Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Construccions passives < Consells per a la redacció < Redacció < Treballs acadèmics < Documents de docència i de recerca < Models de documents < Llibre d’estil

Construccions passives 

Resum

 • Àmbit cientificotècnic

  Convé evitar especialment l’ús abusiu de les construccions passives amb ser o perifràstiques, i usar la passiva pronominal o reflexa.

  Exemple correcte Es van utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.

  Exemple inadequat Dos mètodes diferents van ser utilitzats per calcular les variables.

 • Àmbit jurídic i administratiu

  És recomanable de no abusar de la passiva pronominal o reflexa, i usar la veu activa.

  Exemple correcte La Comissió ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.

  Exemple inadequat S’ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.

Tot i la recomanació general de no abusar de les construccions passives, és convenient saber en quins contextos es recomana usar la passiva pronominal i la passiva perifràstica.

 • En textos de l’àmbit cientificotècnic, cal evitar especialment l’ús abusiu de les construccions passives amb ser o perifràstiques, propiciat pel fet que en anglès són molt més usuals que en català.

  Segons el grau de visibilització que es vulgui donar a l’agent que expressa l’acció del verb, es pot optar per una passiva pronominal o per una construcció en veu activa.

  Exemple correcte Es van utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.

  Exemple correcte Vam utilitzar dos mètodes diferents per calcular les variables.

  Exemple inadequat Dos mètodes diferents van ser utilitzats per calcular les variables.


  En general, però, és preferible recórrer a la passiva pronominal per tal d’impersonalitzar i objectivitzar al màxim els textos.

  Exemple correcte En aquest treball s’han plantejat dos objectius generals.

  Exemple correcte Es reparteixen 75 μl de la barreja de reacció en sis tubs de microcentrífuga.


 • En textos de l’àmbit jurídic i administratiu, és recomanable de no abusar de la passiva pronominal o reflexa, perquè amaga o invisibilitza el subjecte de l’acció del verb. En aquests casos, és preferible construccions en veu activa amb el subjecte ben explícit.

  Exemple correcte La Comissió ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.

  Exemple inadequat S’ha decidit de no concedir l’ajut a cap de les persones que ho va sol·licitar.


  En aquest mateix tipus de textos, cal evitar les construccions de participi acompanyades d’un complement precedit de la preposició per, que expressa qui fa l’acció. És preferible substituir-les per una construcció de relatiu.

  Exemple correcte en els termes que estableix aquest article

  Exemple inadequat en els termes establerts per aquest article


  Exemple correcte Els casos que preveu la llei no ho inclouen.

  Exemple inadequat Els casos previstos per la llei no ho inclouen.


Per a la resta d’usos de la passiva, es pot consultar la informació ampliada.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-10-2019
Citació recomanada:
«Construccions passives» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1541> [consulta: 25 gener 2021].