Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Documents normatius < Formes dobles senceres < Formes dobles: forma femenina i masculina < Persones indeterminades singular < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Documents normatius 

En previsió que el càrrec de què es parla pugui ser ocupat indistintament per un home o una dona, o que la normativa que s’estableix afecta tant un home com una dona, en documents normatius s’admet, i en alguns casos es recomana, l’ús de la forma doble sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple correcte El rector o rectora de la Universitat és la persona encarregada de resoldre els recursos d’alçada contra la resolució de la convocatòria d’ajuts.

Exemple inadequat El rector de la Universitat és la persona encarregada de resoldre els recursos d’alçada contra la resolució de la convocatòria d’ajuts.


Exemple correcte Les funcions del degà o degana són:

Exemple inadequat Les funcions del degà són:


Exemple correcte El progenitor o progenitora amb un infant de menys d’un any té dret a un permís per lactància d’una hora diària.

Exemple inadequat El progenitor amb un infant de menys d’un any té dret a un permís per lactància d’una hora diària.

Exemples en castellà

En aquest tipus de documents, no s’ha d’utilitzar el recurs de posar una nota o una disposició addicional per explicitar que, al llarg del text, el masculí fa referència tant a homes com a dones.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-5-2017
Citació recomanada:
«Documents normatius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2550> [consulta: 31 gener 2023].