Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

seguir + gerundi < Perífrasis verbals amb gerundi < Perífrasis verbals < Verbs < Morfosintaxi < Qüestions de llengua < Llibre d’estil

seguir + gerundi 

Les perífrasis continuar + gerundi i seguir + gerundi indiquen continuïtat de l’acció expressada pel verb. Malgrat que les dues construccions són correctes, és preferible l’opció continuar + gerundi.

Exemple correcte El consum d’energia continua disminuint notablement.

Exemple inadequat El consum d’energia segueix disminuint notablement.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 29-1-2021
Citació recomanada:
«seguir + gerundi» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3236> [consulta: 25 juny 2021].