Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Currículum < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Currículum


Currículum 

El currículum és un document que conté les dades relatives a la situació personal, els estudis, l’experiència professional, etc. d’un candidat en un concurs, d’una persona que opta a una plaça, a un lloc de treball, a una beca, etc.

Exemples

ModelWord

PDF

ModelModelWord

PDF


També es pot consultar la unitat temàtica «Currículum» de l’Argumenta, recurs interuniversitari per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional.

Estructura i redacció 

EsquemaEl currículum és un document que sovint es presenta juntament amb una sol·licitud o amb una carta de presentació (per explicitar la plaça a què s’aspira, per destacar la idoneïtat com a candidat o per detallar  les dades de contacte d’algunes persones que poden donar-ne referències).

Per tant, la data i la signatura que es tenen en compte a l’efecte de la sol·licitud són les d’aquesta sol·licitud o carta. La data del currículum és la del moment en què es tanca l’entrada de dades en aquest document.

Convé que el contingut i l’estructura del currículum s’adaptin a la finalitat amb què es presenta, a les característiques o el perfil que es demanen en el concurs o la convocatòria en els quals vulgui participar l’autor del currículum.

Aquesta adaptació comporta l’exclusió de determinades dades i un grau més elevat de precisió o detall quant a les dades pertinents o més rellevants en cada cas.

Pel que fa a la redacció, cal tenir cura que sigui un text complet però breu, clar, precís, esquemàtic i sense redundàncies. Cada grup de dades ha de tenir el títol d’apartat corresponent: Dades personals, Formació, etc., ressaltat amb lletra negreta. No s’hi ha d’usar cap tractament personal, i no hi sol haver formes verbals o hi són molt escasses.

Dins de cadascun dels apartats del currículum, les dades tenen, preferentment,  una ordenació cronològica.

Quan les circumstàncies ho exigeixen o ho fan aconsellable, el currículum s’acompanya de les fotocòpies (simples o compulsades, segons el que correspongui) dels documents acreditatius de les dades que s’hi expliciten.

1. Dades personals

Les dades personals encapçalen aquest document. Concretament hi han de constar les següents:
 • nom i cognoms
 • lloc i data de naixement
 • núm. del document nacional d’identitat (el lloc i la data d’expedició són opcionals)
 • adreça i telèfons (particular i del lloc de treball)
 • altres dades pertinents, segons cada cas (situació laboral, prestació social, horaris, mitjans de contacte alternatius —fax o correu electrònic—, etc.).
Si convé, també es pot fer constar que es disposa de carnet de conduir, que es té vehicle propi, etc.

2. Formació

És una relació dels títols i certificats acadèmics obtinguts, amb la data i l’organisme que els ha expedit. Habitualment s’hi ometen els de nivell inferior (estudis primaris i batxillerat). En aquest apartat, la relació es pot fer per nivells o bé d’acord amb una jerarquia convencional de les titulacions. La indicació de les qualificacions és opcional, però sovint poc aconsellable. També són opcionals les dades relatives al professorat i a la durada dels cursos.

Les dades que aquest apartat pot incloure són les següents:

a) Títols d’ensenyaments reglats:
 • estudis primaris (opcional)
 • estudis secundaris (opcional)
 • diplomatures
 • llicenciatures (i les tesis corresponents)
 • altres estudis superiors (i els treballs de fi de carrera corresponents)
 • doctorats (i les tesis corresponents)
 • màsters i postgraus
 • cursos de formació continuada.
b) Títols d’ensenyaments no reglats:
 • cursos que, pel contingut, són d’interès per a la plaça a què s’opta
 • estudis o coneixements d’idiomes segons les habilitats lingüístiques (entendre, parlar, llegir i escriure), els nivells assolits, els centres on s’han cursat i els certificats obtinguts
 • estudis o coneixements d’informàtica (amb el mateix grau de concreció indicat per als idiomes: nom dels cursos, nivells, centres i certificats)
 • altres estudis.
c) Estudis que s’estan cursant en el moment en què es redacta el currículum (i, opcionalment, els noms de les assignatures aprovades, el nombre de crèdits obtinguts, etc.).

La informació referent als coneixements d’idiomes i d’informàtica es pot destacar en un apartat exprés, abans de l’apartat «Dades complementàries», o bé incloure-la dins d’aquest darrer apartat.

3. Dades professionals

En l’apartat de dades professionals s’acostuma a fer una divisió en els grans blocs següents, seguint dins de cada bloc un ordre cronològic:
 • llocs de treball ocupats (nom de la institució o de l’empresa, funcions i tasques assignades, càrrecs ocupats i els períodes corresponents)
 • activitat investigadora (amb el mateix grau de concreció indicat per als llocs de treball)
 • altres tasques organitzatives i col·laboració en treballs
 • publicacions: llibres i articles (els ja publicats i els que estan en curs d’edició), indicats com a referències bibliogràfiques
 • comunicacions i ponències presentades en congressos, simposis, etc. (i les corresponents referències bibliogràfiques)
 • assistència a jornades, simposis, seminaris, congressos, trobades professionals, etc. (cal indicar-ne el lloc, la data i l’entitat organitzadora)
 • beques, ajuts i premis
Els quatre darrers blocs de dades també es poden destacar en apartats diferenciats, o bé incloure’ls dins l’apartat «Dades complementàries» (sobretot si no són gaire extensos).

4. Dades complementàries

En aquest apartat es poden fer constar altres mèrits no recollits en els apartats precedents que l’aspirant consideri d’interès per a la plaça a què aspira. Per exemple, la condició de membre d’una associació o d’un organisme, la direcció o coordinació d’un grup de treball, etc.

5. Datació

El document s’acaba amb la data de tancament de les dades incloses al currículum:
 • població, seguida d’una coma
 • data (el dia del mes i l’any, en xifres; sense cap punt).
Barcelona, 29 de novembre de 1998
L’Hospitalet de Llobregat, 14 de maig de 1999

Opcionalment, la datació pot anar precedida de la signatura autògrafa.

Terminologia 

acadèmic -a
assignatura
beca
becari -ària
certificat d’assistència
classes pràctiques
classes teòriques
convalidació
convocatòria de majors de 25 anys
convocatòria extraordinària
convocatòria ordinària
crèdit
currículum
cursar
diploma
diplomat -ada
diplomatura
disciplina
docent
doctorat
doctorat -ada
estudiant
examen
expedició
expedir
homologació d’estudis
impartir
investigació
investigador -a
llicenciat -ada
llicenciatura
màster
matèria
matèria obligatòria
matèria opcional
matèria optativa
matrícula
matrícula extraordinària
matrícula ordinària
matriculació
pla d’estudis
postgrau
preinscripció
prova d’accés
recerca
simultaneïtat d’estudis
tesi de llicenciatura
tesi doctoral
títol
titulació
trasllatUniversitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 9-10-2018
Citació recomanada:
«Currículum» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=744> [consulta: 30 maig 2020].