor/a
membre de la Mesa del Parlament de Catalunya
Il·lustre Senyor/a
membre de reial acadèmia
Excel·lentíssim/a Senyor/a
membre del Consell Consultiu
Il·lustre Senyor/a
notari/ària
Il·lustre Senyor/a
persona condecorada amb la Creu de Sant Jordi
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a d’audiència provincial
Il·lustríssim/a Senyor/a
president/a de consell comarcal
Il·lustríssim/a Senyor/a
president/a de diputació provincial
Il·lustríssim/a Senyor/a
president/a de l’Institut d’Estudis Catalans
Il·lustríssim/a Senyor/a
president/a de la Diputació de Barcelona
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a de la Generalitat de Catalunya
Molt Honorable Senyor/a
president/a del Consell Consultiu
Honorable Senyor/a
president/a del Parlament de Catalunya
Molt Honorable Senyor/a
president/a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Excel·lentíssim/a Senyor/a
regidor/a de l’Ajuntament de Barcelona
Il·lustríssim/a Senyor/a
secretari/ària de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Il·lustríssim/a Senyor/a
secretari/ària del Consell Consultiu
Honorable Senyor/a
secretari/ària general de l’Ajuntament de Barcelona
Il·lustríssim/a Senyor/a
secretari/ària general de la Diputació de Barcelona
Il·lustríssim/a Senyor/a
secretari/ària judicial
Il·lustre Senyor/a
síndic/a de comptes
Il·lustre Senyor/a
síndic/a de greuges
Il·lustre Senyor/a
síndic/a del Conselh Generau d’Aran
Magnífic/a Senyor/a
tinent/a d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
Il·lustríssim/a Senyor/a
vocal del Consell Consultiu
Honorable Senyor/a


 • Tractaments a altres territoris de parla catalana
Càrrec
Tractament
batlle/essa d’Andorra
Honorable Senyor/a
cap del Govern d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
conseller/a de la Generalitat Valenciana
Honorable Senyor/a
conseller/a del Consell General d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
conseller/a del Govern Balear
Senyor/a
copríncep/coprincesa d’Andorra
Excel·lentíssim/a Senyor/a
diputat/ada de les Corts Valencianes
Il·lustre Senyor/a
diputat/ada del Parlament Balear
Senyor/a
fiscal adjunt/a d’Andorra
Magnífic/a Senyor/a
fiscal general d’Andorra
Magnífic/a Senyor/a
jutge/essa d’apel·lacions d’Andorra
Magnífic/a Senyor/a
magistrat/ada del Tribunal de Corts d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
membre de la Mesa de les Corts Valencianes
Il·lustre Senyor/a
membre del Consell Superior de la Justícia d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
ministre/a del Govern d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
portaveu del Consell de la Generalitat Valenciana
Honorable Senyor/a
president/a de la Generalitat Valenciana
Molt Honorable Senyor/a
president/a de les Corts Valencianes
Molt Excel·lent Senyor/a
president/a del Consell Superior de la Justícia d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
president/a del Govern Balear
Senyor/a
president/a del Parlament Balear
Senyor/a
president/a del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
secretari/ària de la Sindicatura General d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
secretari/ària de les Corts Valencianes
Espectable Senyor/a
síndic/a de Greuges del País Valencià
Excel·lent Senyor/a
síndic/a general d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a
síndic/a major de la Sindicatura de Comptes del País Valencià
Excel·lent Senyor/a
vicepresident/a del Consell Superior de la Justícia d’Andorra
Molt Il·lustre Senyor/a

