Gerundi d’anterioritat

El gerundi d’anterioritat expressa un fet que comença i acaba abans del fet expressat pel verb principal, o que se li encavalca temporalment. Aquest gerundi pot tenir tres significats diferents: causal, condicional i concessiu. Tot i tractar-se d’usos del gerundi correctes, també es pot expressar el mateix amb una oració subordinada adverbial equivalent; i, en casos massa forçats amb el gerundi, fins i tot és preferible l’ús de la subordinada introduïda per una conjunció.

 • Gerundi causal

  El gerundi expressa una causa respecte a l’oració principal.

  Exemple adequatEstant malalta la coordinadora, la reunió es va suspendre.

  Exemple adequatCom que la coordinadora estava malalta, la reunió es va suspendre.

  Exemple adequatLa reunió es va suspendre perquè la coordinadora estava malalta.


  Exemple adequatHavent assistit tothom a la reunió, no cal que el secretari en faci l’acta.

  Exemple adequatCom que tothom ha assistit a la reunió, no cal que el secretari en faci l’acta.

  Exemple adequatNo cal que el secretari faci l’acta, perquè tothom ha assistit a la reunió.


 • Gerundi condicional

  El gerundi expressa una condició respecte a l’oració principal.

  Exemple adequatTreballant en jornada intensiva, s’acaba molt cansat.

  Exemple adequatSi es treballa en jornada intensiva, s’acaba molt cansat.


 • Gerundi concessiu

  El gerundi expressa una raó que podria oposar-se a la significació de l’oració principal però que en definitiva la referma.

  Exemple adequatSabent que s’equivocava, va dimitir igualment.

  Exemple adequatMalgrat que sabia / tot i que sabia que s’equivocava, va dimitir igualment.


  Cal recordar que quan el gerundi té valor concessiu pot anar acompanyat de l’expressió i tot:

  Exemple adequatSabent i tot que s’equivocava, va dimitir igualment.

  Exemple adequatSent amic i tot de la degana, li ha mentit.


  En canvi, l’expressió tot i + gerundi no és recomanable; en aquest cas, cal fer servir el gerundi tot sol o bé l’expressió tot i + infinitiu:

  Exemple no admissibleTot i sabent que s’equivocava, va dimitir igualment.

  Exemple adequatTot i saber que s’equivocava, va dimitir igualment.


  Exemple no admissibleTot i sent amic de la degana, li ha mentit.

  Exemple adequatTot i ser amic de la degana, li ha mentit.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 27-4-2016
Citació recomanada:
«Gerundi d’anterioritat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1134> [consulta: 31 maig 2023].