Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Mots i expressions despersonalitzats < Persones indeterminades plural < Persones indeterminades < Ús no sexista de la llengua < Llenguatge inclusiu < Convencions < Llibre d’estil

Mots i expressions despersonalitzats 

Els mots i les expressions despersonalitzats són un recurs inclusiu que es recomana en comptes del masculí plural amb valor genèric. Per exemple, en lloc de designar les persones, es pot fer referència a la funció o l’acció, l’organisme o la unitat corresponents; o bé recórrer a canvis de redacció o a l’ús de determinats adjectius per despersonalitzar les expressions.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 15-3-2016
Citació recomanada:
«Mots i expressions despersonalitzats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2558> [consulta: 20 març 2023].