Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Cursiva < Escriptura < Abreviatures < Abreviacions < Convencions < Llibre d’estil

Cursiva 

Generalment les abreviatures s’escriuen de la mateixa manera que les expressions desenvolupades corresponents. Així, per exemple, una abreviatura pot anar en cursiva quan se’n fa un ús metalingüístic o quan apareix en el títol d’una obra:

Exemple correcte L’abreviatura núm. equival a la paraula número.
En un discurs, no és convenient dir etc. tan sovint.

Exemple correcte Ha escrit un altre Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
Veurem La Sra. Parker i el cercle viciós.


També s’escriuen en cursiva les abreviatures que corresponen als manlleus no admesos per la normativa; la resta, en canvi, s’escriu en rodona.
             
Exemple correcte a. m. [ante meridiem]
n. b. [nota bene]

Exemple correcte c. [circa]
íd. [ídem]


En les referències bibliogràfiques, els llatinismes, siguin acceptats o no per la normativa, hereten les característiques tipogràfiques de l’element a què es refereixen i, per tant, es consignen en rodona, cursiva o versaletes, segons la posició que ocupen.

Referent a…
Tipus de lletra
Abreviatura
autor
versaletes
íd. [ídem]
títol
cursiva
op. cit. [opus citatum]
loc. cit. [loco citato]


En les obres lexicogràfiques, en què l’esforç de síntesi és important, les abreviatures solen destacar-se amb lletra cursiva, versaletes o qualsevol altre tipus de lletra diferent del general del text; així s’estalvien el punt final.

Exemple correcte pou m geomorf En un avenc, cavitat vertical. || fís En electroestàtica, cos carregat negativament, generalment d’aspecte puntual, al qual arriben les línies de camp. || mar Part de la bodega d’una embarcació que correspon verticalment a cada escotilla.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 6-2-2018
Citació recomanada:
«Cursiva» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1235> [consulta: 9 agost 2022].