Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Commas < Punctuation < Orthography and grammar < Style Guide

Commas 

As a general rule, commas can be used to list items in a series, to join sentences and to set off parenthetical or introductory phrases (for commas in lists in sentence form, see Items in lists).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 17-11-2021
Recommended citation:
«Commas» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2306> [consulta: 29 maig 2022].