 • Tractaments a l’Estat espanyol
Càrrec
Tractament
alcalde/essa de capital de província
Il·lustríssim/a Senyor/a
alcalde/essa de l’Ajuntament de Madrid
Excel·lentíssim/a Senyor/a
ambaixador/a
Senyor/a
cap de la Casa Reial
Excel·lentíssim/a Senyor/a
cap de l’oposició
Excel·lentíssim/a Senyor/a
conseller/a de les comunitats autònomes
Excel·lentíssim/a Senyor/a
defensor/a del poble
Excel·lentíssim/a Senyor/a
delegat/ada del Govern
Senyor/a
director/a general de l’Administració de l’Estat
Senyor/a
fiscal
Il·lustríssim/a Senyor/a
fiscal d’audiència provincial
Il·lustríssim/a Senyor/a
fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia
Excel·lentíssim/a Senyor/a
fiscal general de l’Estat
Excel·lentíssim/a Senyor/a
infant/a
Sa Altesa Reial
magistrat/ada de tribunal superior de justícia
Il·lustríssim/a Senyor/a
magistrat/ada del Tribunal Constitucional
Excel·lentíssim/a Senyor/a
magistrat/ada del Tribunal Suprem
Excel·lentíssim/a Senyor/a
ministre/a
Senyor/a
president/a d’assemblea legislativa de les comunitats autònomes
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a d’audiència provincial
Il·lustríssim/a Senyor/a
president/a de cabildo
Il·lustríssim/a Senyor/a
president/a de comunitat autònoma
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a de consell insular
Il·lustríssim/a Senyor/a  
president/a de diputació provincial (llevat del cas de Madrid)
Senyor/a
president/a de l’Audiència Nacional
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a de la Diputació de Madrid
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a del Congrés de Diputats
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a del Consell de l’Estat
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a del Consell General del Poder Judicial
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a del Govern
Senyor/a
president/a del Senat
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a del Tribunal Constitucional
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a del Tribunal Suprem
Excel·lentíssim/a Senyor/a
príncep/princesa
Sa Altesa Reial
rei/reina
Sa Majestat
secretari/ària d’Estat
Senyor/a
secretari/ària de govern de tribunal superior de justícia
Il·lustríssim/a Senyor/a
secretari/ària de govern del Tribunal Suprem
Il·lustríssim/a Senyor/a
secretari/ària de la Mesa del Congrés
Excel·lentíssim/a Senyor/a
secretari/ària de la Mesa del Senat
Excel·lentíssim/a Senyor/a
subdirector/a general de l’Administració de l’Estat
Senyor/a
subsecretari/ària de departament ministerial
Senyor/a
vicepresident/a de la Mesa del Congrés
Excel·lentíssim/a Senyor/a
vicepresident/a de la Mesa del Senat
Excel·lentíssim/a Senyor/a
vicepresident/a del Consell General del Poder Judicial
Excel·lentíssim/a Senyor/a
vicepresident/a del Govern
Senyor/a
vicepresident/a del Tribunal Constitucional
Excel·lentíssim/a Senyor/a
vocal del Consell General del Poder Judicial
Excel·lentíssim/a Senyor/a
vocal del Tribunal Constitucional
Excel·lentíssim/a Senyor/a

 • Tractaments a la Unió Europea
Càrrec
Tractament
eurodiputat/ada
Senyor/a
president/a de la Comissió Europea
Excel·lentíssim/a Senyor/a
president/a del Parlament Europeu
Excel·lentíssim/a Senyor/a


Tractaments religiosos

Càrrec
Tractament
abat/abadessa
Reverendíssim/a Pare/Mare
arquebisbe
Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor
arxiprest
Reverend Senyor
bisbe
Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor
canonge
Molt Il·lustre Senyor
capellà
Reverend Senyor
cardenal
Eminentíssim i Reverendíssim Senyor
diaca
Mossèn
nunci apostòlic
Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor
papa
Sa Santedat
prelat
Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor
prevere
Reverend Senyor
prior/a
Pare/Mare
rector
Reverend Senyor
religiós/osa
Reverend/a Senyor/a
sacerdot
Mossèn


Tractaments militars

Càrrec
Tractament
almirall/essa
Excel·lentíssim/a Senyor/a
capità/ana de nau
Il·lustríssim/a Senyor/a
capità/ana general
Excel·lentíssim/a Senyor/a
comandant/a militar
Il·lustríssim/a Senyor/a
contraalmirall/essa en cap
Excel·lentíssim/a Senyor/a
coronel/a
Il·lustríssim/a Senyor/a
fiscal de tribunal militar territorial
Il·lustríssim/a Senyor/a
general/a
Excel·lentíssim/a Senyor/a
governador/a militar
Excel·lentíssim/a Senyor/a
jutge/essa militar
Il·lustríssim/a Senyor/a
president/a de tribunal militar territorial
Il·lustríssim/a Senyor/a
tinent/a coronel/a
Il·lustríssim/a Senyor/a
tinent/a general
Excel·lentíssim/a Senyor/a
vicealmirall/essa
Excel·lentíssim/a Senyor/aUniversitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 21-10-2019
Citació recomanada:
«Tractaments protocol·laris» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=610> [consulta: 28 maig 2020].