Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Abreviatures < Abreviacions < Convencions < Llibre d’estil

Abreviatures 

Una abreviatura és la representació d’un sol mot o un grup de mots per mitjà d’una o algunes de les seves lletres, la primera de les quals ha de ser la inicial. Aquest abreujament afecta només l’escriptura, ja que per llegir una abreviatura es recorre al mot o a l’expressió sencers.

Abreviatura
Desenvolupament
aprox.
aproximadament
etc.
etcètera
p. ex.
per exemple
t. m.
terme municipal


L’ús d’abreviatures només es justifica si l’estalvi d’espai és significatiu (si l’abreviatura té menys caràcters que el mot sencer) i si el text ens obliga a sintetitzar al màxim la informació (en el cas de taules, gràfics, quadres, llistes o adreces).

Exemple correcte doc. [document]
Exemple inadequat obr. [obra]
Exemple correcte apt. [apartat]
Exemple inadequat secc. [secció]


Cal evitar, per tant, l’ús d’abreviatures a l’interior de text, en què no sol haver-hi problemes d’espai, ja que el mot o els mots desenvolupats sempre són més clars que l’expressió abreujada corresponent, encara que aquesta sigui força coneguda.

Exemple correcte Al mes de juliol s’aplica l’horari reduït.

Exemple inadequat Al mes de jul. s’aplica l’horari reduït.


Exemple correcte Aquesta assignatura no es cursa fins al semestre vinent.

Exemple inadequat Aquesta assign. no es cursa fins al semestre vinent.


Una mateixa abreviatura pot representar conceptes diferents.

Abreviatura
Desenvolupament
ag.
agent o agost
col·l.
col·laboració, col·laborador/a, col·lecció, col·legi
dir.
direcció, directiu/iva, director/a, directriu


Si aquestes formes desenvolupades conviuen en un text, i s’han d’abreujar, cal trobar maneres per resoldre l’ambigüitat que pot representar l’ús d’una mateixa abreviatura per a conceptes diferents.

En aquest sentit, l’extensió d’una abreviatura pot estar en relació amb les altres que hagin d’aparèixer en el mateix text. Així, per exemple, utilitzar econ. per abreujar economia i econòmiques en un mateix escrit pot ser confusionari; es podria fer servir econ. i econòm., respectivament.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 7-10-2021
Citació recomanada:
«Abreviacions: abreviatures» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1077> [consulta: 28 maig 2022].